Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Så minskar sårbarheten för extrema skyfall

Våra samhällen står inför en stor utmaning - de måste både minimera översvämningar i befintligt klimat samtidigt som vi måste kunna hantera än större extremnederbörd och stigande vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag i framtiden. För att klara av detta krävs mer och bättre samarbeten inom den kommunala samhällsplaneringen.

Publicerad: 24 februari 2015, 09:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Så här såg det ut under sommarens översvämningar i Halland.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT


Ämnen i artikeln:

KlimatSamhällsplanering

De framtidsscenarier som bland annat SMHI presenterar ger anledning till oro. Det handlar om såväl extrema sommarregn som ändrade regnmönster med långa volymrika regn som leder till kraftiga vattenflöden.

Detta är inte längre framtidsscenarier. Det har redan börjat hända och sommaren 2014 är en bra illustration på detta. När Malmö i augusti drabbades av det värsta regnovädret på 150 år dränktes stora delar av staden. Ett gammalt översvämningsbenäget område klarade sig dock väl, Ekostaden Augustenborg. Denna stadsdel har nämligen varit föremål för klimatanpassningsarbete sedan 1990-talet. Där har man byggt ett dagvattensystem bestående av ytliga vattenvägar med dammar och kanaler för att bromsa och infiltrera vattnet på området. Om fler områden i Malmö haft liknande lösningar hade skadorna blivit betydligt mindre.

Alla kommuner behöver hantera dessa utmaningar. De måste dels analysera hur sårbar den befintliga bebyggelsen är och hitta effektiva åtgärder för att förebygga problemen samtidigt som man säkerställer att man inte bygger nya ”problemområden”. Notan kommer att bli enormt hög om detta inte lyckas.

Allt större nederbördsmängder ska avledas genom samhällena och nerifrån hotar stigande nivåer i sjöar, vattendrag och hav. Vattenfrågan måste därför bli en av de styrande frågorna i samhällsplaneringen. Frågan om dagvatten måste vidgas från dagens smala ”VA-tekniska problem” till att bli en fråga för hela samhällsplaneringen. Så är det inte i dag. Alltför ofta verkar vattenfrågorna vara något som politiker, tjänstemän och byggherrar förväntar sig att VA-sektorn ska komma in och lösa när allt annat är klart. Då är det ofta för sent att hitta optimala lösningar. Det är av största vikt att vi i framtiden inte fortsätter att bygga samhällenas avvattning på ett system som enbart är baserat på rörledningar.

En absolut förutsättning för en lyckad planering är att den sker i samverkan mellan alla berörda aktörer. Samverkan måste ske över kompetensgränserna - VA, miljö, gata, park, och stadsplanering måste arbeta tillsammans. Det är dessutom av största vikt att kommuner inom samma vattenavrinningsområde samverkar i större utsträckning.

Vattnet bryr sig inte om ägogränser, kommun- eller länsgränser. Med risk- och sårbarhetsanalyser kan livet bli tryggare och billigare för alla. Genom att kartlägga sårbara bostadsområden och viktiga samhällsfunktioner som vattenverk och reningsverk, sjukhus, kommunikationer och energiförsörjning i utsatta lägen klarnar bilden. Då går det att prioritera. Förhoppningsvis ser allt mindre mörkt ut när risker går att greppa och framtida felbeslut kan sorteras bort.

Det som först och främst krävs nu är:

1) Att alla kommuner gör en modern sårbarhetsanalys för skyfall och stigande vattennivåer som är baserad på nya höjddata.

2) Att lagstiftningen tydliggörs så att den stöttar de nödvändiga klimatanpassningsåtgärderna inom både befintliga och nya områden.

Den kommunala VA-branschen står i sin tur inför den stora utmaningen att förnya och anpassa VA-systemen.

Om vi ska lyckas möta de framtida klimatförändringar som vi redan börjar se konsekvenserna av krävs samverkan i planeringen och VA-organisationerna står redo att bidra.

Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatSamhällsplanering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev