Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vi öppnar fjärrvärmenäten för restvärme

Nu tar vi flera steg för att modernisera fjärrvärmen genom att vi öppnar våra nät för restvärme och skapar en modell för kundinflytande vid prisändringar, skriver företrädare för 10 kommunala energibolag.

Publicerad: 14 februari 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Korstaverket i Sundsvall är ett av de fjärrvärmeverk som ska gå i bräschen för att modernisera det svenska fjärrvärmenätet.

Foto: Fotograf: Berkqvist foto


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller hållbar och resurseffektiv produktion, distribution och användning av energi. Genom den tidiga utbyggnaden av lokala fjärrvärmenät och produktionsanläggningar kunde svenska hushåll och företag långt före andra dra nytta av fördelarna med en samordnad energiproduktion med helhetsansvar från framställning till användning. Samtidigt blev det möjligt att på ett effektivt sätt ta tillvara restvärme från industrier och andra resurser som annars gått till spillo.

I dag står fjärrvärmen för ungefär halva Sveriges uppvärmningsbehov. Värmeframställningen bygger nästan uteslutande på biobränsle, restvärme och återvunnen energi från den lokala avfallsåtervinningen. Genom den höga graden av förnybara bränslen och energieffektivitet genom bland annat kraftvärmeproduktion har fjärrvärmen spelat en nyckelroll i omställningen till en hållbar energiproduktion och har varit den viktigaste orsaken till att Sverige minskat sina klimatutsläpp sedan 1980-talet.

En fortsatt utveckling av fjärrvärmen är samtidigt en förutsättning för att nå regeringens mål att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Det framhålls även i EU:s färdplan för energi som en förutsättning för att nå unionens klimat- och energimål. För att dessa mål ska vara möjliga att nå måste vi som aktörer arbeta aktivt för att ständigt förbättra fjärrvärmens konkurrenskraft som miljövänligt uppvärmningsalternativ.

Kunderna uppskattar redan i dag tillgången till den miljösmarta och leveranssäkra fjärrvärmen. Som oberoende analyser från myndigheter visar är priset oftast både lågt och rimligt. I de flesta kommuner är fjärrvärme den billigaste uppvärmningsformen. Samtidigt upplever många kunder att de inte kan påverka sina värmekostnader eller saknar praktiska möjligheter att använda sig av alternativa värmekällor när väl fjärrvärmen installerats. Detta tror vi begränsar fjärrvärmens utveckling på sikt.

Regeringen har på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammat de utmaningar som fjärrvärmen står inför, och låtit en utredning ta fram ett förslag som syftar till att avreglera fjärrvärmemarknaden (TPA-utredningen, SOU 2011:44). Utredningens förslag visar sig dock inte vara praktiskt genomförbart, och kan heller inte påvisa de önskvärda effekterna på pris, konkurrens och miljönytta.

För oss är omställningen till en i alla delar hållbar och bättre fungerande fjärrvärmemarknad som lever upp till kundernas berättigade krav på inflytande över sin situation en omistlig del i strategin för att svensk fjärrvärme ska kunna bidra till omställningen till en hållbar energiproduktion. Som ledande energibolag har vi både skyldigheter och möjligheter att bidra till detta arbete.

Därför tar vi nu tre konkreta initiativ för att modernisera fjärrvärmemarknaden:

Öppna nät för restvärme. Vi vill att alla leverantörer som uppfyller de tekniska och praktiska kraven för sitt lokala nät ska ha garanterat tillträde till nätet för att leverera in värme på affärsmässig grund. Redan idag tas mycket av den lokala restvärmen om hand, men vi vill säkerställa att även oanvänd restvärme får tillträde till våra nät. Vi föreslår att Fjärrvärmenämnden får ett utökat ansvar att utforma villkor som reglerar rättigheter och skyldigheter, och prövar vad som är affärsmässiga villkor utifrån den lokala marknadssituationen.

Kundinflytande vid prisändringar. Vi vill stärka kundens ställning genom att införa en oberoende prisprövning innan en prisförändring genomförs eller då kunden är missnöjd. Tillsammans med kundorganisationer har en modell för detta utarbetats – Godkänd Nivå – som vi till fullo stödjer. Vi kommer nu att tillsammans med kundorganisationerna arbeta för att genomföra detta.

Moderniserade fjärrvärmenät. Vi vill bjuda in kund- och partnerorganisationer till rundabordssamtal för att diskutera hur vi utvecklar framtidens fjärrvärmenät med ökat inflytande för den enskilde avseende såväl avtalsvillkor, möjligheten till alternativa energikällor och val av energislag. Exempelvis vill vi diskutera hur vi kan ge värmekunderna möjligheten att göra miljövänliga val i fjärrvärmen (motsvarande Grön El i elnätet), kombinera fjärrvärme med andra energikällor eller sälja tillbaka outnyttjad eller egenproducerad värme till marknadspris på våra nät.

Vi som står bakom detta initiativ representerar 11 kommunalt ägda energibolag och värmer villor, lägenheter och arbetsplatser till över en miljon människor. Vi känner både ett stort ansvar och ödmjukhet inför de utmaningar som både samhället och fjärrvärmen står inför för att ännu bättre leva upp till medborgarnas och kundernas förväntningar på en hållbar, konkurrenskraftig energiförsörjning med överlägsen miljönytta, hög leveranssäkerhet och stort kundinflytande. Vi tror att vi har bättre förutsättningar att lyckas genom att göra dessa förändringar i nära samarbete med våra kunder och med samhället runt omkring oss.

Fjärrvärmen är en framtidsbransch och en nyckelaktör i omställningen till en långsiktigt hållbar och klimatneutral energiförsörjning. Låt oss nu gemensamt ta det första steget och påbörja utformningen av framtidens fjärrvärmemarknad redan i dag. En modern fjärrvärmemarknad präglad av öppenhet, kundinflytande och resurseffektivitet.

Anders Jonsson mfl, vd Sundsvall Energi AB

Anders Östlund, vd Öresundskraft AB

Håkan Stigmarker, VD Jönköping Energi AB

Lotta Brändström, vd Göteborg Energi AB

Mats Johansson, vd Trollhättan Energi AB

Anders Jonsson, vd Tekniska Verken i Linköping AB

Anders Åberg, vd Borlänge Energi AB

Bengt Gustafsson, vd Falu Energi & Vatten AB

Göran Ernstsson, vd Umeå Energi AB

Gunnar Eikeland, vd Skelleftekraft AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev