Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Låt Stockholm införa dubbdäcksavgifter!

Stockholms miljö- respektive trafikborgarråd kräver handlingskraft från regeringen i fråga om lokala skatter på dubbdäck.

Publicerad: 2 juli 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dubbdäck utgör källan till det vägslitage som är den största orsaken till att partiklar sprider sig i luften.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöSkatterKommunerTrafik

Att det finns för mycket hälsofarliga partiklar i stockholmsluften är ett väl dokumenterat faktum. Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) har länge dominerat som luftföroreningar där Stockholm inte klarar att uppnå lagstadgade krav (miljökvalitetsnormer). Stockholm är även långt ifrån att klara miljökvalitetsmålen för frisk luft på ett 20-tal innerstadsgator och längs ett antal infarts- och kringfartsleder.

De partikelhalter som förekommer i luften i dag är i många fall skadliga. Kopplingar har gjorts till luftvägsbesvär, nedsatt lungfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar. Barn är särskilt utsatta, eftersom partiklarna försämrar lungfunktionen. I värsta fall kan det leda till en permanent påverkan.

Dubbdäck utgör källan till det vägslitage som är den största orsaken till att partiklar sprider sig i luften.  Stockholms stad har vidtagit ett antal åtgärder för att minska andelen luftburna partiklar, bland annat dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Staden har dock länge efterlyst starkare verktyg för att minska dubbdäcksanvändningen.

Den enskilt viktigaste åtgärden är att införa lokala skatter på dubbdäck, vilket kräver beslut från regeringen. I slutet på mars presenterades den statliga utredning som skulle ta ställning till skatt på dubbdäck. Utredningen slår fast att dubbdäcksanvändningen måste minska från omkring 50 procent till 20 procent för att ge Stockholm en luft som klarar EU-normerna men föreslår förvånande nog inte att man inför en skatt på dubbdäck.

När dubbdäcksutredningen är ute på remiss behöver regeringen lyssna på Stockholm. Besked kring dubbdäcksavgifter behöver komma snarast. Våren 2013 beslutade EU-kommissionen att inleda ett överträdelseärende mot Sverige på grund av överträdelser av de gränsvärden som finns i EU:s luftkvalitetsdirektiv och i förra veckan lämnade kommissionen ett motiverat yttrande med anledning av överskridanden av normerna i bland annat Stockholm.

Sverige har tidigare dömts i EU-domstolen för att mellan 2005 och 2007 inte ha uppfyllt PM10-gränsvärdena. Kommissionen anser att Sverige borde ha vidtagit lämpliga åtgärder redan 2005, och uppmanar nu landet att agera. Om detta inte görs riskerar Sverige att få böta mångmiljonbelopp. Att införa dubbdäcksavgifter skulle visa på handlingskraft och samtidigt innebära att pengar investeras i hälsa i stället för böter.

Utan möjlighet att införa en avgift på dubbdäck kommer Stockholm att tvingas fatta beslut om att utöka förbudet för dubbdäck till ytterligare stadsgator. Vi behöver därför, senast första oktober, få tydliga besked från regeringen om eventuella förändringar i lagstiftningen. Detta för att ha möjlighet att planera åtgärder för hantering av PM10-partiklar inför kommande år.

I Stockholm finns en bred enighet inom den styrande majoriteten och över blockgränserna om att dubbdäcksavgifter är ett bättre och mer flexibelt styrmedel än förbud. Med en skatt på dubbdäcksanvändning kan trafikanterna fortsätta att använda dubbdäck, men får då betala för det.

Staden behöver ha en långsiktig trygghet i att vi klarar gränsvärdesnormerna och inte behöver förlita oss på att vintrarna förblir milda och vädret gynnsamt. Insatser som dammbindning och förbättrad vårstädning har visat sig förbättra luften, men inte tillräckligt för att vi säkert ska klara EU:s direktiv. Förra året kostade de här insatserna Stockholm ungefär 17 miljoner kronor. Det är mycket pengar för insatser som endast bekämpar symtomen och inte den verkliga orsaken till problemet, det vill säga dubbdäcksanvändningen.

Regeringens egen utredning konstaterar att: ”Erfarenheter från det system med lokala avgifter på användningen av dubbdäck som finns i Norge visar tydligt att dubbdäcksandelen går ned när det införs en pålaga på användningen. Det råder alltså ingen tvekan om att en skatt skulle minska dubbdäcksandelen i de tätorter där en skatt på dubbdäcksanvändning införs.” Nu uppmanar vi regeringen att snabbt se till att dubbdäcksavgifter kan införas i Stockholm.

Katarina Luhr, miljöborgarråd (MP) Stockholms stad, ordförande styrgruppen Fairtrade city

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöSkatterKommunerTrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev