måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Satsa på flera slags miljövänliga drivmedel”

Vi ställer oss frågande till regeringens ensidiga fokus på biogas, när inhemsk produktion av biodrivmedel diskuteras. Sverige kan inte ensidigt luta sig mot en teknik eller en sorts biodrivmedel.

Publicerad: 1 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Svensk biogas utmanas av dubbla subventioner.”

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

BiogasEnergipolitikEnergiEU

Det är med biodrivmedel, elektrifiering och effektivare transporter som vi ska klara övergången till en fossilfri fordonsflotta och nå målet om 70 procents utsläppsminskning från transporterna 2030. Regeringen har rullat ut en offensiv politik för detta, men en del som saknas är hur vi ska säkra och utveckla en inhemsk produktion av biodrivmedel.

De svenska biodrivmedlen har mycket hög klimatnytta. Svensk biogas, svensk talloljebaserad biodiesel (HVO) och Lantmännen Agroetanols restprodukts- och grödbaserade etanol har alla gemensamt att klimatreduktionen är hög, bara för att nämna några exempel. Både etanol och biodiesel går att använda som rena biodrivmedel och för låginblandning, något som uppenbart ligger i regeringens plan när man lanserat reduktionsplikten med tysk modell som föregångare.

Trots det står svenska biodrivmedel inför avgörande utmaningar. Våra stora investeringar i hållbarhet och klimatnytta kommer inte till sin rätt, när merparten av biodrivmedelsförbrukningen består av utländska biodrivmedel som kan ha sämre klimatnytta än de svenska och som ibland tillverkas på ett icke hållbart sätt. Svensk HVO utmanas av palmoljebaserade produkter, vars hållbarhet diskuteras.

Svensk biogas utmanas av dubbla subventioner, eftersom andra länder har produktionsstöd, samtidigt som de kan ta del av den svenska skattebefrielsen för biogas när de importeras. Etanolen står inför en stor utmaning när regeringen i förslaget om reduktionsplikt också föreslår ett ändrat så kallat tullvillkor. En sådan förändring skulle allvarligt försämra konkurrenssituationen gentemot importerad etanol med sämre hållbarhets- och klimategenskaper, många gånger producerad med kraftiga subventioner i hemländerna.

En debatt kring inhemsk produktion av biogas har pågått under våren. Energigas Sverige och Avfall Sverige har skickat ett öppet brev till regeringen där de mycket riktigt påpekat att ”svensk biogasproduktion i dag utsätts för en snedvriden konkurrens från importerad biogas” och krävt olika typer av premier och stöd för svensk biogasproduktion. Liknande krav har även ställts på Dagens Samhälles debattsida, bland annat av ordföranden för Göteborgs Energi.

Regeringen har svarat i Dagens Samhälle genom bland annat miljöminister Skog och energiminister Baylan och säger att ”svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner” och menar att de ”utreder förutsättningarna” och ”tar situationen på allvar”.

Det är mycket bra, men vi ställer oss frågande till det ensidiga fokuset på biogas. Biogasens aktörer är inte ensamma om utmaningarna. Situationen är i stort densamma för etanolen, med en liknande konkurrenssituation som snedvrids när andra länder har inhemska subventioner och en produktion som sker med svagare hållbarhetskrav än i Sverige. Andra länders subventioner på produktionssidan gör att det inte finns en fungerande konkurrens- och marknadssituation.

Om vi vill behålla och utveckla inhemsk produktion av biodrivmedel i Sverige så måste vi antingen ”neutralisera” andra länders subventioner, till exempel genom tullvillkoret, eller skapa liknande subventioner själva. Det förra är att föredra, bland annat av EU-rättsliga skäl och på grund av att i stort sett alla andra länder i EU tillämpar det.

Sveriges regering måste bestämma sig. Ska fossilfria transporter uppnås med import av exempelvis etanol, ofta från andra världsdelar, eller vill vi vara ett land i framkant som är självförsörjande på biodrivmedel och som utvecklar en ny industrisektor inom bioekonomi? Att importera drivmedel från andra delar av världen skapar en miljöpåverkan vid transporterna, samtidigt som utländska drivmedel ofta har sämre hållbarhetsprestanda än sina svenska motsvarigheter. För oss är det uppenbart vad som är bäst för klimatet och miljön.

Reduktionsplikt, bonus-malus och klimatklivet i all ära, men det räcker inte med att skapa förutsättningar för ökad förbrukning av biodrivmedel – regeringen har steg kvar att ta om man vill säkra svensk produktion av biodrivmedel, där potentialen är enorm. Sverige producerar redan i dag världens bästa biodrivmedel ur klimatsynpunkt, men importerar ändå stora mängder biodrivmedel, istället för att skapa bättre förutsättningar för de biodrivmedel som utvecklas och produceras här.

Det som kan uppfattas som små justeringar i regelverken kan i själva verket ha en avgörande betydelse för de aktörer som investerat miljarder och producerar biodrivmedel i Sverige. Regeringen måste skapa goda förutsättningar för alla svenskproducerade biodrivmedel med hög klimatnytta, och inte i kommande förslag ensidigt luta sig mot en teknik eller en viss sorts biodrivmedel.

Såväl etanol, talloljebaserad biodiesel, biogas som andra biodrivmedel behövs, precis som elektrifiering och effektivare transporter. Bara genom att sparka boll på flera spelplaner samtidigt kan Sverige vinna matchen om att vara bäst i klassen gällande fossilfria transporter.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen

Carl von Schantz, tf vd Lantmännen Agroetanol och chef Division Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BiogasEnergipolitikEnergiEU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev