Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Agenda 2030-arbetet drivs bäst lokalt och regionalt

Trots att det saknas en samlad nationell målbild för hållbar utveckling, finns det ett stort antal riksdagsbundna mål till exempel avseende folkhälsa, miljö och transport som är i linje med och i vissa fall mer ambitiösa än målen i Agenda 2030, konstaterar ledamöter i Agenda 2030-delegationen, som under torsdagen lämnar över en rapport till regeringen.

Publicerad: 1 mars 2018, 06:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030FNMiljöMänskliga rättigheterFolkhälsaTransporterRegeringenRegionerCivilsamhället

Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till hållbar utveckling både i Sverige och i världen. Det ställer höga krav på att skapa goda förutsättningar, fördela resurser och inte minst på att själv agera. Agenda 2030, de 17 målen för hållbar utveckling som antogs av alla länder i FN:s generalförsamling år 2015, innebär ett åtagande om en nationell ambitionshöjning. Det är samtidigt ett verktyg för att skapa ett hållbart Sverige till år 2030. Sverige står inför ett antal utmaningar för att nå detta mål. Dessa utmaningar kräver ett kraftfullt genomförande samt en ambitiös och långsiktig politik med en tydlig nationell målbild, något som saknas idag.

Den rapport som vi lämnar till regeringen idag visar att det, trots att det saknas en samlad nationell målbild för hållbar utveckling, finns ett stort antal riksdagsbundna mål till exempel avseende folkhälsa, miljö och transport som är i linje med och i vissa fall mer ambitiösa än målen i Agenda 2030. Sverige har med andra ord höga målsättningar men många av målen kommer inte att nås med nuvarande takt. Därför måste såväl denna som kommande regeringar vidta åtgärder för att stärka genomförandet av redan beslutade nationella mål.

Vi har ett gott utgångsläge i Sverige med ett väl utbyggt välfärdssystem, hög utbildningsnivå, stark konkurrenskraft, stor mellanmänsklig tillit och högt uppställda mål gällande miljö och klimat. Vi har också ett starkt civilsamhälle och ett innovativt näringsliv. Sverige kan dock inte luta sig tillbaka. Ojämlikheten ökar mellan människor och mellan olika delar av vårt land liksom livsstilsrelaterade hälsoproblem. Detta parallellt med att vår konsumtion bidrar till att jordens resurser förbrukas och till den globala uppvärmningen av planeten som riskerar att underminera framtidens välfärd.

I vårt förslag till handlingsplan, som överlämnades till regeringen i maj 2017, föreslog vi sex tematiska områden som ringar in Sveriges  största utmaningar men där det samtidigt finns goda möjligheter till lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi föreslog även ökat stöd från regering och riksdag till den regionala och lokala nivån, som till stor del är motorn i genomförandet.

Det är på den lokala och regionala nivån som globala åtaganden och lagstiftning ofta omsätts i praktisk handling och där målkonflikterna blir tydligast. Vi ser positivt på det aktiva arbetet med Agenda 2030 som sker på flera håll, men mycket återstår att göra för att nå ut i hela Sverige. Den nationella styrningen behöver därför ge kommuner och landsting det stöd som krävs för att omsätta agendan praktiken.

Den långsiktiga och omfattande samhällsomställning som Agenda 2030 innebär måste förankras brett politiskt och kan inte vara avhängigt vilka partier som innehar regeringsmakten. Vi anser att en parlamentarisk förankring med blocköverskridande överenskommelser, långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för denna omställning. En samlad målbild bidrar även till ökat genomslag i kommuner och landsting.

Regeringen har aviserat att den kommer att ta fram en handlingsplan för agendan under våren 2018. Inför detta vill vi uppmana regeringen att öka takten i genomförandet, påbörja arbetet med att sätta en tydlig nationell målbild samt verka för att skapa ett brett och långsiktigt politiskt ägarskap för hållbar utveckling i riksdagen.

Johan Hassel, vd tankesmedjan Global Utmaning

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet och chef för Stockholms Resilience Center

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef Brandkåren i Attunda

Agenda 2030-delegationen

Delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 är en självständig kommitté som har tillsatts av regeringen. Delegationen har till uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Mer om delegationens uppdrag

här.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev