Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Lösningarna på klimathotet finns i städerna

Våra städer står inför stora sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar och det är där kampen om klimatet kommer att stå. Men det är också i städerna som lösningarna finns, skriver Anders Knape och Peter Örn.

Publicerad: 20 april 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StorstäderKlimatForskningspolitik

Samhällsutmaningarna kan tacklas genom långsiktigt hållbara och integrerade lösningar grundade i ett helhetstänkande. Genom forskningssamverkan och fler pilotprojekt kan dessa lösningar både utvecklas och genomföras, men också exporteras. Vi föreslår därför att regeringen lyfter forskningsområdet hållbar stadsutveckling i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Klimathotet i kombination med urbaniseringen innebär ett ökat tryck på städerna. Av Europas befolkning lever nu 80 procent i urbana och ofta socialt eftersatta miljöer. Städerna i Europa står för omkring 75 procent av all energianvändning och producerar växthusgaser i samma storleksordning. Det blir alltmer uppenbart att sociala insatser, en förändrad livsstil och ett växande engagemang för miljön är viktiga delar av en politik för att framgångsrikt undanröja klimathotet och samtidigt lyfta städernas livsmiljöer.

De europeiska städerna står inför omfattande investeringsbehov för att kunna anpassas till ett förändrat klimat, sociala utmaningar, effektivare förvaltning av städernas ekosystemtjänster och krav på energieffektivisering av bebyggelse och transporter.

I städer med ekonomisk tillväxt och politisk kraft finns samtidigt goda förutsättningar att möta utmaningarna. Där finns förutsättningar för att skapa integrerade, effektiva lösningar och miljötekniksystem för energi, vatten, avfall och transporter, vilket lägger grunden för hållbara livsstilar.

När internationella klimatförhandlingar går i stå riktas intresset och hoppet mot städernas konkreta arbete. En viktig slutsats efter klimatmötet i Durban är att städer har ett ansvar att gå före och driva på utvecklingen. Städerna bidrar till problemen men skapar paradoxalt nog också möjligheterna.

Hållbara städer är dessutom ett viktigt svenskt exportområde. Regeringen gör i budgetpropositionen för 2012 bedömningen att den globala efterfrågan på teknik och systemlösningar för hållbar stadsutveckling ökar. Samtidigt framhålls att nya steg behöver tas för att ge Sverige en ledande roll. Vi delar den uppfattningen.

Sverige har länge betraktats som ett föregångsland i att bygga hållbara städer. Kommunerna bedriver ett långsiktigt arbete i samverkan med civilsamhället och framsynta företag. Det är nu dags att föra helhetstänkandet och de integrerade angreppssätten ett steg längre.

Stadsutveckling är i dag ett verksamhetsfält som växer och allt fler aktörer involveras. Energibolag, teknikbolag och materialföretag utgör nu en allt viktigare del av detta vida utvecklingsområde. Det är viktigt att integrera allt fler verksamhetsområden och aktörer och få dem att utveckla gemensamma visioner och strategier för samarbete på både kort och lång sikt.

För att lösa städernas problem krävs ny kunskap som tas fram i samverkan mellan universitet, näringsliv och offentliga myndigheter. Vi behöver tvärvetenskap som fokuserar på att lösa komplexa problem.

Men städernas betydelse gör inte tillräckliga avtryck i nuvarande satsning på forskning. Delegationen för hållbara städer lät år 2009 genomföra en kartläggning av de svenska forskningsfinansiärernas satsningar inom området hållbar stadsutveckling. Av den kartläggningen framgår att av de samlade forskningsresurserna går mindre än en procent till tvärsektoriell och praktiknära forskning inom stadsutvecklingsområdet.

Det är allvarligt att Sverige satsar för få resurser på tvärsektoriell forskning i förhållande till investeringsvolymens storlek och investeringarnas livslängd. För att skapa genombrott och framsteg behövs pilotprojekt och experimentell verksamhet, både i nya miljöer och i befintlig bebyggelse, där spetskunskap omsätts i innovativa lösningar.

Norra Djurgårdsstaden är ett aktuellt projekt där Stockholms stad samarbetar med energi- och teknikkonsulter för att utveckla smarta system- och tekniklösningar som stödjer hållbara livsstilar. Det nystartade Mistra Urban Futures i Göteborg driver också i nära samverkan med Göteborgs stad och Göteborgsregionen flera samverkansprojekt. Malmö stad arbetar medvetet med att utveckla den sociala hållbarheten i samklang med klimatinsatser. Några medelstora städer gör också offensiva satsningar.

Detta är positiva signaler som behöver förstärkas ytterligare. Vår slutsats är att Sverige behöver satsa på bredare kompetensuppbyggnad och betydligt fler samverkansprojekt i olika delar av landet som kan driva på utvecklingen. Det är nödvändigt också om vi ska kunna hävda oss i den globala konkurrensen.

Sex av Sveriges största forskningsfinansiärer föreslår i ett gemensamt underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen att staten ska satsa på strategiska program där näringsliv, samhällsaktörer och akademi gemensamt samlas kring uppgifter med utgångspunkt i de stora utmaningarna och utifrån gemensamt formulerade långsiktiga visioner. Delegationen för hållbara städer föreslår att den svenska regeringen ska lyfta fram hållbar stadsutveckling i ett sådant strategiskt program som omfattar hela kedjan av kunskapsutveckling: från forskning, innovation och utveckling till demonstration och uppföljning.

Hållbar stadsutveckling är ett gemensamt ansvar för kommunerna, näringslivet och staten. Näringslivets inspel genom IQ Samhällsbyggnad till kommande forsknings- och innovationsproposition bekräftar ett starkt ökat intresse att aktivt bidra till kunskapsutveckling om hållbara städer.

Staten har under perioden 2009-2012 genom Delegationen för hållbara städer satsat 380 miljoner på utveckling av hållbara städer. Med en motfinansiering på 70 procent från kommuner och näringsliv har sammanlagt 1,2 miljarder satsats på innovativa exempel och projekt. Här har framsynta kommuner och företag bidragit med 800 miljoner till extraordinära åtgärder. Det visar på ett stort intresse för att arbeta för hållbara lösningar.

Men nytänkande är förenat med risk. Statliga incitament som stimulerar nytänkande är därför nödvändigt för att Sverige ska förbli ett föregångsland inom hållbar stadsutveckling. En fortsatt satsning på hela forsknings- och innovationskedjan bidrar till att utveckla landets kommuner, främjar det svenska näringslivets utveckling och fortsatt export av teknik och kunnande till snabbt växande storstäder i världen.

Anders Knape mfl, ordförande (M) för Sveriges Kommuner och Landsting

Peter Örn, ordförande Delegationen för hållbara städer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News