Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Mer konkurrens i kollektivtrafiken

Regeringen anser att konkurrensen måste öka inom kollektivtrafiken. Först när fler aktörer vill tävla om att förbättra människors vardagsresande kommer kvaliteten höjas och kostnaderna bli lägre.

Publicerad: 7 februari 2013, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

För drygt ett år sedan infördes den nya kollektivtrafiklagen. För bussföretag med tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik innebär den nya lagen att de fritt får tillhandahålla sina tjänster utan att vara beroende av politiska tillstånd eller krav på anpassning av utbudet.

Marknaderna för långväga buss- och järnvägstrafik har sedan länge öppnats för konkurrens med nyetableringar som följd. Den nya kollektivtrafiklagen har tillkommit för att anpassas till denna utveckling, men redan vid införandet gjordes en försiktig prognos av antalet direkta nyetableringar till följd av den nya lagen. På sikt är dock regeringens uppfattning att konkurrensen måste öka inom kollektivtrafiken. Först när fler vill tävla om att förbättra människors vardagsresande kan kvaliteten öka och kostnaderna minska.

För resenärerna måste utvecklingen på sikt leda till fler resealternativ och ökad valfrihet. Resenärerna måste lätt och fritt kunna kombinera olika delar av utbudet på marknaden till just sin resa. Det ska vara enkelt för resenären att kunna planera sin resa även om den innefattar mer än ett transportslag eller fler än en operatör.

Regeringen menar därför att all kollektivtrafik ska ses som nyttig. Den kommersiella trafiken kommer helt enkelt att fungera som ett komplement till den subventionerade trafiken och kan svara mot en efterfrågan som det offentliga inte har klarat av att möta. Lyckade exempel visar redan att denna typ av trafiklösningar får fler människor att lämna bilen hemma och istället ta bussen till jobbet. Det tjänar både trängseln och miljön.

När vi har talat med företrädare för branschen har det tydligt framhållits en efterfrågan av modernare lagstiftning som utgår från dagens situation. När lagen nu finns på plats och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har inrättats är det dags för kollektivtrafiken att ta nästa steg i utvecklingen. En viktig del i detta arbete är att säkerställa en ökad konkurrens. När Svensk kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dag torsdag samlas för att diskutera kollektivtrafikens utveckling är detta min utgångspunkt.

Kollektivtrafik som är efterfrågad av resenärerna är viktig oavsett vem som tillhandahåller den. Kollektivtrafik är ingen tjänst som bör ransoneras eller enkom upplåtas åt det offentliga. För att främja fler resalternativ och underlätta för resenärerna att byta mellan olika trafikslag och operatörer kommer bland annat frågan om friare tillträde till bussterminaler och hållplatser att vara viktig.

Avsikten med lagstiftningen har också varit att närmare binda samman kollektivtrafikplaneringen med den övriga samhällsplaneringen. Syftet är att kollektivtrafiken ska planeras i samband med bostadsbyggande och tillkomsten av arbetsplatser för att underlätta tillväxt och arbetspendling. Runt om i länen har därför stora arbetsinsatser ägnats åt att skapa nya kollektivtrafikmyndigheter. Det är både bra och viktigt. Lika viktigt för framtiden är att diskutera hur fler kan engageras i planeringen av exempelvis busshållplatser och terminaler för att säkerställa att alla goda idéer, även från privata utförare, kan tas tillvara.

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev