onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi föreslår ett nytt ramverk för att nå miljömålen”

Staten måste samordna sig bättre och öka förutsägbarheten för olika aktörer i den nationella planeringen, skriver debattörer från 16 myndigheter i Miljömålsrådet.

Publicerad: 13 mars 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Robert Andrén, Karin Tegmark Wisell, Jakob Granit, Christina Nordin, Per Ängquist, Cecilia Tisell, Annica Sohlström, Per Bill, Björn Risinger, Joakim Malmström, Herman Sundqvist, Anneli Wirtén, Elisabeth Backteman, Roberto Maiorana och Inger Ek. Foto: Adam af Ekenstam, Lena Katarina Johansson, Catharina Biesèrt, Carl Johansson, Lieselotte van der Meijs, Konsumentverket, Jeanette Hägglund, Stefan Estassy, Johan Strindberg, Niklas Ehlén, Patrik Svedberg, SGU, Jenny Weimerbo, Hans Ekestang, Jenny Drakenlind, Ludvig Thunman/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MiljöHållbar offentlig upphandling

Vi som skriver under denna debattartikel representerar 15 nationella myndigheter samt länsstyrelserna i Miljömålsrådet. Vi har en central roll i genomförandet av åtgärder för en hållbar utveckling. I många fall är vi vägledande för medborgare, kommuner och näringsliv i miljöarbetet. 

Miljömålsrådet är tillsatt av regeringen för att arbeta med miljömålen som riksdagen beslutat om. Syftet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. 

LÄS MER: Så minskade Höganäs elen med 15 procent – ”Medarbetare ska inte frysa” 

I början av mars presenterade vi i en gemensam rapport hur vi vill öka takten i vårt arbete för att nå miljömålen. Det krävs mycket av många aktörer i samhället och en bättre samverkan är nödvändig och möjlig. 

• Vi föreslår ett nytt ramverk
Vi föreslår därför ett nytt ramverk för nationell planering som skapar en bättre samverkan mellan statliga myndigheter. Syftet är att gemensamt tolka och samordna nationella mål och intressen som påverkar den fysiska miljön.
Staten måste samordna sig bättre och öka förutsägbarheten för olika aktörer i den nationella planeringen. Det gäller inte minst samhällsomvandlingen i norra Sverige och möjlighetsplanering för hållbar energiomställning. Det kan handla om tillståndsgivning, tillsyn, informationsinsatser, med mera.  

• Hållbart livsmedelssystem
Ett mer hållbart livsmedelssystem erbjuder möjligheter att lösa många av dagens samhällsproblem. Syftet med vår samverkan är att underlätta för näringsliv och andra aktörer att skapa förutsättningar för lönsamma och hållbara företag i goda tider, så att vi har ett hållbart livsmedelsystem som även kan fungera i en kris. 

• Hälsa som drivkraft
Hälsa är en viktig drivkraft i miljöarbetet eftersom merparten av de miljörelaterade åtgärderna bidrar till hälsovinster. Samhällets aktörer ska i enlighet med Sveriges miljömål och generationsmålet verka för att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan, samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Inom ramen för vår samverkan kommer vi att främja kunskapsutbyte, samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet och underlätta samverkan kring gemensamma prioriteringar. 

• Cirkulära materialflöden
Inte minst klimatomställningen kräver en säker tillgång på många nya material. Materialflödena för solceller, vindkraftverk och batterier behöver också bli mer cirkulära för att undvika framtida miljöproblem, genom samverkan med näringslivet om design, att förebygga avfall och att göra det möjligt att återvinna material samt skapa effektiva system för återvinning. 

• Skydda naturen
Läget för flera arter och naturtyper i Sverige är allvarligt. Våra insatser ska bidra till en ökad takt i genomförandet av åtgärder för att skydda, restaurera och återställa natur. De ska skydda biologisk mångfald och öka kolinlagringen i landskapet samtidigt som hänsyn tas till andra samhällsmål, som produktion av biomassa och livsmedel. Insatserna ska möjliggöra ett hållbart brukande. Det behövs ett särskilt fokus på kolrika ekosystem, som skog, våtmarker och naturliga gräsmarker.

Statliga myndigheter och bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att gå före och driva på en utveckling som bidrar till att nå miljömålen. Genom att ställa miljökrav i vår egen verksamhet och våra upphandlingar kan staten påverka marknaden på både kort och lång sikt. Det stärker det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. 

Nu ökar vi takten i arbetet för att nå miljömålen. 

Göran Enander
Ordförande, Miljömålsrådet

Robert Andrén
Generaldirektör, Energimyndigheten 

Karin Tegmark Wisell
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten  

Jakob Granit
Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten  

Christina Nordin
Generaldirektör, Jordbruksverket  

Per Ängquist
Generaldirektör, Kemikalieinspektionen  

Cecilia Tisell
Generaldirektör, Konsumentverket  

Annica Sohlström
Generaldirektör, Livsmedelsverket  

Per Bill
Landshövding i Gävleborgs län och representant för länsstyrelserna i Miljömålsrådet  

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket  

Joakim Malmström
Generaldirektör, Riksantikvarieämbetet  

Lars-Ove Sjajn
Generaldirektör, Sametinget 

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen  

Anneli Wirtén
Generaldirektör, Sveriges geologiska undersökning, SGU

Elisabeth Backteman
Generaldirektör, Tillväxtverket  

Roberto Maiorana
Generaldirektör, Trafikverket  

Inger Ek
Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev