måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så banar vi väg för mer idéburet i välfärden

Alla sektorer behövs i välfärden, men rättslig osäkerhet gör att vi inte fullt ut drar nytta av idéburna aktörers kompetens. Det skriver särskilde utredaren Samuel Engblom, som i dag lämnar sitt betänkande till civilminister Lena Micko och föreslår bättre vägledning för idéburet offentligt partnerskap samt ändringar i LOU och LOV.

Publicerad: 12 december 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Idéburna aktörer har ofta en stark förankring hos de människor som har behov av deras tjänster, skriver Samuel Engblom.


Ämnen i artikeln:

Idéburna sektornVälfärdValfrihet i välfärden

Idéburna organisationer har länge spelat en viktig roll i välfärden. Föreningar och trossamfund har varit föregångare för sådant som i dag tillhör välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera och möta behov som varken offentliga eller kommersiella aktörer förmår fånga upp.

Idéburna aktörer har ofta en stark förankring hos de människor som har behov av deras tjänster, och inkluderar individer med egna erfarenheter av till exempel missbruk, hemlöshet eller funktionsnedsättning. Ett exempel på detta är kvinnojourerna som startades för att möta ett behov som varken staten eller kommunerna klarade av, ofta av kvinnor med egen erfarenhet av mäns våld mot kvinnor.

När allt mer av välfärdens verksamheter lades ut på externa leverantörer fanns en förhoppning att detta skulle leda till en betydande roll för de idéburna aktörerna. Så har dock inte blivit fallet. Många gånger finns en rättslig osäkerhet – verklig eller inbillad – om under vilka förutsättningar en kommun eller en statlig myndighet kan finansiera en välfärdsverksamhet som bedrivs av en idéburen aktör.

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden överlämnar i dag sitt betänkande (SOU 2019:56) till civilminister Lena Micko. Det här är vad vi vill att regeringen tittar på.

1. En definition av idéburna aktörer i välfärden.

Utredningen föreslår en ny lag som gör det möjligt för juridiska personer som uppfyller följande krav att registrera sig som idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet:

■ Inte är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av staten, en kommun eller en region.
■ Har ett syfte som är oegennyttigt.
■ Bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet.
■ Inte gör några värdeöverföringar till annan än registrerade idéburna aktörer eller till forskning.

2. Definition och vägledning till idéburet offentligt partnerskap.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är enligt utredningen ett samarbete mellan en eller flera offentliga respektive idéburna aktörer, med syfte att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål, där båda bidrar med resurser.

Samarbetet får inte innebära tilldelning av offentligt kontrakt – i sådana fall ska tjänsten upphandlas – och måste respektera EU:s statsstödsregler. Tillsammans med betänkandet publiceras därför en vägledning som beskriver hur IOP kan utformas. Bland vägledningens exempel på verksamheter som i dag bedrivs på sätt som respekterar dessa regler finns behandlingscenter för krigsskadade och torterade, stöd till brottsoffer, idrottsföreningars integrationsverksamhet och lokala arbetsmarknadsprojekt.

3. Möjlighet att reservera deltagande i upphandling och valfrihetssystem till idéburna aktörer.

I LOU föreslås en ändring som innebär att det blir möjligt att reservera deltagande i en upphandling till idéburna aktörer. Förslaget bygger på reglerna för sociala tjänster i EU:s upphandlingsdirektiv från 2014 och EU-domstolens praxis. Det är dock bara möjligt om det bidrar till att förverkliga den sociala målsättningen med tjänsten samt leder till budgetmässig effektivitet. Att den upphandlande myndigheten önskar en viss andel idéburna leverantörer eller vill exkludera kommersiella aktörer är inte i sig tillräckligt för att motivera att en upphandling reserveras. Motsvarande regel föreslås i LOV.

Sverige har höga ambitioner för välfärden. För att uppfylla dessa krävs att resurser från alla samhällets sektorer mobiliseras. Utredningens förslag skulle öka möjligheterna att fullt ut dra nytta av den kompetens, det förtroende och de andra resurser som finns hos idéburna aktörer.

Samuel Engblom, särskild utredare, Utredningen om idéburna aktörer i välfärden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev