Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Hushållen och miljön vinner på en smidig sophantering

Det finns ett uppdämt behov ute i landets kommuner att förbättra servicen kring avfallshanteringen och öka materialåtervinningen. Men för att det ska ske måste det till strukturella reformer. Därför behöver regeringen sätta ned foten och lägga fram en proposition.

Publicerad: 6 november 2013, 14:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

EU-kommissionen konstaterar att Sverige inte längre är ledande på materialåtervinning. Under många decennier ökade materialåtervinningen i Sverige, men i mitten av 00-talet hände något. En positiv trend bröts. 2006 låg materialåtervinningen på 182 kg per person och år – 2012 på 149 kg. Detta är bekymmersamt.

Vad ligger bakom den negativa utvecklingen? Lågkonjunkturen kan ha påverkat konsumtionsmönster och avfallsmängder, men en viktig förklaring är producenternas ålderdomliga insamlingssystem för förpackningar och tidningar. Det är ett centraliserat system med sin bas i gröna stålcontainrar som ofta är placerade långt från medborgaren och som ofta är nedskräpade.

Jag är övertygad om att insamlingen hade ökat om det var enklare att göra rätt. Självklart skulle återvinningen underlättas om hämtningen av avfall gjordes vid bostaden tillsammans med övriga sopor, istället för att medborgarna ska behöva transportera tidningar och förpackningar till stålcontainrar en bit bort. Dagens tudelade insamlingssystem, där rest- och grovavfall hanteras av kommunen och förpackningar och tidningar hanteras av producenterna, har nått vägs ände. För att underlätta för medborgaren och bryta den negativa trenden med minskad materialåtervinning krävs modern och smidig insamling.

Statistik visar att materialåtervinningen ökar när kommunen sköter insamlingen nära fastigheten. I Helsingborg ökade exempelvis materialåtervinningen av förpackningar och tidningar med 1,5 kg per villa och vecka (!) när kommunen införde fastighetsnära insamling. Helsingborg materialåtervinner i dag mer än dubbelt så mycket plast- och metallförpackningar per invånare jämfört med riksgenomsnittet. För tidningar och pappersförpackningar är materialåtervinningen 50 procent mer.

Nationella plockanalyser stödjer denna analys. Soppåsen i hushåll med producenternas system består till en tredjedel av förpackningar och tidningar (2,7 kg per villahushåll och vecka) som alltså borde sorterats ut för att materialåtervinnas. Vid fastighetsnära insamling finns bara 0,9 kg förpackningar/returpapper kvar i restavfallet. Insamling nära bostaden ger en påtagligt bättre utsortering av material, än när medborgaren måste transportera dessa till producenternas centraliserade system. Mycket material som borde materialåtervinnas, skickas helt i onödan till förbränning.

För att komma tillrätta med problemen tillsatte alliansregeringen Avfallsutredningen 2011 för att se över hur avfallshanteringen kan bli mer resurseffektiv, mer miljömässigt hållbar och enklare för hushållen. Utredaren landade i den föga överraskande slutsatsen att dagens tudelade system inte är bra och föreslog att ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen ska övergå från producenterna till kommunerna.

Förslaget har orsakat ängslan från delar av näringslivet. Men att kommunen tar över planeringsansvaret innebär inte att kommunen automatiskt ska hantera driften. Det kan lika gärna skötas av privata entreprenörer via offentlig upphandling. Sverige har de facto en mycket stark tradition av att låta privata utförare sköta den dagliga driften, jämfört med många andra länder.

I Holland upphandlas exempelvis bara cirka 20 procent, medan motsvarande siffra i USA och Storbritannien ligger på cirka 50 procent. I Sverige hanterar privata entreprenörer 75 procent av driften – alltså även i de fall där kommunen har planeringsansvar. Denna andel kan öka om kommunerna tillåts bygga ut fastighetsnära insamling i stor skala. Och även om kommunerna är huvudman för insamlingen, ska själva återvinningen naturligtvis även framgent hanteras av industrin. Tillåts kommunerna bygga ut sina fastighetsnära insamlingssystem, kommer industrin få mer material att återvinna.

Det beslut som fattades på den nyligen avslutade moderata arbetsstämman i Norrköping – om att Moderaterna ska jobba för att såväl företag som kommuner i högre utsträckning ska ta ett tydligt miljöansvar – förpliktigar. Vi måste bidra till att bryta den negativa trenden när det gäller materialåtervinning. Sverige måste återta ledartröjan på avfalls- och återvinningsområdet.

En avfallsproposition var aviserad till juni 2013. Förväntningarna var stora, men tyvärr kom inget. Nu signalerar emellertid regeringskansliet att en proposition kanske ändå kommer efter årsskiftet. Det finns ett uppdämt behov ute i landets kommuner att förbättra servicen till medborgaren och öka materialåtervinningen. Men för att det ska bli verklighet måste det till strukturella reformer. Det är dags att regeringen sätter ned foten och lägger fram en proposition.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev