Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Låt inte en tankefälla styra svensk energipolitik

För att nå riksdagens klimatmål och få en så effektiv, förnybar energimix som möjligt krävs det att flera lösningar samverkar. Att i det läget låsa sig fast i ett begrepp som marginalel är kontraproduktivt. Vi uppmanar därför alla aktörer att ta sig ur den tankefällan så fort som möjligt och ta geoenergin för vad den är: En av Sveriges viktigaste och största källor till förnybar energi, skriver åtta energiexperter.

Publicerad: 5 februari 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeElproduktion

Det har uppstått en nygammal debatt i bygg- och energisverige, kopplad till kommunala intressen kring miljövärdering av el och teorin om marginalel. Teorin bygger på att el producerad på marginalen, det vill säga nytillkommen elanvändning vid en viss given tidpunkt, kommer från kolkraft.

Debatten går ensidigt ut på att utmåla värmepumpar och därmed indirekt geoenergi (berg-, sjö- och markvärme) som miljöbovar. Det märkliga är att inga andra eldrivna lösningar debatteras, det verkar endast vara värmepumpar som använder den påstådda marginalelen.

Det finns i huvudsak tre skäl till att teorin om marginalel, som har underkänts av Energimyndigheten och Miljööverdomstolen, fortsätter att användas i debatten:

• Svensk Fjärrvärme vill att Boverket ändrar byggreglerna som styr hur man beräknar byggnaders energiprestanda, från mängden köpt energi till använd energi. Man kan på så sätt minska geoenergins konkurrenskraft. Värmepumpar i en geoenergilösning minskar radikalt mängden köpt energi genom att ta tillvara lokal solenergi lagrad i berget. Kan man få politiker och tjänstemän att tro att den el som ändå krävs har producerats av enbart kolkraft, ökar möjligheten att få igenom kravet. Man har så långt lyckats få regeringen att ge Boverket i uppdrag att skärpa och eventuellt ändra reglerna.

• Alltfler kommuner försöker i sin myndighetsroll säga nej till geoenergi med argumentet att det är ett sämre miljöval än fjärrvärme på grund av de eldrivna värmepumparna. I deras argumentation kommer den elen från fossil kraft.

• Motståndarna till geoenergin försöker vinna marknadsandelar genom att med stöd av marginalelsteorin påstå att geoenergi är lika med att använda fossil energi.

Fjärrvärme kan liksom pelletspannor vara utmärkta lösningar. Men utvecklingen av hållbar och klimatneutral värme och kyla i Sverige är varken betjänt av snedvridande regler eller felaktig information. Det finns inte fog för att påstå att el producerad på marginalen kommer från kolkraft. Varken det eller att fjärrvärme är ett bättre miljöval än geoenergi har såväl Energimyndigheten som Miljööverdomstolen slagit fast. Vid mer än ett tillfälle. Vid en miljövärdering måste elektricitet såväl som alternativens ursprung granskas från fall till fall.

Det finns många sätt att miljövärdera elektricitet. Ett naturligt utgångssätt är att geografiskt se hur elen produceras. I ett svenskt perspektiv kan man då konstatera att 98 procent av Sveriges elproduktion är koldioxidfri. Under den senaste 10-årsperioden har till exempel elproduktionen från vind och biobränslen ökat och utgör i dag cirka 15 procent av Sveriges elproduktion. Ett förhållande som gör de flesta länder avundsjuka. Ett annat sätt är att se på hur den framtida elproduktionen ser ut, mer om detta senare.

Köpt energi medför i grund och botten en belastning av samhällets produktionsapparat och en belastning på miljön i någon form. Även om det till exempel råkar vara förnybar bioeldad kraftvärme. Att använda lokalt producerad, gratis och förnybar energi torde i det perspektivet vara en fördel. Geoenergin gör det möjligt att minska användningen köpt energi till en fjärdedel i små anläggningar och betydligt mindre i stora. Resten utgörs av lokal, gratis och förnybar energi från marken i form av lagrad solenergi. Vid större anläggningar, så kallade borrhålslager och akviferlager, kan utväxlingen öka markant, upp mot 60 gånger den använda elenergin. Geoenergi erbjuder även kyla med extremt låg miljöbelastning och med god ekonomi.

En byggnad ska stå i upp mot hundra år. Det är därför intressant att se hur den framtida elproduktionen utvecklas i Sverige och i vårt närområde. Man kan konstatera att all ny elproduktion som byggs eller planeras i dag i det nordiska elsystemet är koldioxidfri. Den fossilproduktion som finns i dag i Norden skall enligt planerna i huvudsak avvecklas till 2030. På det Europeiska planet har den förnybara delen av nytillkommande elproduktion på tio år ökat från cirka 15 procent till över 70 procent och fossilkraft avvecklas succesivt. I det perspektivet framstår marginalelsteorin som än mer irrelevant för långsiktiga beslut som en byggnads energisystem.

Förmågan att hantera och dra nytta av elektricitet måste anses som ett av mänsklighetens största framsteg. El öppnar upp för stora möjligheter och anses av många som en viktig lösning på vägen mot ett fossilfritt samhälle. För att nå de klimatmål regering och riksdag har satt upp måste flera lösningar samverka för att vi ska få en så effektiv och förnybar energimix som möjligt. Att i det läget vara fastlåst i och låta beslut styras av ett begrepp som marginalel är kontraproduktivt och begränsande.

Vi uppmanar därför såväl kommuner, bygg- och energibransch, beställare och beslutsfattare att ta sig ur den tankefällan så fort som möjligt och betrakta geoenergin för vad den är: en av Sveriges viktigaste och största källor till förnybar energi.

Johan Barth, geolog och vd Geotec och Svenskt Geoenergicentrum

Bo Normark, senior advisor Power Circle

Per Eliasson, koncernchef för Skånska Energi

Bo Nordell, professor, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet

Bo Olofsson, professor vid avdelningen för Mark- och vattenteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Olof Andersson, driver företaget Geostrata

Jan-Erik Nowacki, tekn lic, institutionen för energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Lars J Nilsson, professor vid institutionen för Miljö- och Energisystem, Lunds Tekniska Högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeElproduktion

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev