Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nu förenklas miljötillsynen

Strukturen för miljötillsynen är oklar och förvirrar kommunerna eftersom länsstyrelser och statliga myndigheter utövar ett dubbelkommando inom området. Därför behöver tillsynen förenklas så att investeringar som leder till en bättre miljö inte försenas eller fördyras.

Publicerad: 11 december 2013, 10:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Naturvårdsverket har föreslagit att en statlig utredning bör få i uppdrag att se över organisation och ansvarsfördelning för all tillsyn enligt miljöbalken. Men innan vi kan tillsätta en sådan, behöver problembilden av hur miljötillsynen fungerar - såväl tillsynsvägledning som operativ tillsyn – kompletteras. Vi har i dag ingen samlad bild av hur miljötillsynen genomförs i Sverige, om den är tydlig, rättssäker och effektiv. Därför ger regeringen nu i uppdrag till Statskontoret att se över systemet. På så sätt får vi en utomstående myndighets beskrivning hur situationen ser ut i dag vad gäller tillsynsvägledningen enligt miljöbalken och får även belyst vilka brister som finns.

Särskilt viktigt är att vi får en uppfattning om de problem som finns mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. De centrala och regionala myndigheterna ska ge stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna liksom att de ska samordna, följa upp och utvärdera den operativa miljötillsynen. Men sammantaget bidrar detta till otydlighet kring rollfördelning, och enligt Naturvårdsverkets Tillsyns- och föreskriftsråd är samverkan kring uppgifterna närmast obefintlig. Detta är förvirrande inte minst för kommunerna, som har att följa såväl Länsstyrelsernas som expertmyndigheters vägledning. Så här kan vi inte ha det i förlängningen.

Statskontoret ska bedöma om myndigheternas tillsynsvägledning är ändamålsenlig och bidrar till en tydlig, rättssäker och effektiv operativ tillsyn enligt miljöbalken och ska i detta avseende lämna förslag till förbättringar. Statskontoret ska också bedöma om de tillsynsvägledande myndigheterna har tillräckliga förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Dessutom ska man bedöma om ansvaret för uppföljning av och rapporteringen om tillsynens resultat är ändamålsenligt fördelat mellan de centrala och regional myndigheterna. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni nästa år och samråd ska också ske med den nyss tillsatta utredningen om en myndighetsöversyn inom miljöområdet.

Att få en enklare och öppnare tillsynsprocess med tydligare miljöintegritet är en prioriterad fråga för regeringen. Tillsynen enligt Miljöbalken får inte vara mer komplicerad än vad som krävs med hänsyn till skyddet för miljön och människors hälsa. Den ska heller inte försena eller fördyra investeringar som syftar till miljöförbättrande åtgärder.

Lena Ek, Ordförande Södra skogsägarna fd miljöminister(C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev