Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Äldreministern: Vår budget ökar tryggheten

Ökad trygghet och minskade klyftor är kärnan i vår politik. Med våra budgetförslag vill vi öka tryggheten inom äldreomsorgen och minska klyftorna mellan pensionärer och dem som arbetar. Vi tar nu de första stegen på ett långsiktigt reformarbete, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inför budgetomröstningen i riksdagen på onsdag.

Publicerad: 28 november 2014, 04:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen tar ett första steg för att reformera äldrepolitiken.

Foto: Tomas Oneborg/TT


Ämnen i artikeln:

PersonalbristVårdkvalitetPensionPensionärer

Personalbristen inom äldreomsorgen är en viktig fråga. Stress bland anställda inom hemstjänsten, och äldre som är besvikna och ledsna över att personalen tvingas skynda från den ena till den andra och aldrig hinner sitta ner för en liten pratstund, långa väntetider på äldreboenden för att få hjälp på toaletten. Bristen på personal tvingar fram rutiner för insatserna som gör att den äldre inte har något inflytande över hjälpen. I biståndsbeslut kan det stå att matlådan lämnas över utan tid för samtal. I kylskåpet står veckoransonen av matlådor men äter personen sin mat? Ingen tid att följa upp hur hjälpen fungerar.

Vi ska nu satsa åtta miljarder under kommande fyra år för att förbättra personalsituationen inom äldreomsorgen. Mer personal behövs för en god äldreomsorg, där de äldre och deras anhöriga kan känna trygghet och personalen ges goda arbetsvillkor. Med vår satsning vill vi minska den stress bland personalen som i slutändan alltid drabbar den enskilde äldre. Ge bättre förutsättningar för att öka personalkontinuiteten hos dem som har hemtjänst. Öppna jämförelser och olika brukarundersökningar visar att det är den kvalitetsfråga som värderas allra högst. Vi vill också att personalen ska få tid att tillsammans med de äldre gemensamt utveckla verksamheten. 2015 vill regeringen satsa cirka en miljard mer än allisansen på förstärkningar inom äldreomsorgen.

I dag är det svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Våra åtta miljarder kan inte ensamt vända en utveckling vi sett under många år. De kan dock ge ett värdefullt bidrag. Anställda inom äldreomsorgen är ofta mycket nöjda med sina uppgifter. Det visar Kommunals rapport ”De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen”. De vet att de gör stor nytta för dem de hjälper. Det är den dåliga arbetsmiljön och arbetsvillkoren i stort som skapar missnöje och som lett till att så få vill utbilda sig för ett omsorgsarbete. Ofta är det slitsamt med stort ansvar. Arbetstiderna med delade turer lockar inte heller.  Anställs fler kan arbetsförhållanden förbättras och attraktionskraften för omsorgsarbetet öka.

Frågor om bemanning gäller inte bara antalet anställda, utan också förbättrade möjligheter för personalen att få arbeta heltid, vilket är en central jämställdhetsfråga.  De handlar också om de anställdas kompetens. Kompetensutveckling kräver att det finns personal som kan ersätta dem som går på utbildning.

Satsningen på ökad bemanning riktar sig inte bara till kommunernas egenverksamhet, utan även till privata utförare av äldreomsorg.

Vår satsning omfattar hela mandatperioden. Stimulansmedel till kommunerna som ändras år från år, skapar ofta nya problem istället för att lösa gamla. Samtidigt krävs lösningar på ännu längre sikt. Vi vet att behoven av vård och omsorg ökar under de närmaste decennierna på grund av den demografiska utvecklingen. Ökade krav och förväntningar har också stor betydelse.

För att komma till rätta med äldreomsorgens problem som också riskerar att bli mycket större i framtiden, krävs att vi redan i dag har en långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas. Vi behöver vara tydliga med vad som är en god kvalitet och vad som krävs för att omsorgerna ska kunna leva upp till dem. Vi måste få svar på frågor om hur vården och omsorgen ska organiseras för att bäst tillgodose äldres behov. Personal som uppfyller högst ställda kompetenskrav ska kunna rekryteras. Äldreomsorgens finansiering behöver få långsiktig lösning.

Höga krav måste ställas på äldreomsorgens kvalitet, såväl i dag som i morgon. Under nästa år ska vi därför starta arbetet med en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen där nya mål och en ny inriktning pekas ut. Jämlikhet, trygghet, delaktighet och inflytande är viktiga utgångspunkter för detta arbete. Resultatet bör leda till tydliga prioriteringar inom området.

Vi vill att arbetet med den nationella kvalitetsplanen genomförs i en bred politisk samverkan. Viktiga intresseorganisationer som pensionärsrörelsen, fackliga organisationer och representanter för utförare av äldreomsorg kommer också att inbjudas.

Regeringen tar nu också det första steget mot att avskaffa den orättvisa skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare. Det är inte rimligt att pensioner beskattas hårdare än lön.  För oss är det en fråga om rättvisa och respekt över generationsgränserna. Pensionärernas kritik mot denna beskattning har varit berättigad.

Det stora underskottet i våra finanser gör att det tar tid att utjämna skatteskillnaderna. Vårt mål är dock klart, när finanserna tillåter ska klyftan bort. I vårt budgetförslag riktar vi insatserna mot dem med de lägsta pensionerna. Den som har en pension på högst 10 000 kronor i månaden ska inte längre betala högre skatt än en löntagare med motsvarande inkomst. Skatten sänks för den enskilde med cirka 200 kronor per månad.

Vårt skatteförslag gagnar dem med de lägsta pensionerna och det är ett självklart val när vi tvingas till hårda prioriteringar. Men det är också insats som når en stor grupp människor. I synnerhet är det många kvinnor som gynnas av förslaget.  Av drygt 200 000 pensionärer som före skatt har en pension på 10 800 kronor eller lägre är 140 000 kvinnor.

För pensionärer med de lägsta inkomsterna, ger bostadstillägget ett viktigt tillskott. Vi vill nu höja nivån i bostadstillägget för pensionärer från 93 procent till 95 procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad. Det ger 100 kronor i månanden för de sämst ställda pensionärerna. Även här finns ett tydligt kvinnoperspektiv eftersom kvinnor generellt sett har lägre pensioner än män. Tillsammans med den sänkta skatten får många med de lägsta pensionerna en sammanlagd inkomstökning med 300 kronor per månad.

Vi har i vårt budgetarbete gjort prioriteringar. Inom äldrepolitiken har det resulterat i konkreta förslag som ökar tryggheten inom äldreomsorgen och förbättrar ekonomin för de sämst ställda pensionärerna.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev