Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Småföretagare missgynnas vid upphandlingar

I Solna och Göteborg har oegentligheter med offentliga upphandlingar lett till att chefer sparkats och hamnat i domstol. Så kan vi inte ha det. Låt mig därför bjuda på fyra goda råd och tips som förbättrar arbetet med upphandlingar för alla inblandade parter, inte minst småföretagare.

Publicerad: 25 juli 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOU

Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för uppskattningsvis drygt 500 miljarder kronor. Det betyder att många företag, såväl stora som små, är beroende av de intäkter som de offentliga upphandlingarna kan erbjuda.

Under den senaste tiden har vi sett exempel på baksidan av detta när upphandlingar i såväl Solna som Göteborg har ifrågasatts och lett till att ledande personer tvingats avgå med efterföljande åtal och domstolsförhandlingar. Jag anser att det beror på att regelverket är för stelt, underlagen dåliga och att det i många fall tas ovidkommande hänsyn vilket i slutändan inte alltid gynnar skattebetalarna, som ju är de som finansierar upphandlingarna.

Jag har under flera år studerat de offentliga upphandlingarna och välkomnar att lagen om offentlig upphandling (LOU) sedan den 15 juli 2010 skärpts och att Konkurrensverket (KKV) gjorts till tillsynsmyndighet och nu fått möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift mot den myndighet som i sin upphandling brutit mot gällande bestämmelser eller gjort en otillåten direktupphandling.

Förhoppningen är naturligtvis att de upphandlande myndigheterna i framtiden ska anpassa sina upphandlingsrutiner och underlag på ett sätt så att vi slipper dyra processer med överklaganden, som i sin tur leder till förseningar.

Den nuvarande lagen om offentlig upphandling har funnits sedan 2008. Den tillkom för att öka konkurrensen vid upphandling, minska möjligheterna till kartellbildning och svågerpolitik. Förhoppningen var också att mindre företag och fler lokala företag skulle få en möjlighet att ta del av den offentliga kakan som erbjöds. Men blev det så?

Man kan säga både ja och nej. När det gäller stora infrastrukturinvesteringar är det rätt så klart att det endast är ett antal stora företag som kan komma ifråga.

När det gäller mindre upphandlingar är det säkert så att konkurrensen ökat men fortfarande finns det mycket att göra för att underlätta för småföretagare. Omfattande, svårbegripliga och rent ut sagt dåliga upphandlingsunderlag gör att många fortfarande avstår från att delta i många offentliga upphandlingar. Det är synd och minskar konkurrensen. Det betyder i sin tur högre slutkostnad för den offentliga sektorn.

I samband med avregleringen av olika marknader i Sverige tillkom ytterligare omständigheter när utländska företag visade intresse för att exempelvis få bli operatörer på olika järnvägslinjer, vara operatör i hamnar, driva sjukhus etcetera. I många fall ledde upphandlingarna till överklaganden med dyrbara processer och fördröjning av starter som följd. Meningen var att de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU som trädde i kraft den 15 juli 2010 skulle försvåra att upphandlingar riggades för att passa en viss part eller möjliggöra kartellbildningar.

Tillsynsmyndigheten, KKV, har numera ett uttalat uppdrag att driva ärendet till domstol där man anser att det finns skäl. Redan nu ser vi effekter av det här och att KKV tar sitt uppdrag på allvar. Under den senaste sexmånadersperioden har KKV tagit upp ett 30-tal processer och ett halvdussin domar har avkunnats. Dessa ärenden borde verka avskräckande både för upphandlare och upphandlande.

Förvaltningsrätterna, som är de som avgör den här typen av mål, har möjlighet att utdöma straff upp till 10 procent av det kontrakterade värdet inom intervallet 10 000 – 10 000 000 kronor. Redan nu har exempelvis Kustbevakningen vid en upphandling dömts att betala 8 procent av kontraktsvärdet, 5,5 miljoner kronor, för att avsiktligt ha gett kontraktet till den man ville ha, utan att bjuda in andra leverantörer att offerera på uppdraget. Försvårande var också att den upphandlande myndigheten begått liknande överträdelser tidigare. Det har också börjat dyka upp mål i våra domstolar där leverantörer som anser att de har blivit missgynnade av ett felaktigt upphandlingsförfarande framgångsrikt har fört talan om att ingångna upphandlingskontrakt ska ogiltigförklaras. Även om det är för tidigt att överblicka vilka konsekvenser detta får i förlängningen så är även detta en omständighet som bör mana till eftertanke inför kommande upphandlingar.

Det här betyder att myndigheterna måste ha tydliga rutiner och processer i sina upphandlingar. För de som deltar i upphandlingen är det viktigt att undvika att hamna i lägen där man kan misstänkas för kartellbildning eller andra oegentligheter.

Hos Hammarskiöld & Co har vi därför utvecklat olika metoder för att hjälpa våra klienter att inte bryta mot de konkurrensrättsliga reglerna. Lagstiftningen är komplicerad och det gäller att vara medveten om sina skyldigheter men också rättigheter. Det kan man i det långa loppet spara mycket på.

Avslutningsvis vill jag skicka med fyra tips att tänka på vid offentliga upphandlingar:

Se över era interna instruktioner och rutiner för upphandling. Är rutinerna tillräckligt tydliga för att undvika mänskliga misstag?
Utbilda och informera alla i organisationen som har behörighet att göra inköp. Sannolikheten för att en felaktig upphandling ska passera obemärkt är inte längre så stor som den kanske har varit och riskerna för ökade kostnader är betydande.
Följ upp och utvärdera hur inköp har genomförts under det gångna året för att identifiera och åtgärda eventuella brister.
Arbeta proaktivt! Domstolspraxis visar att åtgärder som vidtas ”när båset är tomt” inte beaktas vid fastställande av böter.

Gustaf Swedlund, advokat, Hammarskiöld & Co

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev