Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Jämlik vård kräver ett enklare läkemedelssystem

Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel, skriver företrädare för Läkarförbundet, Lif – de forskande läkemedelsföretagen och Funktionsrätt Sverige.

Publicerad: 11 september 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns ett behov av tydliga långsiktiga förutsättningar inom läkemedelsområdet, menar skribenterna.

Foto: #7364/Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkemedelSocialstyrelsenSällsynta sjukdomarLäkarförbundet

Den bärande tanken  när regeringen tillsatte Läkemedelsutredningen i slutet av 2016 var ett enklare, finansiellt långsiktigt hållbart läkemedelssystem med tydligare ansvarsfördelning, förutsägbara processer och goda förutsättningar för forskning och innovation. Men sedan utredningen remissbehandlats står det klart att regeringen knappast kan gå vidare med förslagen i sin helhet. Något som återkommer i remissvaren är att systemet skulle bli ännu mer svåröverskådligt, att patientperspektivet saknas, att långsiktig finansiering och ansvarsfördelning är oklar, och att vården blir än mer ojämlik.

Utredningens huvudförslag, att statsbidraget till regionerna skulle ersättas med ett generaliserat bidrag utan uppräkning, var vi liksom de flesta andra aktörer tveksamma till. Detsamma gäller det skissartade förslaget om ett mindre särskilt statsbidrag till nya läkemedel, samt förslaget om att en ny regiongemensam myndighet, Läkemedelsrådet, ska ta över NT-rådets uppgifter.

Men trots kritiken finns flera andra förslag från utredningen som inte är beroende av att regeringen går vidare med huvudförslagen. Dessutom kvarstår behovet av tydliga långsiktiga förutsättningar inom läkemedelsområdet. Att vänta och se är därför heller ingen lösning.

Det första som genast bör ske är att regeringen initierar en ny långsiktig överenskommelse med regionerna om storleken på det särskilda statsbidraget till läkemedel, åtminstone för perioden 2020–2022. Den nu gällande överenskommelsen löper ut till årsskiftet. Liksom tidigare bör Socialstyrelsens prognos för läkemedelskostnaderna ligga till grund för statsbidraget.

Ett avtal för de kommande tre åren skulle innebära ett välbehövligt lugn i en tid med snabb medicinsk utveckling, då många nya läkemedel introduceras inom svåra sjukdomar. Om regionerna får behålla en högre andel av företagens återbäring gällande läkemedelskostnaderna, skulle detta ge större incitament till förhandlingar mellan regioner och företag.

Ett utredningsförslag som bör genomföras är ett statligt stöd för läkemedel inom sällsynta sjukdomar. I dag är introduktionen långsam och ojämn. Vägledande bör vara att personer med sällsynta sjukdomar ska få god och jämlik tillgång till behandling. Men förslaget behöver breddas till att även omfatta nya läkemedel inom sjukdomar där det saknas effektiva behandlingsalternativ. I några andra länder i Europa finns intressanta modeller, som innebär att patienter som står helt utan behandling kan få läkemedel direkt efter ett europeiskt godkännande. Ett ökat statligt kostnadsansvar, i kombination med den modell som NT-rådet utvecklat som involverar expertråd och tydliga protokoll för in- och utsättning av läkemedel, kan vara en väg framåt.

Förslaget om den regiongemensamma myndigheten Läkemedelsrådet har fått tung kritik, men behovet kvarstår att bättre reglera processen med ordnat införande av nya läkemedel. NT-rådets funktioner och placering bör förutsättningslöst ses över. Regioner, men också professions- och patientföreträdare bör ges stort inflytande i processerna. Samtidigt måste vi ha en ordning där beslutsfattandet lever upp till förvaltningslagens krav. Grunden för ställningstaganden måste ha ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det finns en rad andra mindre omfattande men likväl viktiga förslag i utredningen som bör genomföras, exempelvis att Läkemedelsverket ska ta fram kunskapsunderlag för alla läkemedel, och att läkemedel ska kunna ha olika pris beroende av medicinsk indikation. Även förslag på flera regeringsuppdrag till myndigheter bör genomföras, exempelvis att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska följa hur lång tid det tar för läkemedel att nå patienterna och att Socialstyrelsen ska analysera jämlik tillgång till läkemedel.

Alla är överens om att läkemedelssystemet måste bli enklare och mer förutsägbart. Därför måste regeringen genomföra åtgärder som skapar tydliga och långsiktiga förutsättningar. Samtidigt måste vi och andra ledande aktörer involveras i en fortsatt diskussion om hur vi kan skapa framtidens läkemedelssystem.

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet

Anders Blanck, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Elin Karlsson, ordförande rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Läkarförbundet

Malin Parkler, ordförande Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev