Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Begränsa nyanländas rätt att bosätta sig där de vill

Regeringen vill att alla kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar. Vi anser att en sådan lagstiftning inskränker det kommunala självstyret. Vi föreslår i stället ett brett åtgärdspaket och att nyanländas rätt att bosätta sig var de vill begränsas, skriver oppositionen i SKL:s beredning för tillväxt och utveckling.

Publicerad: 9 september 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den lagstiftning som regeringen föreslår kommer bara på marginalen bidra till ett mer proportionerligt mottagande.

Foto: TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitikFlyktingkrisen

Hela det svenska samhället förbereder sig nu för att ta emot flyktingströmmar som är större än på årtionden. Det är ett ansvar som vi i kommuner och landsting är beredda att ta.

Vi ska hjälpa människor i nöd. Det krävs också att regering och riksdag ger rimliga förutsättningar. Vi eftersträvar ett proportionerligt, långsiktigt hållbart och effektivt mottagande.

Det finns avgörande brister i systemen för dagens mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända som har negativa konsekvenser för planeringen och effektiviteten i bosättningsprocesserna för asylsökande och flyktingar, kommunernas ekonomiska och praktiska förutsättningar att ta emot asylsökande och nyanlända, liksom på nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Riksrevisionen har nyligen slagit fast att det krävs förändringar inom såväl integrationsområdet som angränsande politikområden för att få ett effektivare mottagande. Regeringen har aviserat en översyn för ett mer hållbart och flexibelt mottagande av asylsökande och nyanlända.

Vi välkomnar en sådan översyn och vill se ett gemensamt utredningsarbete i flera för kommunerna viktiga delar. Ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd drabbas i dag av långa väntetider i bosättningsprocessen.

Väntetiderna innebär att allt fler på egen hand lämnar anläggningsboendet för osäkra boenden eller tillfälliga adresser. Det innebär att nyanländas etablering kraftigt försenas och riskerar att missgynnas på grund av till exempel kompetensförlust och ohälsa. Problemet finns här och nu och åtgärder behöver vidtas skyndsamt.

Vi anser att det behövs ett betydande statligt ekonomiskt stöd för att säkerställa kommunernas beredskap och kapacitet vad gäller bostadslösningar och insatser för både nyanlända som tas emot efter anvisning och nyanlända som bosätter sig på egen hand.

Lösningar för boende till nyanlända flyktingar måste vara ett gemensamt ansvar mellan stat och kommun. Det är inte rimligt att kommuner ensamma ska ha beredskap för inflyttning som beror på konflikter i omvärlden vars konsekvenser, i form av ökat antal asylsökande och nyanlända, inte går att förutse.

De så kallade §37-medel som kommuner kan söka från länsstyrelserna är otillräckliga. Vidare behöver kommunerna få finansiella förutsättningar för sina uppdrag att ge insatser till nyanlända som staten har det ekonomiska ansvaret för.

Enligt en uppföljning som SKL genomfört i 90 kommuner och avsåg år 2012, motsvarar kommunernas kostnader för nyanlända under det första mottagningsåret 65-85 procent av den statliga ersättningen som är avsedd att räcka i 3,5 år.

Beslut om en överenskommelse om mottagande grundar sig till exempel på kommunens bedömning av vilken kapacitet man har. Ett obligatoriskt åtagande kan medföra att kommunen måste bygga ut sin kapacitet. Frivilliga uppgifter som blir obligatoriska omfattas av finansieringsprincipen.

Kommunerna vill få till stånd konstruktiva överläggningar med regeringen om de aktuella ekonomiska förutsättningarna. Den lagstiftning som regeringen föreslår, att alla kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar, kommer bara på marginalen bidra till ett mer proportionerligt mottagande då 85 procent av de nyanlända i dagsläget bosätter sig själva.

Om ett par veckor ska vi i SKL:s beredning för tillväxt och utveckling yttra oss över det lagförslag som regeringen presenterar med anledning av det stora antalet nyanlända.

Vi anser att en lagstiftning om mottagande av nyanlända inskränker det kommunala självstyret. Det behövs andra åtgärder som inte inskränker självständigheten. För att säkra ett mer proportionerligt mottagande, tillräcklig kapacitet i kommunerna samt kvalitativa och effektiva insatser för nyanlända behövs ett bredare åtgärdspaket:

■ Begränsningar gällande asylsökandes och nyanländas möjligheter att bosätta sig själv för att säkerställa att den enskilde har ett hållbart boende.
■ Planering och styrning avseende anläggningsboenden för asylsökande som medför att kommunen får bra planeringsförutsättningar och som underlättar bosättningen efter uppehållstillstånd.
■ En helhetssyn på mottagandet av ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända.
■ Andra insatser som bidrar till att mottagandet blir mer proportionerligt mellan kommuner.  
■ Ersättningssystem som ger full kostnadstäckning för kommuner, landsting och regioners uppdrag.
■ Att Arbetsförmedlingen ges rätt förutsättningar att ge nyanlända det stöd som krävs.
■ Ansvarsfördelning och förutsättningar för samverkan mellan kommuner, landsting och regioner, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället.
■ Individualiserade och kvalitativa insatser till nyanlända som ger förutsättningar för långsiktig etablering på arbetsmarknaden.
■ Ersättningar till nyanlända övervägs.
■ Kommunersättningarna ses över.
■ Läns- och kommuntalen ges en mer rättvis utformning och beslutas av regeringen i samråd med kommuner, inte av Arbetsförmedlingen.

Kristina Jonäng, ledamot i SKL: s beredning för tillväxt och utveckling (C)

Harald Hjalmarsson, ledamot i SKL: s beredning för tillväxt och utveckling (M)

Niklas Frykman, ledamot i SKL: s beredning för tillväxt och utveckling (FP)

Birgitta Södertun, ledamot i SKL: s beredning för tillväxt och utveckling (KD)

Kenneth Backgård, ledamot i SKL: s beredning för tillväxt och utveckling, NS (Norrbottniska sjukvårdspartiet)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev