Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Allt sämre pendling slår mot jobben i Stockholm”

Drygt tre mil eller 75 minuter per dag. Så länge pendlar Stockholms tjänstemän i snitt. Under ett år motsvarar det fem arbetsveckor - lika mycket som den lagstadgade semestern. Unionen Stockholms medlemmar upplever att de största problemen med pendlingen idag är trängsel, köer, illa samordnade tidtabeller, otillförlitliga tåg och dålig snöröjning vintertid. Här måste förbättringar till.

Publicerad: 12 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Situationen för Stockholms pendlare har förvärrats de senaste fem åren, skriver Unionen Stockholm.


Ämnen i artikeln:

PendlingStockholmTjänstemän

Med långa vardagsresor blir livspusslet svårare. Därför är effektiv pendling en av de viktigaste frågorna för Unionen Stockholms medlemmar. Men infrastrukturen berör faktiskt alla som vill jobba. Ju enklare det är att ta sig från hemmet till olika arbetsplatser, desto mer lockande blir det för nya företag att etablera sig i ett område. Om pendlingen inte fungerar blir det istället färre och sämre arbeten. Detta påverkar i sin tur byggtakten i Stockholm; med opålitliga kommunikationer och färre jobb blir det mindre lönsamt att bygga bostäder. Infrastrukturen håller regionen levande.

Sveriges ledarroll på miljöområdet bäddar för mängder av nya jobbtillfällen. Nu får vi inte slå av på takten i arbetet för en hållbar infrastruktur. Många av Unionens medlemmar känner sig fortfarande tvungna att välja bilen eftersom busstationer saknas eller tidtabellerna inte matchar jobbtiderna. Med fler cykelbanor och en mer generös kollektivtrafik kan Stockholm minska bilberoendet och tackla problemen med trängsel och buller. Det skulle ge en region som är enklare och trevligare att leva i, vilket gynnar både näringslivet och den enskilda individen.

Trots detta har situationen förvärrats de senaste fem åren. I Unionens senaste rapport anger en tredjedel av medlemmarna att jobbresorna har blivit mer krångliga. Bland de som åker bil är det nästan hälften av de tillfrågade som tycker att pendlingen har försämrats. De största problemen är trängsel och köer, illa samordnade tidtabeller, otillförlitliga tåg och dålig snöröjning vintertid.

Inför det kommande decenniet talar det mesta för en fortsatt snabb strukturomvandling. Tuff internationell konkurrens, digitalisering och teknikutveckling gör att fler kommer att byta jobb och företag kommer att flytta på sig. Till detta ska läggas en större befolkning och en fortsatt urbanisering, som ställer särskilt höga krav på storstadsregionerna. Frågan om framtidens infrastruktur blir mer trängande för varje dag som går.

I Stockholmsregionen finns det emellertid skäl att vara hoppfull. Stora och viktiga investeringsbeslut har tagits de senaste åren, med syftet att skapa bättre pendling på lång sikt. Exempelvis Citybanan som öppnas den 10 juli. Men för att också de som jobbar idag ska slippa trängsel, köer och obegripliga tidtabeller måste politikerna våga vända på ännu fler stenar.

Unionens utgångspunkter för Stockholms infrastruktur är följande:

Planeringen måste sträva efter att invånare kan ha sin bostad och sitt arbete inom rimligt tidsavstånd från varandra.
Förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad hemma eller under resor måste förbättras.
Kollektiva och spårbundna kommunikationer ska stå för en växande andel av pendlingsresorna, för att bygga ett mer miljövänligt samhälle.   
Vägstandard och snöröjning måste hålla god nivå på både vägar och cykelbanor. I glesbefolkade delar av regionen är bilresan ofta det enda rimliga alternativet.

I Unionens Stockholmsrapport om pendling får medlemmarna rangordna olika infrastruktursatsningar. I toppen ligger en utbyggd tunnelbana och bättre tvärförbindelser. På tredje plats kommer ett bättre busslinjenät följt av vägutbyggnad och bättre cykelbanor. Dessutom föreslår Unionen följande:

Bygg ut tunnelbanan till Täby och Tyresö.
Se över möjligheten att öka turtätheten på tunnelbanan och samordna tidtabellerna så att det lättare går att kombinera olika transportslag.
Förbättra digitaliseringen i regionen, exempelvis beträffande videosända konferensmöten. Det skulle öka möjligheterna att arbeta på distans och därigenom minska trycket på pendlingen.
Öka antalet infartsparkeringar.
Undersök möjligheten att öka användningen av vattnet för kollektivtrafik.

Fler jobb i Stockholm kräver smidigare jobbresor. Det jobbar Unionen Stockholm för. Vi välkomnar alla beslutsfattare till en dialog om hur vi tillsammans kan göra pendlingen och arbetsmarknaden bättre.

Maria Nilsson, ordförande Unionen Stockholm

Karin Skånberg, regionchef Unionen Stockholm

Robin Tapper, projektledare Unionen Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev