lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Kommunerna saknar strategier för äldreomsorgen

Över hälften av kommunerna har inte avsatt några särskilda resurser för utvecklingsprojekt kring framtidens äldreomsorg. Åtta av tio kommuner har ingen rutin för att tillvarata idéer från medarbetare. Det visar en rapport från assistansföretaget Humana.

Publicerad: 4 mars 2014, 08:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I dag tisdag 4 mars presenteras en rapport som visar att många kommuner brister i att utveckla äldreomsorgen. Engagemanget är starkt, men i många fall vilar inte arbetet på en strategisk grund. Många kommuner avsätter inga resurser för utveckling, satsar inte på ny teknik och saknar strategier för att hantera tillgången på äldreboenden. Med sju månader kvar till val är det hög tid för politiker på både nationell och lokal nivå att prioritera konkreta åtgärder för att utveckla svensk äldreomsorg.

I Sverige finns i dag ungefär 1,2 miljoner personer i åldern 55-65 år. I Humanas undersökning, där över 1 000 personer från den gruppen ingick, svarar en klar majoritet av dem att de känner oro för att inte få den omsorg de behöver. Två av tre svarar att inflytande över den egna omsorgen är mycket viktig och lika många bedömer att de kommer att behöva hjälp av anhöriga för att få sina behov tillgodosedda.

Att förväntningarna på omsorgen är högre i den här gruppen än bland tidigare generationer är allmänt bekant. Debattvågorna går också höga om hur framtidens äldreomsorg ska finansieras när omsorgen inte håller måttet och andelen äldre blir större. Det finns mycket forskning kring detta men konkreta åtgärder lyser ofta med sin frånvaro.

Kommunerna bär det största ansvaret för att i praktiken utveckla och förbättra äldreomsorgen men insatserna är på många håll begränsade.  Över hälften av 134 granskade kommuner har inte avsatt några särskilda resurser för utvecklingsprojekt kring framtidens äldreomsorg. Åtta av tio kommuner har ingen rutin för att tillvarata idéer från medarbetare och trots en stor brist på äldreboenden är det bara fyra av tio kommuner som har en strategi för hur behoven ska säkerställas framöver.

Statliga satsningar har gjorts för att få fram ny teknik och öka användningen av den, till exempel trygghetslarm, stöd för påminnelser när medicin ska tas och olika verktyg för att kommunicera digitalt med personal och anhöriga. Tekniska lösningar kan ge en bättre omsorg, spara resurser och är en viktig nyckel för att möta utmaningarna framöver. I stort sett alla kommuner instämmer, trots det saknar sju av tio en strategi för att utveckla användandet av den.

Fyra av fem kommuner är också osäkra på om resurserna kommer att räcka framöver, en tydlig signal om att det är utmaningar som kräver insatser på nationell nivå. Låt oss peka på tre saker som vi tror kan göra skillnad i praktiken och som inte behöver innebära stora kostnader.

• Prioritera dialog med de som kommer vara i behov av äldreomsorg. Många känner i dag oro inför äldreomsorgen, och det är viktigt att återupprätta förtroendet. Kommunerna bör därför utveckla och stärka pensionärsråden, men också föra dialog med personer som på sikt kommer att behöva äldreomsorg.

• Stärk anhörigperspektivet. Anhöriga har blivit en viktigare del i äldreomsorgen. Det ställer krav på god kunskap om anhörigas villkor, förståelse för den anhöriges roll i omsorgsarbetet samt kunskap om hur anhöriga betraktas och bemöts. Här krävs både mer omfattande och bättre utbildningsinsatser riktade till personal inom omsorg och stärkt information till anhöriga.

• Satsa på teknik och innovationer. Genom att använda ny teknik för att utveckla äldreomsorgon kan resurser utnyttjas effektivare och omsorgen bli bättre. Förutom stöd från statligt håll krävs lokala satsningar som bygger på ett samarbete mellan fastighetsägare, kommuner och andra utförare. För detta krävs en strategi, något som bör finnas i varje kommun.

Framtidens äldreomsorg kommer att kräva investeringar och stora reformer. Många av åtgärderna kan genomföras redan nu, och de behöver inte vara kostsamma och omfattande, utan hadlar om initiativ och samarbete. Förändring måste också utgå ifrån de lokala förutsättningarna, och göras nära brukarna. Inför valet vill vi uppmana politiker på både nationell och lokal nivå att satsa på konkreta strategier och åtgärder så att alla kan få möjlighet till en trygg äldreomsorg - en självklar rättighet.

Eva-Lotta Sandberg, ansvarig för äldreomsorg på omsorgsföretaget Humana

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev