Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Vattnet och maten kräver hårdare regler för VA-verken

Regeringen måste sätta ned foten och skärpa reningsverkens hantering av slam och fosfor. Det behövs tydliga och tuffa nationella regler, skriver företrädare för 33 kommunala reningsverk.

Publicerad: 11 april 2012, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Miljöminister Lena Ek har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ”en hållbar återföring av fosfor”. Uppdraget är välkommet – och efterlängtat. Varför? Jo, för att växter behöver fosfor för att binda solljus. Utan fosfor avstannar växtligheten. Utan fosfor ingen mat.

Slam är i dagsläget en nyckel för miljömålet om fosforåterföring till åkermark. Vi välkomnar miljöministerns uppdrag till Naturvårdsverket. Men det räcker inte. Vi efterlyser ett tydligare politiskt stöd – både från regeringen och från kommunpolitiker.

I Sverige återförs fosfor till kretsloppet främst via gödsel från djur och via slam från de kommunala reningsverken. 33 reningsverk är i dag certifierade i det nationella kvalitetssäkringssystemet REVAQ. Certifieringen ställer krav på reningsverken att hela tiden förbättra kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet. Kvaliteten på både avloppsvattnet och slammet har därför förbättrats avsevärt de senaste åren.

För att reningsverken ska kunna bidra till en helhetslösning på fosforbristen krävs följande:

1. Vi behöver nationella regler för slam. De ska vara tydliga och tuffa. Regeringen måste sätta ner foten så snart Naturvårdsverket har avslutat sitt uppdrag nästa år. Med luddiga regler äventyras riksdagens miljömål. Genom REVAQ har vi i dag ett eget regelsystem med hårda krav på våra 33 reningsverk. Dessa regler skulle kunna utgöra en grund för kommande nationella regler. Vi vill härmed öppna dörren för ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan oss och regeringens utredare.

2. Berörda myndigheter måste utgå från den politik som Sveriges riksdag beslutat om istället för att kommunicera egna åsikter. Brist på politisk tydlighet har skapat förvirring. Många som borde veta, vet inte vad som gäller. Olika myndigheter ger olika besked. Enskilda kommuner och länsstyrelser uttalar sig stick i stäv med riksdagens miljömål. Det är en ohållbar situation.

3. Medvetenheten hos medborgarna måste öka. Vi har alla ett ansvar och en möjlighet att bidra till renare vatten. Vi glömmer lätt att de ämnen vi vill slippa i slammet från början finns väldigt nära oss. De finns i textilier, smink, hudkräm, schampo, mat, färger, leksaker, damm från elektronik och mediciner. Alla i samhället måste bidra. Till exempel genom att handla miljömärkt och att se till att mindre oönskade ämnen hamnar i avloppet. Handlare måste ta ett större ansvar för att inte sälja farliga produkter, företag för att inte använda onödiga kemikalier.
Paradoxalt nog har vi vant oss vid att ha oönskade ämnen inpå oss – på huden, i våra kläder, i våra hem – samtidigt som många reagerar först när vi spolat ner ämnena och de upptäcks i betydligt lägre halter i avloppsvattnet och slammet. Vi måste börja i andra änden. Vi måste arbeta gemensamt för att minska kemikalierna. Då minskar snabbt riskerna runt omkring oss. Vi får renare avloppsvatten och sjöar – och vi kan recirkulera stadens gödsel till åkern, något som alla vinner på.

4. Lokalpolitiker och kommuner måste bli ännu mer involverade och engagerade i frågan. Lokalpolitiker från de flesta partier bidrar med stora insatser. Som ägare av kommunala reningsverk är de absoluta nyckelaktörer i den lokala och globala fosforproblematiken.

5. Lena Ek föreslår möjligheter till investeringsstöd för nya metoder för utvinning av fosfor ur restprodukter. Bra – detta kommer att leda till viktig teknikutveckling. Men också arbetet med att producera bättre slam bör kunna få ekonomiskt stöd från regeringen. Bättre slam och renare vatten till sjöar och vattendrag kräver ett ständigt informationsarbete för att uppmärksamma, begränsa och i vissa fall förbjuda ämnen som vi har nära oss i vår vardag.

I dag dras ett tungt lass av 33 kommunala reningsverk. Alltså vi som ingår i REVAQ och därmed bedriver ett viktigt, men också kostsamt utvecklingsarbete.

Fotnot: Certifieringssystemet REVAQ för reningsverk, har tagits fram i brett samarbete mellan Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel och i dialog med Naturvårdsverket. Nästan hälften av landets avloppsvatten renas idag av REVAQ-certifierade reningsverk.
- REVAQ handlar om att minska flödet av farliga ämnen till reningsverken och samtidigt skapa en hållbar återföring av växtnäring till jordbruket och hantera riskerna på vägen dit.
- Genom REVAQs förebyggande miljöarbete skapas förutsättningar för ett hållbart samhälle där renare avloppsvatten är en nödvändighet.
- Arbetet syftar till att bidra till långsiktiga lösningar och där är arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier lokalt och nationellt ett av de viktigaste i landet.

Fakta om några av de vattentjänstföretag som arbetar med REVAQ:
Gryaab svarar för reningen av avloppsvattnet i 7 kommuner i Göteborgsregionen.
Käppalaförbundet är ett reningsverk som renar 11 kommuners avloppsvatten i Stockholm.
Norrköping Vatten ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.
NSVA ansvarar för all verksamhet inom vatten och avlopp i 6 kommuner i nordvästra Skåne.
VA SYD levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i 4 kommuner i Malmö-Lundregionen.

Anders Finnson, REVAQ:s styrgrupp, branschorganisationen Svenskt Vatten

Per Manhem, vd Käppalaförbundet

Anders Åström, vd Gryaab

Ulf Thysell, vd NSVA

Anders Ledskog, förbundsdirektör VA SYD

Lars Svensson, vd Norrköping Vatten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News