söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varannan bostad som ska byggas överklagas”

Inför tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden, föreslår SKR, Byggföretagen och Fastighetsägarna som tillsammans tagit fram en rapport.

Publicerad: 4 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gunilla Glasare, Rikard Silverfur och Anna Broman.

Foto: Hans Alm


Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner tar allt längre tid. Det skapar osäkerhet och ökade kostnader. I slutändan leder det till att färre bostäder byggs och att fler människor utestängs från bostadsmarknaden. Det visar en rapport som Byggföretagen, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram.

Bostadsbyggandet minskar kraftigt. Skenande materialpriser, kraftigt höjda räntor och fallande bostadspriser väntas få antalet påbörjade bostäder att gå mot en halvering jämfört med toppåret 2021. Bostadsbyggandet utgör i dag ungefär 5 procent av BNP, byggbranschen sysselsätter många människor och behovet av bostäder är stort – inte minst i starka arbetsmarknadsregioner och för att möta nyindustrialiseringen i norr. Nedgången är en väckarklocka som manar till reformer.

LÄS MER: Oro över gigantiska löften om bostadsbyggande i Stockholm: ”Allvarligt läge”

Enligt rapporten ”Överklagande av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker” överklagas nästan varannan bostad som ska byggas. Det gör att en stor andel av bostadsbyggandet fördröjs och de bostadsprojekt som dras i gång fördyras markant.

Den genomsnittliga tiden för domstolarnas prövning av detaljplaner är nu över 8 månader, men i enskilda fall kan domstolarnas hantering ta flera år när ledtider i de olika instanserna räknas samman. Rapporten visar också att den absoluta majoriteten av överklagade detaljplaner står sig i högre instans.

Det ska vara lätt att göra rätt. Planprocessen har dock på senare tid utvecklats till att bli långt svårare än avsett. Statens krav på utredningar och underlag har på senare år ökat okontrollerat. Detta gör planprocessen mer och mer komplicerad, något som följer med till efterföljande domstolsprövning och förlänger överklagandeprocessen ytterligare.

Tid är pengar, och med kraftigt stigande räntor kombinerat med höga materialkostnader och minskande bostadspriser har tiden blivit än mer dyrbar. Därför behöver de delar av samhällsbyggnadsprocessen som driver på tidsåtgång och kostnader ses över, och lämpliga åtgärder sättas in så fort som möjligt ­– särskilt som byggandet nu förväntas minska kraftigt.

Byggbranschen och kommunerna har ett stort ansvar för samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen, men vi kan inte själva avhjälpa de problem som finns på systemnivå. Byggandet av ett hållbart samhälle kräver långsiktighet och tydliga villkor och förutsättningar. Mot bakgrund av rapporten vill vi gemensamt lyfta ett antal förslag till regeringen som syftar till att få en mer ändamålsenlig och förutsägbar process för överklaganden:

* Förenkla hanteringen enligt miljöbalken. En av de viktigaste faktorerna bakom ökade ledtider är en alltmer komplicerad och svårtillämpad miljölagstiftning. Krocken mellan plan- och bygglagen och miljöbalken blir allt tydligare och behöver adresseras från staten genom ökad tydlighet, bättre harmonisering av regelverken och större utrymme för avvägningar mellan olika intressen.

* Domstolarna ska inte ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag, om de inte är uppenbart bristfälliga. Den vanligaste anledningen till att överklagade detaljplaner upphävs är att domstolen bedömer att det saknas tillräckliga utredningar eller underlag. Staten behöver ta fram ett tillägg till domstolarnas så kallade prövningsram som tydliggör att kommunernas utredningar och underlag i planärenden endast får ifrågasättas om dessa är uppenbart bristfälliga.

* Inför tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden. Handläggningen av överklagade plan- och byggärenden tar lång tid och har dessutom ökat under senare år. Den utvecklingen behöver brytas. Det kräver att staten ser över sin styrning och uppföljning av domstolarnas arbete.

* Detaljplaner som upphävs av domstolen ska inte behöva tas om från början. Plan- och bygglagen behöver bli tydligare med vad som händer när en detaljplan upphävs av domstolen. I dag finns det en osäkerhet kring vad som gäller och ett behov av förtydligande i lagstiftningen för att inte riskera mycket ineffektiva och kostsamma planprocesser.

Förutsägbarheten måste öka och tiden som överklagandeprocessen tar i anspråk måste minska. Flera av våra grannländer har redan genomfört reformer för att uppnå det. Byggföretagen, Fastighetsägarna och SKR vill därför uppmana regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdraget att ta fram konkreta förslag till förändringar. Våra fyra förslag är en bra början.

Gunilla Glasare
Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Rikard Silverfur
Chef för Utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Anna Broman
Bostadspolitisk expert, Byggföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev