Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vi förnyar fjärrvärmen för att klara konkurrensen

Vi tar flera initiativ för att öka fjärrvärmens konkurrenskraft. Men det är viktigare att se till den faktiska nyttan för värmekonsumenterna än att genomföra en misslyckad avreglering av näten.

Publicerad: 23 mars 2012, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Monopolet måste bort skriver 19 företrädare för kunder samt leverantörer i Dagens Samhälle 2 mars och fastnar i en till synes ideologiskt motiverad syn på fjärrvärme. Den principfyllda hållningen förblindar och fjärrvärmeutredningens resultat tolkas selektivt. Men allvarligast är att den konsument man säger sig värna inte alls kan känna sig trygg med de slutsatser man drar. Andra av- och omregleringar har visat på stora svårighet att sätta konsumenten i första rummet och utredningens egna bedömningar om prisutvecklingen får inte avfärdas som särintresse bara för att vi som branschföreträdare – tillsammans med många, många andra - ger utredningen rätt.

Vi, kommunalt ägda fjärrvärmeföretag, sätter konsumenten i fokus både som kund och samhällsmedborgare. Att betona dessa två roller är viktigt då vårt mål är att på affärsmässiga grunder leverera en nyttighet till våra kunder, men också att göra det så att maximala vinster uppnås för samhället i form av effektivt utnyttjande av resurser som spillvärme, avfall och biobränsle.

Fjärrvärmen är en central del av Sveriges miljöarbete. Den omställning som svenska fjärrvärmeleverantörer inledde från tidigt 80-tal har till dags dato spelat en avgörande roll i att minska de svenska klimatutsläppen och göra oss till ett globalt föregångsland när det gäller klimatsmart, effektiv och leveranssäker värmeförsörjning till konkurrenskraftiga priser i de flesta av våra städer.

Om fjärrvärmens många fördelar är vi eniga men i artikeln skriver man att vi som tagit utredningens tveksamheter på allvar ”hävdar att konkurrens inte kommer att uppstå och att öppna nät skulle leda till ökade kostnader för kunderna”. Men det är ju utredningen och inte vi som visat detta, något som utredaren själv företrätt vid ett flertal tillfällen och som undertecknarna själva tar upp senare i artikeln. Därmed stärks bilden att det är en rent principiell åsikt som styr och inte omtanke om kunden eller samhället i stort.

På samma sätt skriver man att vi ”gömmer oss bakom det faktum att ingen kan garantera att öppna nät ger lägre priser” för att i nästa mening själv konstatera att ”ingen kan garantera någonting när det gäller framtidens energipriser. Det viktiga är att konkurrens ger en effektivare prisbildning och kunden valfrihet”. Effektivare prisbildning för vem och valfrihet till vilket pris?

Det enda vi vet med säkerhet är att den modell för Tredjepartanslutning (TPA) som utredningen föreslår kommer öka administrativa kostnader som konsumenten får betala oaktat om valfrihet uppstår där han eller hon bor. Men framförallt glömmer man att fjärrvärmen redan i dag är konkurrensutsatt av alternativ som exempelvis värmepumpar och pelletsanläggningar vilket naturligtvis påverkar prisbilden. Utredaren konstaterar att man inte funnit några exempel på oskälig prissättning, ett konstaterande som ofta glöms bort.

I artikeln påstås vidare att någon större partipolitisk laddning inte finns i frågan. Vi kan hålla med om att den ideologiska debatten bland politiska företrädare klingat av till förmån för en grundlig analys av avregleringens möjliga effekter, positiva som negativa. Det välkomnar vi och ser fram emot en diskussion där vi istället tar fasta på hur nyttan för både kund och samhälle kan öka samtidigt som utredningens risker begränsas.

Låt oss inte glömma att en majoritet av remissinstanserna avvisar TPA som ett sätt att faktiskt ge någon större förändring för konsumenten. Bland dessa finns t ex Energimyndigheten och Konkurrensverket, men också kundorganisationer som SABO, HSB och Villaägarnas Riksförbund. Miljönyttan ifrågasätts samtidigt av såväl Naturvårdsverket som Energimyndigheten.

Vår ambition är tydlig, vi vill öka konsumentinflytandet och tillgodose de ambitioner politiken har för energifrågorna i stort och för fjärrvärmebranschen i synnerhet. För att fjärrvärmens konkurrenskraft ska öka har vi kommit till slutsatsen att vi som leverantörer måste agera. Därför har vi nyligen tillsammans med sju andra kommunalt ägda energibolag tagit tre separata initiativ som vi nu arbetar för att leva upp till:

Öppna Nät - vi garanterar att alla restvärmeleverantörer ska ha tillträde till våra nät på affärsmässiga villkor.
Godkänd Nivå – vi inför en modell för prisändringsprövning framtagen i samarbete med några viktiga kundorganisationer.
Moderna Fjärrvärmenät – vi inleder en förnyelsedialog med våra intressenter för att hitta nätlösningar som ger ökat kundinflytande över såväl kostnader som miljönytta.

Vi tar dessa initiativ i nära samarbete med våra viktigaste kunder. Hittills har vi bara mött positiva tongångar i de rundabordsmöten redan börjat genomföras runt om i landet för att konkretisera detta initiativ på våra lokala marknader.

Förra veckan meddelade IT- och energiminister Anna-Karin Hatt att hon och regeringen vill ha en dialog med olika intressenter om vad som behöver göras för att modernisera fjärrvärmemarknaden och säkerställa att kundernas ställning stärks. Från vår utgångspunkt är detta högst välkommet, och vi hoppas att vårt arbete ska svara mot de krav som både regeringen och våra kunder ställer. Vi tror det i slutänden är viktigare att se till den faktiska nyttan och inflytandet för svenska värmekonsumenter än att genomföra ännu en misslyckad avreglering.

Anders Jonsson mfl, vd Sundsvall Energi AB

Anders Åberg, vd Borlänge Energi AB

Anders Jonsson, vd Tekniska Verken i Linköping AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev