Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stockholm i bräschen blir fossilbränslefritt

I veckan belönades Stockholm av Världsnaturfonden för stadens framsynta klimatarbete. Och vi tänker fortsätta vara en förebild. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad senast år 2050 och nu finns det en plan som inom några veckor kommer upp i kommunfullmäktige för beslut, skriver borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö.

Publicerad: 14 mars 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StorstäderKlimatTransporter

Tidigare denna vecka tilldelades Stockholms stad utmärkelsen ”Årets klimatstad 2014” av WWF. Det är en bekräftelse på stadens långsiktiga och målinriktade arbete för att minska stadens och stockholmarnas klimatutsläpp.

Klimatutmaningen är sannolikt den viktigaste och svåraste utmaningen vi står inför under detta sekel. Att minska utsläppen av växthusgaser till en nivå så att FN:s tvågradersmål uppnås och bryta beroendet av fossila bränslen är helt avgörande för att förhindra de humanitära katastrofer som annars skulle riskeras med en fortsatt global uppvärmning. För att klara detta måste alla nivåer, från det globala, via det nationella och hela vägen ner till det lokala planet, vara med och dra åt samma håll. Sverige är i detta sammanhang ett föredöme både på hemmaplan och i internationella sammanhang. Men det räcker tyvärr inte. När vi ser att nationer och världssamfund fortsätter att köra fast i gamla hjulspår och mest väntar ut varandra är det istället städerna som tillsammans måste axla ett globalt ansvar i det lokala arbetet. Tillsammans har vi både kunskapen och förmågan att åstadkomma de långsiktigt hållbara resultat som krävs för att nå tvågradersmålet men som nationerna är oförmögna att enas om.

Det är inte bara Stockholm som har dragit denna slutsats. Genom samarbetsorganet C40 har världens största städer gått samman för att utbyta erfarenheter och visa globalt ledarskap i klimatutmaningen. Trots att Stockholm storleksmässigt inte hör hemma bland dessa megastäder har vi ändå på grund av vårt långsiktiga och målmedvetna arbete en given plats i samarbetet. Världens största städer ser oss som en förebild i arbetet med att motverka klimatförändringarna och självklart ska vi också fortsätta att vara det.

Vårt mål i närtid är att senast år 2015 minska utsläppen av växthusgaser till maximalt 3,0 ton per person och år. Jämfört med referensåret 1993 när utsläppsnivån låg på 5,4 ton per person och år. Under tidsperioden fram till 2010 har Stockholms ekonomiska tillväxt ökat med 41 procent och alla prognoser visar på en fortsatt god tillväxt. Därmed har vi som stad visat att det går att arbeta systematiskt och metodiskt med att minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi kan skapa välstånd och fler jobb.

Men vi nöjer oss inte där. Vårt mål är att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad senast år 2050. För att detta mål ska bli mer än ännu ett odefinierat mål i debatten har vi tagit fram en färdplan som ska visa hur det är tänkt att vi ska nå dit och vilka typer av åtgärder som kommer att behöva genomföras. Denna färdplan som kommer att engagera stadens alla verksamheter kommer inom några veckor att föreläggas kommunfullmäktige för beslut och sedan vara vägledande för allt arbete i staden framöver.

Slutsatsen i färdplanen är att vi står inför en stor utmaning som inte bör underskattas, men också att det är fullt möjligt uppfylla målet. För att lyckas fordras ett målmedvetet arbete, inte minst eftersom vi då förväntas vara minst 1,2 miljoner stockholmare, det vill säga närmare 40 procent fler än idag. Det ställer naturligtvis krav på att det behöver arbetas med åtgärder kontinuerligt under hela tidsperioden och att dessa prioriteras och får en hög ambitionsnivå redan från början.

Det handlar till exempel om omställning till en helt fossilbränslefri fjärrvärme även under de kallaste vinterdagarna, energieffektivisering av byggnader, förbättrad och utbyggd kollektivtrafik och att underlätta för gång och cykeltrafik. Mer konkret slår färdplanen bland annat fast att kollektivtrafikens kapacitet behöver fördubblas i kombination med åtgärder för ökad gångtrafik, mer cykling och en ansvarsfull utveckling för biltrafiken. Stadens utveckling ska inriktas mot förtätning vid kollektivtrafiknära lägen, kraven på energianvändningen i nya hus ska kontinuerligt skärpas samtidigt som befintliga byggnader energieffektiviseras. Vidare ska staden ha en väl utbyggd infrastruktur för elladdning och förnybara drivmedel. Vi rår emellertid inte över alla styrmedel, utan för att åstadkomma detta krävs dessutom ett aktivt arbete mot regeringen, landstinget och andra aktörer för att säkerställa att nödvändiga beslut kommer på plats.

Vi vill ta ansvar för den globala klimatutmaningen genom att använda alla de fördelar vi har som stad. Vi vet också att stockholmarna stödjer oss i de höga miljöambitionerna. Därför är det viktigt att statsmakterna ger oss möjlighet att exempelvis ställa fortsatt ambitiösa energikrav i bostadsbyggandet och att undanröja de hinder som finns för att stimulera supermiljöbilar och bilpooler.

Alliansens inriktning är en kraftfull miljöpolitik som går hand i hand med en politik för fler jobb och sunda finanser i staden. Där andra ser motsättningar ser vi samband och ömsesidigt beroende. Genom Färdplan 2050 visar vi att en ansvarsfull klimatpolitik är mer än symbolhandlingar, det är konkreta förslag och åtgärder som genomsyrar det dagliga arbetet i stadens alla verksamheter. Det är en politik som inte bara består i slagord, utan i resultat. Under denna mandatperiod har det synts i form av bland annat ökade investeringar i cykelbanor, energisnåla bostäder, satsningar på solenergi och beslut om matavfallsinsamling för ökad biogasproduktion. Men vi tänker göra mer.

För första gången finns en konkret beskrivning och en plan för hur Stockholm ska nå det långsiktiga målet att vara fossilbränslefritt år 2050. Färdplan 2050 bygger på ett långt arbete där såväl skolelever som företag varit delaktiga i framtagandet. Genom att följa planen ska Stockholm ta sitt ansvar i den gemensamma klimatutmaningen och genom att göra det visar vi också att vi fortsätter vara en global ledare inom miljöområdet.

Sten Nordin, finansborgarråd (M) och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad

Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd (C), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev