Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

En utredning som offrar äganderätten lättvindigt

Att förslag om inskränkningar i grundlagsskyddade rättigheter läggs fram, utan minsta problematiserande resonemang är anmärkningsvärt och illavarslande. Det skriver Centrum för rättvisa, som nyligen lämnat in remissvar på Byggrättsutredningen.

Publicerad: 24 januari 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inte sällan är det den lilla människan som kommer i kläm när kommunerna får för stor makt på exploateringsområdet, skriver Centrum för rättvisa.

Foto: Colourbox/Stefan Tell/Hamid Ershad Sarabi


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKommuner

Av alla beslut som den nya regeringen har att fatta borde ett bli enkelt: att skrota utredningen som föreslår försämringar av äganderätten och enskildas tillgång till rättvisa i bostadsbyggandets namn.

Utredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67), som presenterades i augusti, beställdes av den förra Löfven-regeringen. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ges möjlighet att tvångsinlösa privat mark utan att behöva betala ersättning. Som kompensation får fastighetsägaren i stället nöja sig med den ”nytta” som kan uppstå när området exploateras.

Förslaget leder även till att fastighetsägare som överklagar beslut om tvångsinlösen till domstol fråntas rätten att få ersättning för sina advokatkostnader – även i fall beslutet visar sig olagligt och upphävs.

Remisstiden har nyligen gått ut och flera instanser är kritiska. Advokatsamfundet bedömer att förslaget är uppenbart grundlagsstridigt och aldrig borde ha lagts fram. Statens fastighetsverk motsätter sig också förslaget och Fastighetsägarna påpekar att utredningen ”är i total avsaknad av respekt för äganderätten eller äganderättsliga överväganden”.

Centrum för rättvisa ser i sitt remissvar tre huvudsakliga problem med förslaget. För det första innebär det ett avsteg från huvudregeln att ersättning ska utgå till ägaren vid tvångsinlösen. Att minska ersättningen från dagens 125 procent av marknadsvärdet till noll är drastiskt.

För det andra säkerställer inte förslaget en fullgod proportionalitetsbedömning, där kommunens intresse av att ta privat mark i varje enskilt fall ska vägas mot ägarens rätt till skydd för sin egendom. Detta är oförenligt med Högsta domstolens grundlagspraxis, som klargör att det alltid ska göras en noggrann avvägning när det allmänna tar enskildas egendom med tvång.

För det tredje medför förslaget att fastighetsägare som vill överklaga beslut om tvångsinlösen inte kan få ersättning för sina advokatkostnader. Det betyder att enskildas möjligheter att tillvarata sin rätt blir en plånboksfråga. Detta leder till en ojämlik tillgång till rättvisa som kommer i konflikt med den grundlagsskyddade rätten till en rättvis rättegång.

Utredningen utgår från att förslaget bara påverkar resursstarka byggherrar. Men Centrum för rättvisa har företrätt vanliga husägare runt om i landet, och vår erfarenhet är att det inte sällan är den lilla människan som kommer i kläm när kommunerna får för stor makt på exploateringsområdet. Som exempel kan nämnas problematiken med gatukostnadsavgifter på hundratusentals kronor som kommuner fakturerar enskilda fastighetsägare, med hänvisning till den nytta som ny exploatering kan medföra. Problemet är att fastighetsägarna i vissa fall kan tvingas sälja delar av sin tomt för att ha råd att betala kommunens avgift.

Det är tydligt att utredningens förslag kommer i konflikt med grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Därför är det anmärkningsvärt att utredningen inte ens resonerar kring detta. Att förslag om inskränkningar i grundlagsskyddade rättigheter så lättvindigt läggs fram är ett illavarslande tecken i tiden. Nu bör regeringen lyssna till kritiken och förpassa förslaget till pappersåtervinningen.

Fredrik Bergman, jurist och chef, Centrum för rättvisa

Tomas Nicolin, ordförande, Centrum för rättvisa

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev