torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Staten ska inte sätta priset på fjärrvärme

En statlig prisreglering stärker inte kundernas ställning och bidrar inte till ett ökat förtroende för fjärrvärmen. Det bästa för marknadens parter är att ta ett gemensamt ansvar för att pröva prisförändringar av fjärrvärme på frivillig väg genom en dialog, skriver företrädare för Sabo, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme.

Publicerad: 2 december 2013, 12:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Näringsdepartementet har låtit Energimarknadsinspektionen ta fram ett förslag till obligatorisk prövning av prisförändringar på fjärrvärme. Efter att Inspektionen överlämnade sitt förslag tidigare i år står det klart att vi kommit fram till ett vägskäl. Inspektionen föreslår att vi viker av i en riktning som innebär att staten står för prisbildningen på fjärrvärme. Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme arbetar sedan två år tillbaka med ett initiativ som bär iväg i en annan riktning, där marknadens parter ansvarar för prisbildningen. Detta initiativ kallar vi för Prisdialogen. Och det är det vägval vi förordar. Fjärrvärmekunder och fjärrvärmeföretag har ett gemensamt intresse av att skapa förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen och allmän trygghet kring prisbildningen. Det är värden som en statlig prisreglering inte kan ge.

Fjärrvärmen har i dag en dominerande ställning på värmemarknaderna i de flesta svenska städer. Det är inte möjligt att byta fjärrvärmeleverantör och den som vill byta från fjärrvärme till annan uppvärmning måste göra en betydande investering. Därför kan fjärrvärmekunder känna sig inlåsta med begränsade möjligheter att på kort sikt påverka sin situation.

Fjärrvärmeföretag är också inlåsta, genom sina omfattande investeringar i produktionsanläggningar och distributionsnät som inte är flyttbara utan bundna till den lokala värmemarknaden. Med dominerande ställning på de lokala värmemarknaderna följer att fjärrvärmeföretag har begränsade möjligheter att få nya kunder. Morgondagens kunder är med andra ord de kunder fjärrvärmeföretagen har i dag. Fjärrvärmekunder och fjärrvärmeföretag har sålunda ett gemensamt intresse av att skapa ömsesidigt förtroende, förutsägbara priser och trygghet kring prisbildningen på fjärrvärme.

Utifrån dessa förhållanden har våra organisationer tagit fram och satt igång ett system för prövning av ändringar i priset på fjärrvärme – Prisdialogen. Kärnan i det är, som namnet antyder, årligen återkommande dialoger mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder om prisändringar. Dialogen förs mellan leverantören och kunderna på de orter där leverantören frivilligt och i samförstånd med kunderna anslutit sig till Prisdialogen. Prisdialogen omfattar också en central instans för konfliktlösning som kan gripa in om de lokala dialogerna strandar. I Prisdialogen tar värmemarknadens parter tillsammans ansvar för systemet, dess utveckling och för att reglerna följs.  Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil utveckling av fjärrvärmepriserna. Förhoppningen är att det också ska bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen är ett existerande initiativ som ger kunderna möjlighet att påverka sin situation. Det erbjuder kunderna en bättre insyn i och ökad förståelse för leverantörernas prissättning. Därigenom gör det också det lättare för kunden att planera och styra den egna verksamheten. Kunderna ska i god tid få vetskap om prisförändringar för att lättare kunna anpassa exempelvis sina framtida hyresnivåer. På så vis skapas en bättre fungerande marknad genom ökat kundinflytande och ökad transparens.

Mot detta står som sagt ett förslag om statlig prövning av prisförändringar på fjärrvärme, som i allt väsentligt är en regelrätt prisreglering. Förslaget har varit ute på remiss och av remissvaren framgår med önskvärd tydlighet att flertalet remissinstanser är oroade över förslaget och avvisar det. Dessa farhågor bekräftas av forskningsrapporter från Konkurrensverket och SWECO som pekar på att det finns flera allvarliga nackdelar med prisreglering. Det finns inga belägg för att en reglering av fjärrvärmepriserna skulle skapa förtroende för prisbildningen på fjärrvärme bland marknadens parter. I sammanhanget kan det vara värt att notera att även Energimarknadsinspektionen avråder från att genomföra det förslag myndigheten lagt.

I dag omfattar Prisdialogen 400 000 hushåll och nio fjärrvärmeleverantörer och många leverantörer står i begrepp att gå in i Prisdialogen och fullfölja dialoger med sina kunder. Därför är vår bedömning att 1,3 miljoner hushåll kommer att omfattas år 2014/2015. Vi tror på dialogen som modell och vi tror på parternas förmåga att hantera prissättningen. Därför uppmanar vi IT- och energiminister Anna-Karin Hatt att släppa idén med att prisreglera fjärrvärmen. Staten ska inte ta på sig ansvaret för de framtida fjärrvärmepriserna. Marknadens parter både vill och kan ta ansvar, låt oss göra det.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Leif Linde, vd Riksbyggen

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme

Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev