tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen måste säkra att alla gode män är goda

Det krävs ny lagstiftning som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på gode män, överförmyndare och förvaltare. En utredning behöver skyndsamt tillsättas av regeringen, skriver SKL:s ordförande Anders Knape.

Publicerad: 2 april 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SKRRättssäkerhetAnders KnapeRegeringenEnsamkommande

Snart har ett år passerat sedan regeringen aviserade att en utredning skulle tillsättas ”med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.” Ett efterlängtat besked mot bakgrund av att systemet behöver moderniseras.

Behovet av en översyn av reglerna för gode män och förvaltare har påtalats under flera år – inte bara av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – utan även av föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ), brukarorganisationer, länsstyrelser, riksrevisionen och Civilutskottet.

Lagstiftningen om gode män och förvaltare syftar till att säkerställa att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, exempelvis till följd av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd får hjälp med detta. Ett grundkrav är naturligtvis att det kan ske på ett rättssäkert sätt, vilket inte alltid kan garanteras i dag.

Nuvarande hantering av till exempel redovisningar har en mycket ålderdomlig karaktär och en mer effektiv och digital hantering skulle vara både önskvärd och möjlig. Ett centralt ställföreträdarregister behövs men finns inte. Ett sådant skulle kunna minska riskerna för att för många uppdrag läggs på en ställföreträdare och att olämpliga inte får nya uppdrag. Dessutom finns också oklarheter om vad som egentligen är den gode mannens uppdrag.

Grunden för uppdraget som god man och förvaltare bör fortsättningsvis behålla sin karaktär av ideellt uppdrag. Det finns en styrka i det. Men vissa uppdrag är av olika skäl komplexa på ett sådant sätt att inslag av professionalisering bör kunna övervägas.

En särskild frågeställning som rör gode män för ensamkommande barn, där behovet av stödjande personer som kan följa barnet under hela asylprocessen bör övervägas.

Vi ser bland annat följande som viktiga inslag i en nödvändig utredning:

Se över förutsättningar för professionella ställföreträdare när det gäller komplexa och svåra uppdrag. Dessa uppdrag bör också kunna ges till juridiska personer.
Inrättande av ett landsomfattande register för ställföreträdarskap.
Dagens funktion för tillsyn och tillsynsvägledning för överförmyndare på central nivå behöver övervägas, i samråd med SKL.
Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning i betydligt större omfattning.
Se över lagen om god man för ensamkommande barn där inriktningen bör vara att en professionell företrädare utses i stället för en god man.
Inför möjlighet i lag att vitesförelägga fler redovisningshandlingar.
Förändra lagstiftningen så att skyldighet att lämna upplysningar till överförmyndare omfattar alla som förvaltar medel åt annan. I dagsläget är försäkringsbolag med flera undantagna.
Modernisera och se över språket och formerna för ställföreträdarskap. Systemet med ”Förvalta egendom”, ”Bevaka rätt” och ”sörja för person” är varken välfungerande eller helt rättssäkert.
Möjliggör i lag att kommuner själva kan bestämma mandatperioder för överförmyndare/överförmyndarnämnd samt själva ändra organisationsform under löpande mandatperiod.

Listan på behovet av modernisering kan göras lång och påvisar att det behövs ett samlat grepp om lagstiftningen kring ställföreträdarskap. En grundlig och förutsättningslös utredning bör därför genomföras som utgår från dagens förhållanden på högt ställda rättssäkerhetskrav.

Anders Knape, ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting​​​​​​​

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev