Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Föråldrad lag styr äldres villkor

Den aviserade översynen av socialtjänstlagen är behövlig. Det är hög tid att höja ambitionsnivån för vård och omsorg av äldre. Kravet på skälig levnadsstandard måste höjas till god levnadsstandard och efter 80 ska alla ha rätt till äldreboende.

Publicerad: 15 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Individens behov skulle stå i centrum, var tanken med den snart 35 år gamla socialtjänstlagen. Men utvecklingen har gått åt andra hållet, anser PRO.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetSocialtjänstenLSSSocialtjänstlagen

Den nuvarande socialtjänstlagen har funnits i snart 35 år. Det förberedande arbetet pågick under andra halvan av 1970-talet. Det är en lång tid. Mycket i samhället har förändrats och de värderingar och normer som var starka då har i dag ersatts av andra.

Samtidigt är ledorden för en god äldreomsorg närmast eviga. Den ska präglas av trygghet, självbestämmande och respekt för den enskilde. Ingen ska behöva tvivla på att omsorgen och vården finns där när man behöver den. Anhöriga ska kunna känna trygghet i att deras närmaste har det bra på äldreboendet eller i den egna bostaden med hjälp av hemtjänst.

I många delar av landet bedrivs en äldrevård av god kvalitet. Men visst finns också exempel där det brister. Många äldre vittnar om en oro inför åldrandet som har sin grund i en bristande tillit till äldreomsorgen. Oron delas av många anhöriga.

Personalen har en pressad arbetssituation som leder till stress i mötet med de äldre, länkarna i vårdkedjan hakar inte i varandra som de borde göra och trösklarna för att få bistånd till att flytta till ett särskilt boende är höga.

Den nuvarande socialtjänstlagen är en ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter äldres skiftande behov. Den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och insatserna ska bygga på respekt för människors bestämmanderätt, integritet och utgå från en helhetssyn på den enskilde. Det är individens behov som ska stå i centrum.

Tyvärr har utvecklingen gått åt motsatta hållet.

Socialtjänstlagen har över tid växt från att vara en målstyrd lag byggd på 75 paragrafer till en relativt detaljstyrd lag med mer än dubbelt så många bestämmelser.

Innebörden av begreppet skälig levnadsnivå i socialtjänstlagen har sedan den infördes förändrats i takt med att kommunerna har blivit mer restriktiva i sin bedömning av äldres behov av insatser.

I dag beslutas vilka insatser den enskilde ska få efter kommunala riktlinjer för att det ska bli så lika som möjligt. Det fattas detaljerade beslut om insatser om exempelvis hur ofta en person ska få duscha och få komma ut. Mat levereras inte sällan som en matlåda utan att personalen får tid att samtala med den äldre.

I den översyn av socialtjänstlagen som nu planeras kräver vi i PRO att äldres rättigheter stärks genom en egen lag om omsorg och vård av äldre med särskilda bestämmelser.

Det är dags att fasa ut begreppet skälig levnadsnivå och istället tillförsäkra äldre en god levnadsnivå. Ändringen innebär en skärpning i förhållande till den minimibetonade standard som skälig levnadsnivå innebär enligt biståndsparagrafen i socialtjänstlagen. Både hälso- och sjukvårdslagen och LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade) bör fungera som förebilder.

Vad kan det betyda i praktiken? Vi föreslår:

Äldre personer som fyllt 75 år ska fritt kunna förfoga över serviceinsatser, till exempel städning och inköp, upp till nio timmar per månad utan biståndsprövning.
Den som fyllt 80 år ska få möjlighet att, utan särskild biståndsprövning, själv avgöra när han eller hon ska flytta till ett särskilt boende.
Satsa på insatser som stärker äldres gemenskap och trygghet.

Tillgång till god omsorg och vård är en förutsättning för att äldre kan åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Samhället har ett särskilt ansvar för att de äldre får en individanpassad vård och omsorg, vilket ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samarbete över professions- och organisationsgränser. Grunden för denna omsorg vilar på de resurser samhället avsätter. För att täcka behoven i framtiden kommer större resurser att behöva skjutas till.

PRO ser fram emot att på ett konstruktivt sätt delta i en bred parlamentarisk utredning med uppgift att utreda en ny socialtjänstlag. År 2013 fick 220 000 personer över 65 år hemtjänst och omkring 89 000 personer bodde i äldreboenden. Andelen äldre kommer att öka de kommande decennierna.

En ny socialtjänstlag måste vara långsiktigt uthållig och kunna utvecklas i takt med sin tid. Det är viktigt att denna stora grupps behov och intressen avspeglas i de direktiv som ska vägleda utredningen av en reformerad socialtjänstlag.

Vi har alla rätt till goda levnadsvillkor hela livet. Det är inte mer än skäligt.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev