Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Migrationsverkets arbetssätt är ohållbart”

Solnas kommunalråd Pehr Granfalk (M) kräver nya arbetssätt vid etableringen av asylboenden - Migrationsverkets och regeringens etableringsprocess är ohållbar för kommunerna.

Publicerad: 9 juli 2016, 10:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson får hård kritik av Solnas kommunalråd Pehr Granfalk (M) som nu tar striden med Danielsson och Migrationsverket.

Foto: Tomislav Stjepic


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeMigrationsverket

Fler och fler kommuner drabbas av Migrationsverkets bristande dialog vid etablering av asylboenden. Berörda kommuner får i dag via ett mail, information från Migrationsverket om att det eventuellt kommer att öppna ett asylboende i kommunen inom kort. Ingen ytterligare information ges som ger kommunerna rimliga möjligheter att förbereda sina åtaganden.

Genom sitt agerande vältrar Migrationsverket över ett tungt ansvar på kommunerna utan att de ges rimliga förutsättningar att planera för mottagandet. Denna hantering är givetvis ohållbar. Migrationsverkets svar på kommunernas synpunkter kring hanteringen är att det är på uppdrag av regeringen.

Om regeringen inte ställer krav på Migrationsverket att ändra sina arbetssätt vid etableringen av dessa boenden kommer kommunernas vilja och möjlighet att hjälpa till i migrationskrisen att allvarligt försämras. Arbetssättet som Migrationsverket använder fungerar inte, utan riskerar istället att skapa motsättningar mellan grupper i samhället samtidigt som det omöjliggör för kommuner att hantera mottagandet på ett fungerande sätt.

Solna är, som sagt, inte den första kommunen som drabbas och därför väljer jag att ta strid för kommunsverige. I juni fick jag via ett mail från Migrationsverket information om att de i september avser etablera ett av Sveriges största asylboenden för 852 personer i Solna. I mailet framgick varken läget för planerad lokalisering eller förväntningarna på oss som kommun.

Det ger upphov till en rad frågor. Är den tilltänkta lokaliseringen, ur kommunens perspektiv, lämplig för 852 personer? Hur ska kommunen kunna erbjuda skolgång och en meningsfull fritid? Och framförallt – hur skapas förutsättningar för en framgångsrik integration? Under rådande omständigheter krävs transparens, dialog och framförhållning för att ens kunna påbörja en vettig och värdig etablering för de människor som behöver vår hjälp.

Solna har en historia av att engagera och involvera människor i samhället på ett bra sätt, bland annat tack vare en fungerande arbetslinje. Vi har en unikt låg arbetslöshet, till följd av ett bra samarbete med näringslivet, kombinerat med att vi vågar ställa krav på arbetssökande. Även utlandsfödda och ensamkommande barn, som staden har tagit emot tusentals av under förra mandatperioden, har framgångsrikt kunnat slussas ut i samhället.

Vi måste dock få hyfsade förutsättningar om vi ska lyckas. Den regeln gäller även vid etableringen av asylboenden. Att ”in blanco” ta emot 852 personer med några veckors varsel, vilket blir följden av den information som Migrationsverket officiellt har delgett oss, är omöjligt. Jag har krävt att få träffa generaldirektören för att få till stånd en dialog med verket, men utan framgång.

Jag har full förståelse för att Migrationsverket har ett ansvar att hitta platser för att ordna logi till asylsökande. Det är dock oacceptabelt att de helt ignorerar att föra en dialog med de kommuner som berörs. Jag reagerade kraftfullt på agerandet och har, efter kontakter med kommunalrådskollegor i landet, förstått att det är så här Migrationsverket arbetar. Ingen dialog, hemlighållande av etableringsplatser och en nonchalant attityd till att kommunerna, som ska ordna med skolplatser och fritid, ska få rimliga planeringsförutsättningar.

För att dialogen med kommunerna ska vara seriös måste Migrationsverket ändra sina arbetssätt. Det svenska mottagandet är i dag inte vad det var för några år sedan, vilket kräver en ny och mer transparent process, som skapar legitimitet och förutsättningar för en fungerande etablering. Det är omöjligt att få acceptans för migrationspolitiken genom hemlighetsmakeri och arrogans mot berörda kommuner och dess invånare.

Jag kräver att regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att se över etableringsprocessen med inriktningen att informera och involvera berörda kommuner från dag ett vid etableringar av asylboenden. Migrationsverket måste sluta att hemlighålla läget för kommande etableringar och istället arbeta tillsammans med berörda kommuner för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande. Genom att göra upphandlingar som tidigt i processen kvalificerar anbud efter lokalisering kan kommunerna tidigt informeras om planeringen. Det kan ske under sekretess om Migrationsverket gör bedömningen att det behövs.

Om Migrationsverket och i förlängningen regeringen fortsätter på den inslagna vägen och inte ger kommunerna någon som helst framförhållning, kan det inte heller förväntas att kommunsverige ska bygga upp ett mottagande. I det fallet bör staten ta över ansvaret för mottagandet och erbjuda asylsökande förskola, skola, sjukvård och annan service, som vi tillsammans med landstingen förväntas tillhandahålla.

Genom den nya anvisningslagen, som innebär att varje kommun har ett obligatoriskt åtagande att ta emot nyanlända, åläggs kommunerna ett stort ansvar i etableringsprocessen. Lägger vi till de åtaganden som kommunerna får vid etablering av asylboenden i kommunerna, ökar ansvaret ytterligare. För att skapa förutsättningar för ett hållbart mottagande måste samarbetet mellan Migrationsverket och kommunerna fungera. Det är regeringens ansvar att skapa förutsättningar för det genom att säkerställa att Migrationsverkets arbetssätt ändras. Det måste ske nu.

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M) Solna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev