Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Öppna jämförelser utvecklar äldreomsorgen

Socialstyrelsens arbete med att jämföra äldres vård och omsorg och informationen i Äldreguiden innebär att fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen ökar, replikerar Mona Heurgren.

Publicerad: 26 januari 2012, 14:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Till skillnad från Bo Engström i Dagens Samhälle 19 januari anser Socialstyrelsen att arbetet med öppna jämförelser av äldres vård och omsorg och Äldreguiden innebär att verksamheternas fokus på kvalitet ökar. Rapporteringen stannar inte vid rapporter och webbpubliceringar. Tvärtom, lokalt tar man sig an uppgifterna och använder dem som underlag för ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Genom jämförelser kan man se sin egen förbättringspotential och vilka man kan lära mer av. Det är i sig en drivkraft för utveckling. Och beslutsfattare har möjligheter att planera utifrån kvalitet och resultat, och inte bara med personal- och budgetunderlag som grund.

Bo Engström likställer felaktigt Äldre-guiden med rapporten Öppna jämförelser 2011 – vård och omsorg om äldre. Det går inte att sätta likhetstecken mellan dessa båda produkter som bland annat har olika syfte och innehåll, olika sätt att presentera data och inte minst beskriver helt olika nivåer inom verksamheten.

Rapporten Öppna jämförelser vänder sig främst till beslutsfattare, förvaltningschefer och kvalitetsansvariga i kommunen. Data presenteras och jämförs på kommunnivå. En hel sida i rapporten ägnas åt hur resultat och den färgsatta jämförelsemodellen bör tolkas. Här förklaras att jämförelserna är relativa, det vill säga kommunerna jämförs med varandra och genom pilarna kan även en enskild kommun jämföra sitt resultat med föregående års resultat. Detta ska inte blandas ihop med betygsättningar i förhållande till ett nationellt satt målvärde, såsom Bo Engström gör. Vi har idag inga exakta och överenskomna målvärden för indikatorerna, därmed kan inte heller sägas att alla gröna resultat är bra resultat. Det finns flera fördelar med den relativa jämförelsemodellen som används. En av fördelarna är att den enskilda kommunen lätt kan få överblick över sina resultat i förhållande till övriga kommuner.

Äldreguiden vänder sig främst till de äldre och deras anhöriga. Data presenteras på enhetsnivå. Bo Engström frågar sig hur Koppargården kunde få höga betyg i Äldreguiden, när det uppenbarligen fanns brister. Han ifrågasätter Äldreguidens berättigande och menar till och med att innehållet fråntar verksamheterna det egna ansvaret och initiativet för uppföljning och utvärdering. Engström ifrågasätter också värdet av ett innehåll som till stor del bygger på uppgifter som lämnas av enheterna själva, liksom presentationsformen i form av omdömen.

Kvalitet i vård och omsorg är svårfångat och låter sig inte beskrivas genom några enkla och enstaka mått. Det är skälet till varför vi så tydligt framhåller på Äldreguidens hemsida att "även om en verksamhet eller en kommun har bra omdömen så kan det finnas brister". Innehållet är en kompletterande informationskälla till kommunernas eller utförarnas egna uppgifter. De äldre och deras anhöriga behöver riktigt bra underlag för att kunna välja utförare, där kommunerna har huvudansvaret men underlag från Socialstyrelsen kan komplettera bilden med möjligheter till jämförelser inom och utanför den egna kommunen.

När Äldreguiden publicerades första gången valde Socialstyrelsen att använda sammanlagda omdömen per delområde i syfte att göra informationen mer åtkomlig och lättare att förstå för allmänheten. Artikelförfattaren tolkar detta som betyg för verksamheterna, vilket inte är fallet. Eftersom sådana missförstånd uppstår så beslutade Socialstyrelsen under hösten 2011 att ta bort omdömena i Äldreguiden 2012. Vi presenterar istället verkliga värden med möjlighet till jämförelser med snittvärden på olika nivåer.

Innehållet i guiden bygger till stor del på uppgifter som verksamheterna själva har lämnat. I dagsläget går det inte att fånga önskade uppgifter på annat sätt, till exempel genom registerdata. Arbetet med att utveckla registerbaserade statistikkällor för att i framtiden kunna gå ifrån enkäter pågår kontinuerligt.

Socialstyrelsen ser också över vilken typ av information de äldre och deras anhöriga har behov av för att ytterligare målgruppsanpassa informationen i Äldreguiden. Det finns idag starka önskemål från olika håll om att på nationell nivå redovisa data på enhetsnivå och underlätta för de äldre i deras val inom äldreomsorgen. Det är viktigt att förstå de statistiska begränsningar som finns för att kunna redovisa på enhetsnivå, likväl som de pedagogiska utmaningar som finns för att förmedla verksamhetsnära information till medborgarna.

Mona Heurgren, Enhetschef, Socialstyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev