onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Hög tid att fatta beslut om slutförvar av kärnavfall

Det utbrända kärnbränslet mellanlagras idag i Oskarshamn, vilket inte är långsiktigt hållbar lösning. Kärnavfallet finns och måste tas om hand på ett säkert sätt, skriver Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen (C), Östhammars kommun.

Publicerad: 16 februari 2018, 10:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegeringenKommunerKärnkraft

Östhammars kommun har tillsammans med Oskarshamns kommun deltagit i processen för att finna en säker plats och en säker metod för slutförvaring av svenskt högaktivt använt kärnbränsle.

I Östhammars kommun finns sedan 1986, ett slutförvar av för låg- och medelaktivt kärnavfall, vilket drivs av SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB).

SKB har kärnkraftindustrins uppdrag att uppfylla den så kallade. villkorslagens krav på ett säkert omhändertagande av kärnavfall. Sedan början av åttiotalet har SKB arbetat med att ta fram ett slutförvar, vilket måste uppfylla stränga krav på långsiktig säkerhet, då avfallet är mycket farligt.

Projektet har rönt stor internationell uppmärksamhet, då endast tre (!) av ett trettiotal kärnkraftsländer har påbörjat metodval och byggnad av ett slutförvar.

2009 valdes Forsmark i Östhammars kommun som plats för lokalisering av förvaret och 2011 lämnades en ansökan in till regeringen om att få bygga detsamma. Inför sitt beslut om eventuell tillåtlighet begärde då regeringen in yttranden från sin expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samt Mark och Miljödomstolen (MMD).

Den 23 januari redovisade båda myndigheterna sina respektive yttranden sju år efter det att ansökan lämnades in! SSM föreslog tillåtlighet och MMD redovisade en positiv inställning till plats och metod, men hade invändningar gällande kopparkapselns långsiktiga säkerhet. Inför ett slutligt ställningstagande av regeringen föreslås ytterligare redovisning av kopparkapselns säkerhet, vilken troligen blir granskad av expertmyndigheten SSM.

Östhammars kommun har varit en aktiv part i granskningen av hela projektet. Kommunen är sakägare i processen och har, genom sin vetorätt, ett avgörande inflytande på om projektet ska genomföras eller inte.

Allt sedan slutförvarsprojektet i kommunen påbörjades 1995, har kommunen varit en aktiv part, vilken har haft många synpunkter och frågor till industri och myndigheter under åren. Det är viktigt att förstå att kommunens medverkan har varit och är helt frivillig och baserad på att ta en tydlig roll som lekmannagranskare.

Experter från myndigheter har stöttat kommunen i bedömningarna av projektets hållbarhet, särskilt avseende den långsiktiga säkerheten. Granskningsuppdraget har skett på medborgarnas uppdrag, inför det slutliga vetobeslutet i kommunfullmäktige. Kommunen kan således när som helst dra sig ur processen.

Der finns idag en väl fungerande ansvarskedja där kraftindustrin som ägare, SKB som utförare, myndigheterna som granskare samt regeringen som beslutsfattare efter hörande av Oskarshamns och Östhammars kommuner. När metoden anses säker bör den godkännas och bygget påbörjas.

Vi är många som levt med denna snart orimligt långa process. Det finns risk att både kompetens och kommunens engagemang i frågan går förlorad.

Det utbrända kärnbränslet mellanlagras idag i Oskarshamn, vilket är en tillfällig lösning som inte är långsiktigt hållbar. Kärnavfallet finns och måste tas om hand på ett säkert sätt.

Vi som lever nu får inte lämpa över frågan till kommande generationer. Sveriges regering måste nu skyndsamt och på ett tydligt sätt peka ut vägen framåt. Även ett valår måste svåra frågor hanteras, för medborgarnas bästa!

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen (C) Östhammars kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev