Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Fel av regeringen att straffbeskatta elbussen”

Elbussar beläggs med straffskatt medan exempelvis all spårbunden kollektivtrafik som tunnelbana och pendeltåg undantas. Detta blir inte bara en hämsko mot utvecklingen av busstrafiken, utan också ett krokben på de initiativ som tagits för att göra busstrafiken eldriven och fossilfri.

Publicerad: 25 augusti 2017, 03:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatter

Sverige har högt ställda ambitioner att minska utsläppen av koldioxid och riksdagen har nyligen antagit en klimatlag som träder i kraft den 1 januari 2018. Ett nytt långsiktigt klimatmål är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Utsläppen från inrikes transporter (utom inrikes flyg) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har i en interpellationsdebatt (13/6-17) uttalat att ”en fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen och att eldrivna bussar har stor potential att minska såväl klimatutsläpp och utsläpp av luftföroreningar som buller.”

Det råder brist på tillräcklig mängd miljöanpassade biodrivmedel för att transportsektorn ska klara regeringens krav enligt den nya klimatlagens målsättning. EU driver linjen att grödor ska förbjudas som grund för tillverkningen. Något som kommer att skapa ännu större brist om kravet går igenom. Bussbranschen har redan nått klimatmålet.

Redan i dag kör över 80 procent av alla svenska bussar på förnyelsebara drivmedel. Det är något att vara stolt över och vi, företrädare för kollektivtrafiken, bidrar gärna med våra erfarenheter så att övriga transportsektorn kan klara sin del. För oss finns nu utmaningen att förbättra folkhälsan i städerna avseende kväveutsläpp och buller. Därför ökar intresset för elbussar som vi ser skulle kunna klara dessa mål.

Vi ser dock två utmaningar kopplat till elbussarna, där vi väntar oss ansvarstagande och handling från regeringen. Det första gäller den orättfärdiga elskatten på bussar. När den tillkom kunde ingen ana vilka tekniska framsteg som skulle komma att ställa om kollektivtrafiken till klimatneutral och fossilfri.

Regelverket i dag straffbeskattar bussen, då elbussar beläggs med straffskatt medan exempelvis all spårbunden kollektivtrafik som tunnelbana och pendeltåg undantas. Detta blir inte bara en hämsko mot utvecklingen av busstrafiken, utan också ett krokben på de initiativ som tagits för att göra busstrafiken eldriven och fossilfri.

För det andra ser vi utmaningar kopplat till elbusspremien, det ekonomiska styrmedel som staten infört. Elbusspremien, en premie för inköp av fordonen, lanserades 2016 av regeringen. Andemeningen är positiv.

Märkligt nog kan premien dock endast sökas av kommuner eller kollektivtrafikmyndigheter, de som i 99 procent av linjetrafiken i Sverige är trafikbeställare och inte själva köper in fordonen. Det är trafikutövarna, det vill säga bussbolagen som köper fordon i enlighet med beställarens krav, men de får alltså inte söka elbusspremien.

Övriga bussbolag som kör kommersiell linjetrafik, exempelvis flygbussar, regionaltrafik och bolag i turist- och beställningstrafik får inte heller söka elbusspremien. Därför har elbusspremien misslyckats att få ett nödvändigt genomslag. Det är skadligt för såväl målen om en fossilfri kollektivtrafik, som en ren fordonsflotta till låg kostnad.

Det finns totalt 350 miljoner kronor för åren 2016-2019 i regeringens budget för elbusspremien. Men i mitten av juni 2017 har endast 2,3 miljoner kronor beviljats, till sju stycken bussar. Inte nog med bristerna i styrmedel – när elbussarna därefter rullar ska elskatt betalas in till staten. Detta trots att kollektivtrafik på spår helt slipper elskatten. Vi har viljan att ställa om för klimatet och folkhälsan – har regeringen viljan att ge rätt styrmedel?

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Ulrika Frick, ordförande (MP) kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev