Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nu är rätt läge för satsningar på infrastrukturen

Staten måste återta kontrollen över den svenska infrastrukturen. Vi menar att decennier av avregleringar och dåligt genomförda upphandlingar har försämrat arbetsvillkoren för de som arbetar med den. Underhållet är eftersatt, samtidigt som felprioriteringar vid satsningar på ny infrastruktur lett till att samhällsekonomiskt lönsamma investeringar fått stå tillbaka.

Publicerad: 24 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTillväxtJärnvägTågtrafikArbetsmiljöKollektivavtal

När Fackförbundet ST nu samlas till kongress gör vi det för att bland annat fatta nya beslut om Sveriges infrastruktur. Våra medlemmar finns inom hela infrastrukturkedjan från de som arbetar med forskning och planering via de som kör tåg, delar ut post och underhåller infrastrukturanläggningar till de som arbetar med tillsyn och utvärdering.

Infrastrukturen i Sverige skulle inte vara möjlig utan stora statliga investeringar. Även om både järnvägen och teleinfrastrukturen inledningsvis utgjordes av enskilda privata initiativ skulle dagens rikstäckande och sammanhållna infrastruktur med stor sannolikhet inte kommit till stånd utan statliga satsningar. Mycket av infrastrukturen utgörs av naturliga monopol, det vill säga verksamheter där det inte är möjligt för mer än en aktör att bedriva en ekonomiskt lönsam verksamhet på̊ grund av höga investeringskostnader, låg avkastning och fysiska begränsningar.

Flera av de avregleringar som genomförts sedan 1980-talet har slagit sönder tidigare sammanhållna system vilket skapat svårigheter för såväl planering och styrning som för konsumenterna, något som bland annat är tydligt inom järnvägen. Avregleringarna har ofta också lett till sämre villkor för de anställda då färre personer ska prestera mer, pensionsåldern höjts, ensamarbetet ökat och hälsan bland de anställda har försämrats.

Det är viktigt att se över regelverken för att skapa förutsättningar för en sammanhållen och välfungerande infrastruktur med goda arbetsförhållanden för de anställda, en effektiv användning av gemensamma resurser och hög kvalitet i de tjänster som erbjuds medborgare och företag. Den del av infrastrukturen som utgörs av naturliga monopol bör ägas av alla gemensamt och i första hand förvaltas i myndighetsform. Detta innebär exempelvis att vi anser att Telias fasta nät bör återförstatligas och samordnas med annan statlig tele- och internetinfrastruktur.

Med Sveriges goda ekonomi och dagens ränteläge är det billigt för staten att låna. Vår åsikt är därför att det är rätt läge för Sverige att nu bygga ikapp kapacitetsbristen och ta itu med det eftersatta underhållet. Infrastrukturinvesteringar har dessutom en tydlig och varaktig positiv påverkan på̊ den ekonomiska tillväxten.

Arbetet med att investera i ny infrastruktur måste få kosta vad sådana byggen ska kosta. Jakten på att spara pengar vid nyinvesteringar får inte gå ut över de anställdas arbetsvillkor, hälsa och löner. Detta gäller självklart vid alla offentliga upphandlingar, därför är det viktigt att så snart som möjligt få den nya lagen om offentlig upphandling på plats som ökar möjligheterna att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal.

Våra medlemmars erfarenhet visar dock att det inte räcker med att det finns kollektivavtal. Offentliga upphandlingar är många gånger utformade så att de driver på en nedåtgående spiral med allt sämre arbetsmiljö och allt mer av ensamarbete. Det är därför viktigt att politiker och tjänstemän lär sig att ställa krav även på bemanning och arbetsmiljö.

Det är alltid någon som betalar för att infrastrukturen ska fungera. Om inte staten betalar så är det de anställda som gör det genom ökad otrygghet och sämre hälsa.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Peter Lennartsson, vice ordförande Fackförbundet ST

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev