söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Avfallshanteringen är felkonstruerad

Svensk avfallshantering är i grunden felkonstruerad. Med dagens ordning - eller snarare oordning - är det inte klart för medborgarna vem som ansvarar för vad. Både samhället och miljön tjänar på ett rationellare system, skriver fyra företrädare för Avfall Sverige.

Publicerad: 17 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Den väntade propositionen följer på den avfallsutredning som presenterades i höstas, som bland annat föreslår att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från hushållen flyttas från producenterna av dessa förpackningar och tidningar, till kommunerna. Vi uppmanar riksdagen att ta fasta på utredningens förslag.

Dagens avfallssystem är komplicerat. I korthet kan man säga att kommunerna har ansvar för det hushållsavfall som slängs i den vanliga soppåsen, och det som hushållen lämnar på återvinningscentralerna. Producenterna, å sin sida, ansvarar för insamlingen och återvinningen av förpackningar och returpapper.

2010 föreslog Avfall Sverige att regeringen skulle se över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Regeringen tillsatte en utredning 2011, med uppgift att komma med förslag för att åtgärda de fel och brister som medborgarna upplever med dagens system. Det övergripande syftet var att öka servicen, att öka insamlingen och därmed också att öka återvinningen. En enkel och väl fungerande insamling av förpackningar och tidningar är, likt övrig insamling av hushållsavfall, en grundläggande samhällstjänst. Det är något alla behöver och något som gagnar alla. Det är viktigt att ansvaret är tydligt. Med kommunen som huvudman får medborgarna en tydlig part som ansvarar för helheten och kan ställas till svars.

Vi delar utredarens kritik att det tudelade insamlingsansvaret inte är bra ur vare sig miljö eller samhällssynpunkt och menar att det vore bättre med en huvudman för all insamling, inte minst för medborgarna.

För att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen behövs ett kommunalt insamlingsansvar. Samtidigt anser vi att det fortfarande ska vara producenterna som ansvarar för själva återvinningen, och att producentansvaret ska ligga fast. Det ökar också insynen och kontrollen över hur insamlingssystemet utformas och sköts.

Med kommunen som huvudansvarig för insamlingen av allt hushållsavfall skapas helt nya möjligheter att samordna avfallshanteringen redan när bostadsområden och bostäder planeras. Det blir också smidigare att införa smarta insamlingssystem, utveckla nya fastighetsnära och rationella system, som sopsugssystem, flerfackbehållare och olikfärgade påsar. Det blir lättare för medborgaren att hantera sitt avfall, servicen kommer att öka och antalet transporter kan reduceras. Med kommunen som huvudman kan planeringen samordnas för allt avfall som uppstår i hushållen, inte bara det som slängs i soppåsen. Det kommer att leda till bättre resursutnyttjande och gynna miljön.

Producentansvaret var ursprungligen bland annat tänkt som ett ekonomiskt styrmedel. Därför är det viktigt att principen om producenternas betalningsansvar fullföljs. I dag tvingas både fastighetsägare och kommuner att stötta insamlingssystemet med betydande belopp. Det gör att man ibland betalar både på varan, på hyran och genom kommunens avfallsavgift, alltså inte bara en gång utan kanske två och ibland tre gånger.

En annan fråga som diskuterats är hur konkurrens ska värnas när kommunerna blir huvudman. Men låt oss inte blanda ihop ansvar och konkurrens. Fler än 75 procent av kommunerna upphandlar redan insamlingen av privata entreprenörer. Den fysiska utformningen och valet av regiform måste alltid utgå från lokala förutsättningar och kommunens självbestämmande är centralt i denna del.

En proposition som ger kommunerna insamlingsansvaret för allt hushållsavfall kommer att lösgöra tid och resurser till konstruktiva lösningar, bättre resursutnyttjande och bättre service, till gagn för medborgare, samhälle och miljön. Det är vi övertygade om. Vi uppmanar riksdagen att ta fasta på utredningens förslag.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad

Åke Pettersson-Frykberg, styrelseordförande (MP) Karlstads Energi

Ann-Mari Nilsson, kommunalråd (C) Jönköpings kommun, styrelseledamot Avfall Sverige

Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande (S) Umeå, vice ordförande Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev