Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Strategisk upphandling driver på utvecklingen

Genom att arbeta strategiskt med upphandling kan Region Skåne erbjuda bättre service och använda skattemedlen mer effektivt samtidigt som samhällsutvecklingen påverkas positivt. Arbetet bedrivs i ett råd med aktörer inom bland annat näringslivet, fackliga organisationer och idéburen sektor.

Publicerad: 9 mars 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Upphandlingar kan rätt använda bland annat skapa förutsättningar för mikroföretag och små- och medelstora företag att utvecklas.

Foto: Malin Lauterbach, Region Skåne


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierSocialdemokraternaUpphandlingsarbete

Det offentliga Sverige behöver bli bättre på att frigöra den potential upphandling har. Varje år upphandlas varor och tjänster för mellan 600 och 800 miljarder kronor. Förutom att dessa pengar går direkt till det som köps av myndigheter kan det, rätt använt, även skapa förutsättningar för mikroföretag och små- och medelstora företag att utvecklas, bidra till en bättre miljö, regional näringslivsutveckling, goda arbetsvillkor, fler jobb, innovationskraft och till att idéburen sektor kan utveckla sin verksamhet.

Vi har i Region Skåne tagit ett helhetsgrepp om upphandlingar. Genom att arbeta strategiskt med upphandling kan Region Skåne erbjuda bättre service och använda skattemedlen mer effektivt samtidigt som samhällsutvecklingen påverkas positivt.

För att stärka det strategiska arbetet med upphandlingar har vi tillsatt ett råd med aktörer inom näringslivet, fackliga organisationer, idéburen sektor, brukarorganisationer och akademin. Det är genom tvärsektoriellt arbete som vi lär oss av varandra och hittar nya infallsvinklar i arbetet med upphandling.

Vidare klargörs våra mål med och syn på upphandling i fullmäktigebudgeten och just nu arbetar vi fram en ny upphandlingspolicy för att tydliggöra hur vi ska arbeta för att skapa så mycket samhällsnytta som möjligt. Upphandling är en politisk fråga, inte enbart en förvaltningsfråga. Mål och ramverk för upphandlingsverksamheten i kommuner och landsting bör således även styras genom tydliga fullmäktigemål och policys. Det ger fart i arbetet och visar viljeinriktningen.

En del i det arbete som vi vill utveckla ytterligare handlar om innovationsupphandlingar. Produkter och tjänster som redan finns på marknaden är ibland föråldrade. Genom att identifiera behov och låta innovativa företag komma med förslag på lösningar kan myndigheter upphandla en produkt som inte finns på marknaden.

Det senaste exemplet är upphandlingen av miljövänliga plastförkläden där Region Skåne blir först i Sverige med miljövänliga och lokalproducerade engångsförkläden inom sjukvården.

Att byta ut de fossilbaserade förklädena mot de nya skulle innebära att koldioxidutsläppen sänks med cirka 250 ton per år. Det vinnande företaget kommer från Helsingborg. Upphandlingen ger på så sätt inte bara en bättre miljö utan fler jobb i Skåne.

Ett annat viktigt område i vårt arbete med upphandlingar är att möjliggöra för idéburen sektor att delta i offentlig upphandling. I upphandlingen konferenstjänster i Region Skåne öppnades det upp för den idéburna sektorns möjlighet att bli en underleverantör till konferensbyrån med det vinnande anbudet. I avtalet står det nu att leverantören måste samarbeta med den idéburna sektorn, vilket resulterar i att stärka idéburen sektors verksamhet.

Mikroföretag och små och medelstora företag ska ges förutsättningar att leverera till offentlig sektor. De förutsättningarna skapar vi från politiskt håll genom dialog inför upphandling, uppdelning av avtal i mindre kontrakt och anbudsskola. Av 85 avtalsparter inom sjukvårdstjänster i Region Skåne är 44 företag med ägarsäte i Skåne och 32 mikroföretag. Det visar hur upphandling kan bidra till Skånsk näringslivsutveckling.

Vi ser fram emot arbetet med att vidare utveckla vårt arbete med upphandlingar som bidrar till samhällsutveckling. I juni i år kommer fullmäktige att behandla det nya förslaget till upphandlingspolicy.

Där finns bland annat förslag på att Region Skåne ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor så att vår upphandling bidrar till goda arbetsvillkor. Genom att ta in flera perspektiv i arbetet kan upphandling bidra till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

Amela Hodzic, (S) regionråd med ansvar för upphandling, region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev