onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Skype på äldreboenden minskar ensamheten

Många på äldreboenden lever långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken inte så täta. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans – vilket minskar känslan av ensamhet.

Publicerad: 13 april 2018, 08:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Videosamtal istället för vanliga telefonsamtal både förbättrar kommunikationen och förhöjer samhörighetskänslan.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ÄldreLiberalernaSocialstyrelsenÄldreboende

Undersökningar visar att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende.

Nästan var tredje person över 76 år använder dock idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende.

Forskning och praktiska erfarenheter i andra länder har visat att:

• videosamtal istället för vanliga telefonsamtal både förbättrar kommunikationen och förhöjer samhörighetskänslan

• äldre på boenden med möjlighet till videosamtal kände ett större socialt stöd, hade lägre depressionsnivåer samt kände sig mindre ensamma än de äldre på boenden utan den möjligheten

• anhöriga uppskattar videosamtal för att det också gör det möjligt att se om de äldre blir väl omhändertagna.

Flera försök har gjorts även i Sverige, exempelvis i Järfälla som 2015-2016 genomförde projektet ”iPad på äldreboende”. Projektet ledde till att flera äldreboenden började använda surfplattorna som ett komplement för aktiviteter och social samvaro. Däremot upplevde många äldre att Skype och FaceTime var svåra att använda, och att personalen behövde metodstöd för att hjälpa de äldre att hålla kontakt med anhöriga och vänner med den nya tekniken. Man konstaterade också att det behövs wi-fi på alla äldreboenden, tillgång till minst en surfplatta per avdelning, etablerade rutiner för användning samt kontinuerlig utbildning för att fler ska kunna använda bildtelefoni.

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att ge stöd till anhöriga. I den vägledning som finns för kommunerna lyfts också betydelsen av ett anhörigperspektiv i vården. Användandet av Skype och liknande verktyg på särskilda boenden kan ses som en metod för anhörigstöd genom välfärdsteknik. Området är förhållandevis outforskat men hör ihop med frågan om tillgång till internet och alla människors rätt att inkluderas i det digitala informationssamhället.

Enligt Socialstyrelsen hade bara 144 av 238 svarande kommuner tillgång till internet på sina särskilda boenden i kommunal regi år 2017 men flera kommuner arbetar för att erbjuda uppkoppling inom en snar framtid. Vi anser att tiden är inne för en rejäl kraftsamling mellan stat, regioner och kommuner för ge äldre samma möjligheter som alla andra i en digitaliserad värld.

Det är uppenbart att användandet av videosamtal i vård- och omsorgsboende skulle underlätta kontakt mellan boende och anhöriga, och på sikt även med hälso- och sjukvården genom nya digitala lösningar för distansbesök och hemmonitorering. Men Järfällaprojektet visar att det finns behov av metodutveckling. En rapport från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) lyfter fram behovet av att i samverkan med anhöriga utveckla nya tjänster, metoder och verktyg till stöd för anhöriga. Rapporten lyfter också fram behovet av att på nationell nivå utöka och prioritera forskning och utveckling inom anhörigområdet.

För att minska äldres ofrivilliga ensamhet och öka anhörigas trygghet föreslår vi därför att regeringen uppdrar åt lämplig myndighet att leda, samordna och stimulera ett utvecklingsarbete avseende videosamtal och digital kommunikation på äldreboenden.

Anna Mårtensson, riksdagskandidat (L), Jönköping

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev