Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utmaningarna kräver en reformering av socialtjänsten”

Socialtjänsten behöver utveckla en organisation som uppmuntrar professionsfördjupning – bland annat skapa specialisttjänster inom olika områden, skriver tre forskare i socialt arbete.

Publicerad: 2 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tapio Salonen, Martin Börjeson och Alexandru Panican.


Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Socialtjänsten står inför stora utmaningar kommande år, där bland annat sociala insatser mot kriminalitet bland unga står högt på den politiska dagordningen. En förutsättning för att kunna möta dessa utmaningar är en reformering av socialtjänsten. En förstärkt kunskapsutveckling utgör där en central del.

I en rapport från Lunds universitet, på uppdrag av Förbundet Sveriges socionomutbildningar, har vi nyligen genomfört en bred genomlysning av socionomfältets dimensioneringsaspekter där arbetsmarknadsutsikter, utbildningsfrågor, samt frågor om kompetens hos den undervisande personalen på socionomutbildningar belyses och relateras till varandra. Under 2000-talet har såväl antalet studenter på socionomutbildningar som antalet yrkesverksamma fortsatt att öka kraftigt. Antalet yrkesverksamma socionomer har fördubblats från 20 000 till drygt 40 000 de senaste 25 åren. Under samma period har antalet lärosäten som erbjuder socionomutbildningar ökat från 7 till 19. Det är den akademiska vidareutbildningen, med möjlighet till specialistkompetensens, som uppenbart släpar efter.

LÄS MER: Socialchefernas varning: ”Väldigt lite resurser till att jobba förebyggande” 

Vår kartläggning och analys leder fram till två tydliga slutsatser:

Socionomprogrammet har under senare år fortsatt att utvecklas genom flera nyexaminerade och detta fungerar på det stora hela mycket väl. Utbildningarna har ett högt söktryck och arbetsmarknadsutsikterna för färdiga socionomer är generellt mycket goda.

Det finns dock ett stort behov av socionomer med fördjupad specialistkompetens inom ett antal viktiga områden, och när det gäller detta har socionomutbildningarna ännu inte svarat upp mot kraven. Man kan jämföra med hur det ser ut på sjuksköterskesidan, där mer än hälften av de yrkesverksamma har en vidareutbildning på avancerad nivå. Bland socionomer är siffran mindre än 3 procent.

För att komma till rätta med de här bristerna behövs insatser på flera områden, som sammanfattas genom följande två förslag:

Lärosätena med socionomutbildning behöver utveckla ett antal nya specialistutbildningar på masternivå. Hittills har magister-/masterutbildningarna framför allt utformats för att förse forskarutbildningen med potentiella sökande. Det är en viktig uppgift, men man behöver också se till behoven av verksamhetsutveckling och professionsfördjupning.

Socialtjänsten behöver utveckla en organisation som uppmuntrar professionsfördjupning, vilket bland annat handlar om att skapa specialisttjänster inom olika områden. Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har båda en viktig roll i denna fråga. 

Dessa förslag förutsätter ett samarbete mellan centrala aktörer och det finns exempel på hur man skapat former för en sådan samverkan inom andra områden. På hälso- och sjukvårdsområdet finns Nationella vårdkompetensrådet där företrädare för lärosätena, regionerna och centrala myndigheter samarbetar kring frågor om utbildningarnas dimensionering och organisation – en sådan modell skulle kunna fungera väl även på det sociala området.

I det samarbetsavtal som de nya regeringspartierna träffat skriver de att de vill ”förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet”. Nu har de möjlighet att förverkliga dessa intentioner. Vi föreslår att man skyndsamt tillsätter en utredning för att möjliggöra specialistutbildningar inom det sociala yrkesfältet med sikte på att hälften av alla socionomer genomgått sådan kompetensfördjupning senast 2040.

Tapio Salonen
Professsor i socialt arbete vid Malmö universitet

Martin Börjeson
Docent i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola

Alexandru Panican
Docent i socialt arbete vid Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev