Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Moderaterna behöver en tuffare miljöpolitik

Det är glädjande att Moderaterna blir alltmer aktiva inom miljöfrågorna och presenterar vassa förslag för en bättre cirkulär ekonomi och ett kretsloppssamhälle som håller ihop – ett område som inte alltid varit prioriterat inom partiet. Men det krävs hårdare krav och tydligare styrmedel om partiet vill ha en energipolitik som verkligen hänger ihop.

Publicerad: 11 maj 2018, 07:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En cirkulär ekonomi är bättre för miljön.

Foto: LISA SUNDSTRÖM/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

AvfallElproduktionBiogasÅtervinning

Idag lever vi i ett samhälle med mycket slit och släng. Därför har frågor om hur vi använder våra resurser effektivt, utan att förstöra miljön, blivit mycket angelägna. Dessvärre saknas det viktiga styrmedel och helhetstänk kring frågorna.

För att få till ett samhälle som är cirkulärt och långsiktigt hållbart behöver produkter och energi återanvändas och återvinnas, och giftiga kemikalier fasas ut. Vi representerar fyra branschorganisationer som arbetar med olika delar av den cirkulära ekonomin i praktiken – avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme – varje dag och i hela landet.

Moderaternas budgetalternativ för 2018 ger ett antal förslag på hur vi ska lösa Sveriges miljöutmaningar. Men förslagen är för få och många syftar till att lösa miljöfrågorna inom internationella forum. Ja, många miljöfrågor är internationella angelägenheter – men många behöver också lösas på hemmaplan.

Exempelvis är vattnet vi använder en naturlig del av kretsloppet. Genom att fasa ut farliga ämnen, återföra och cirkulera mull och näringsämnen på ett säkert sätt, där avloppsslam blir biogas och gödningsmedel, kan kretsloppet slutas. Följaktligen välkomnar vi Moderaternas förslag om kemikaliearbetet, särskilt utfasningen av PFAS. Men vi saknar konkreta förslag för hur det ska genomföras. Vi ser också fram emot beslut om att senast 2030 återföra minst 80 procent av fosforn i avloppsvattnet.

Moderaterna menar att kostnadseffektiva, marknadsbaserade styrmedel byggda på principen om att förorenaren betalar ger störst miljöpolitisk nytta. Det gäller dessvärre inte hushållens avfallshantering där de boende och kommunerna idag får stå för en stor del av kostnaderna för insamling av förpackningar och tidningar.

Trots att insamling nära fastigheten ökar återvinningen, och trots att många moderatledda kommuner är för både det och tydligare ansvarsfördelning, tycks partiet vara emot att ge kommunerna helhetsansvar för insamlingen av allt hushållsavfall. För att förebygga avfall måste också fler styrmedel riktas högre upp i avfallshierarkin, med högre krav på ansvar för producenterna att designa produkter för återanvändning och återvinning i giftfria kretslopp. Det är bra att Moderaterna är för en skatt för giftiga kemikalier. Vi ser fram emot hur förslaget ska utformas då partiet inte stödjer dagens modell.

I sin budget skriver Moderaterna att varje satsad klimatkrona ska ge största möjliga klimatnytta. Att satsa på svensk biogas och biogödsel är ett utmärkt exempel på detta. Matavfall samlas in och görs till biogas och biogödsel. Biogasen ersätter fossila bränslen och kan användas för produktion av varor och tjänster eller i transportsektorn. Biogödsel kan användas på åkrar för odling av mat. Den svenska biogasen är dessvärre konkurrensutsatt av billig importerad biogas med ojämlika konkurrensvillkor. Vi ser gärna att Moderaterna stöder utvecklingen av biogas i Sverige – här behövs långsiktigt stabila spelregler. Och det brådskar.

I dag finns mål för insamling av matavfall, men de är inte tvingande. Därför behövs ett obligatoriskt insamlingskrav av matavfall som successivt skärps. Det bidrar till ökad biogasproduktion. Insamlingskravet bör kombineras med krav på närings- och energiåtervinning från organiskt avfall. Det möjliggör ökad användning av biogödsel, vilket i sin tur kan tillgodose den ökade efterfrågan på ekologiska livsmedel.

Långsiktiga styrmedel och regelverk som riktar sig högt upp i avfallshierarkin måste till för att främja åtgärder som gynnar den cirkulära ekonomin. Farliga kemikalier behöver fasas ut och förbjudas.

Vi fyra branschorganisationer arbetar med resursflöden, energiåtervinning och hållbara kretslopp som knyter samman stad och land. Vi välkomnar Moderaternas budgetförslag på miljöområdet men efterlyser hårdare krav och tydligare styrmedel. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta leverera en cirkulär ekonomi i praktiken.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev