Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Socialstyrelsen duckar när patientsäkerheten utmanas

Det är oroande att Social­styrelsen lämnat ifrån sig en rap­port med så många triviala konsta­teranden och substanslösa slutsat­ser i en så principiellt viktig fråga som för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig för digitala vårdtjänster, skriver överläkare och övertandläkare verksamma vid HTA-enheten Camtö.

Publicerad: 14 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialstyrelsen kommer fram till den föga uppseendeväck­ande slutsatsen att hälso-­ och sjuk­vård som bedrivs digitalt ska uppfylla lagar och förordningar, skriver debattörerna.

Foto: Proxima Studio, Colourbox / Bildkoll, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenKvalitetPrimärvårdPatienterPatientsäkerhetNätläkare

2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram rekommenda­tioner för vilken typ av vård och be­handling som lämpar sig för digitala vårdtjänster. En rapport publicerades i november, men har undgått närmare uppmärksamhet.

Socialdepartementet efterfrågade rekommendationer, men Socialsty­relsen ändrade helt sonika uppdra­get till ”övergripande principer”. Det finner vi märkligt och närmast provocerande. Författare till rap­porten är utredare och jurister på Socialstyrelsen samt fyra konsulter med oklar bakgrund från Lumell Associates. Var är den medicinska kompetensen i denna grannlaga medicinska fråga?

Bland informan­terna redovisas en grupp privata aktörer som enbart erbjuder digita­la vårdtjänster. Varför inhämtades inte synpunkter från övriga vård­givare? Studiebesök i tre regioner som erbjuder digitala vårdtjänster och en läkare bland professionsföre­trädarna – menar Socialstyrelsen att det motsvarar den samlade kom­petensen inom den vanliga vården?

Under rubriken ”Omvärldsanalys” kon­stateras att myndighetens litteratur­ genomgång ”visar på en växande kunskap gällande digitala vårdtjäns­ter ur ett patientsäkerhetsperspek­tiv”. Därefter följer en svårgenom­tränglig och ytlig redogörelse kring olika digitala tjänster, sjukvårds­situationer, åldersgrupper, dia­gnoser, diagnostik och uppföljning. Även beslutsstöd blandas in. Inga försök att kvalitetsgranska den på­träffade litteraturen görs.

Författarna noterar emellertid att relativt få artiklar kunde identifieras kring akuta eller nya kontakter inom primärvården via digitala vårdbesök och att området därmed är ofullständigt beforskat. Men iakt­tagelsen får inga vetenskapliga var­ningsklockor att ringa.

I stället kommer Socialstyrelsen fram till den föga uppseendeväck­ande slutsatsen att hälso-­ och sjuk­vård som bedrivs digitalt ska uppfylla lagar och förordningar. Konse­kvenser av lagens krav på veten­skaplighet diskuteras inte. Fyra principer som ska ”utgöra stöd till huvudmän och utförare av hälso-­ och sjukvård” formuleras:

1. Gällande författningar och aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte. Ett svepande påstående – på vil­ket underlag avfärdas den medicin­ ska betydelsen av ett fysiskt möte mellan patient och vårdpersonal så lättvindigt?

2. Tjänsterna ska vara anpassade till den enskilde patientens behov och förutsättningar. Vård ska ges efter behov, men finns grund för att anta att digitala möten motsvarar dessa behov?

3. Vårdgivaren ska ha tillgång till tillräcklig information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria. Den digitala vårdformen innebär kanske i sig en risk att beslut fattas med otillräcklig information om pa­tientens hälsotillstånd? Denna av­ görande fråga diskuteras över hu­vudtaget inte och Socialstyrelsen verkar ta förvånansvärt lätt på de grundläggande villkoren för diag­nostik och terapi.

4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig. Vilka andra aktörer avses? Hur, mer precist, ska uppföljning ske?

Vi finner det oroande att Social­styrelsen lämnat ifrån sig en rap­port med så många triviala konsta­teranden och substanslösa slutsat­ser i en så principiellt viktig fråga. En djupare analys lyser med sin frånvaro, vilket medför en påfallan­de brist på handlingskraft.

När ny teknologi bryter fram, när politiken grips av digitaliserings­feber, när patientsäkerheten utma­nas och när överkonsumtion hotar vårt sjukvårdssystem, då duckar den statliga förvaltningen. Vi hade förväntat oss bättre. Var finns veten­skapen, Socialstyrelsen?

Åke Tegelberg, professor, övertandläkare verksam vid HTA-enheten Camtö

Rolf Ahlzén, docent, överläkare verksam vid HTA-enheten Camtö

Lars Berggren, docent, överläkare verksam vid HTA-enheten Camtö

Louise Olsson, docent, överläkare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev