Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Utbildade chefer är vägen till en hållbar äldreomsorg”

Chefer inom äldreomsorgen får inte de förutsättningar de behöver för att kunna leda hållbart. En obligatorisk ledarskapsutbildning för alla chefer vore ett viktigt steg mot högre kvalitet inom äldreomsorgen.

Publicerad: 17 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mycket av arbetet inom äldreomsorg är ensamarbete och balansen mellan kontroll och tillit är väsentlig, skriver Maria Wolmesjö mfl.


Ämnen i artikeln:

Bemanning

Ledarskapsstudier vid Högskolan i Borås visar att chefer i äldre- och funktionshinderomsorg inte får rätt stöd och förutsättningar för att kunna utnyttja sin fulla potential som ledare. En bakomliggande orsak är att det idag saknas ett formellt utbildningskrav för dessa positioner.

Därför välkomnar Högskolan i Borås det regeringsförslag som nyligen lämnades över till äldreminister Åsa Regnér. Förslaget innebär bland annat att enhetschefer inom äldreomsorgen ska ha lämplig utbildning och att ett nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef ska införas.

Idag sker kompetensutveckling främst på den enskildes initiativ och med egen finansiering. Vi vet att utbildning generellt ger en bättre kvalitet men det krävs också att verksamheten värdesätter ny kunskap som enskilda chefer och medarbetare införskaffar sig. Annars finns en risk för att kvalificerade och kompetenta medarbetare väljer att lämna verksamheten till andra befattningar utanför äldreomsorgen.

Riktmärket för antal medarbetare per chef har tidigare föreslagits minska till 25 personer per chef. Enligt vår forskning behövs minst 2 000 nya äldreomsorgschefer om året fram till 2035 för att kunna möta det förslaget. Krafttag behövs både för nyrekrytering och för att minska chefsomsättningen – som i vissa kommuner uppgår till 20 procent per år.

Såväl nationellt som internationellt diskuteras hur vi ska hantera demografiska förändringar med en minskad andel yrkesverksamma i relation till antalet äldre som förväntas ha behov av stöd, service, social omsorg och kvalificerad hemsjukvård i vardagslivet framöver. Att hitta innovativa lösningar för att organisera och att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer är därmed två av äldreomsorgens stora utmaningar.

Vår forskning visar att ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn när medarbetare väljer om de ska avsluta sin anställning. Andra faktorer som påverkar avgångsvalet är försämrade arbetsförhållanden och osäkra anställningsvillkor.

Mycket av arbetet inom äldreomsorg är ensamarbete och balansen mellan kontroll och tillit är väsentlig. Ledarskap som har tillit till medarbetare och ger dem inflytande och delaktighet över sitt arbete samt sätter tydliga gränser bidrar till hälsofrämjande arbetsplatser. Det leder till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Därför måste chefer få tid att leda, stöd i chefsrollen, administrativt stöd och ett rimligt antal underställda medarbetare. Verksamhetsområdets inriktning, liksom geografisk spridning av skilda boenden eller hemtjänstgrupper, är ytterligare faktorer som ger olika förutsättningar och påverkar chefers möjlighet till ett hållbart ledarskap.

En nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer som blir obligatorisk för ledande befattningar kan vara en del av lösningen för att nå ett hållbart ledarskap. Det innebär att hållbarhetsaspekter ska ses såväl i relation till medarbetarna som till organisationen som helhet och till ledarens egna förmågor och givna förutsättningar.

Ledarskapet bör vara en ständigt pågående lärprocess för alla parter, där chefer vågar utmana sina medarbetare till vidare utveckling. I en nära samverkan mellan akademi och verksamhetsföreträdare såsom politiker, chefer, medarbetare och brukare kan ambitionsnivån sättas högt.

Det är dags att arbetsmiljöfrågor och hållbart ledarskap tas på allvar. Vill vi ta konsekvenserna av att låta bli?

Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete, föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Rolf Solli, professor i företagsekonomi, föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Eva-Lotta Andersson Lidén, föreståndare för Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Päivi Riestola, universitetslektor i arbetsvetenskap, sektionschef vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bemanning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev