Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Samhället tjänar på att geodata blir öppen data

Att tillgängliggöra offentliga geodata som öppna data skulle ge en samhällsekonomisk vinst. Det gäller även om man inte räknar in sannolika indirekta effekter som effektiviseringar, eller bättre konkurrens och lägre anbudspriser vid upphandlingar, skriver Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan.

Publicerad: 9 januari 2017, 09:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tillgång till geodata som öppna data innebär också flera icke-monetära vinster, exempelvis förbättrad kommunal service.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierEffektivisering

I dag har flera myndigheter, främst Lantmäteriet, betydande intäkter från försäljning av data. EU:s PSI-direktiv som Sverige, 13 år efter direktivets tillkomst nu håller på att implementera, begränsar kraftigt offentliga aktörers möjligheter att ta betalt för data. I stället skall data tillgängliggöras som så kallade öppna data.

Öppna data är data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera, och där den största motprestation som krävs är att källa skall anges eller krav på att dela data på samma sätt. Bakgrunden till direktivet är att man väntar sig att tillgång till öppna data kan skapa ekonomisk tillväxt i form av nya företag och nya tjänster.

Geodata har av företag uppgetts vara den typ av offentlig data som för dem har det största värdet och flera internationella undersökningar om öppna data och öppna geodata har visat på en stor ekonomisk potential för frisläppande av offentliga data. Detta gör också frågan om tillgängliggörande av geodata som öppna data i hög grad policyrelevant.

I rapporten ”Ekonomiska effekter av tillgängliggörande av offentliga geo-data som öppna data” har jag gått igenom forskningen på området och även beräknat vilka effekter tillgängliggörande av geodata från myndigheter och kommuner skulle få för Sverige.

Även en mycket försiktig kalkyl ger att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att släppa offentliga geodata som öppna data. Även om man bortser ifrån effektiviseringar i offentlig verksamhet och inte heller räknar med ett högre förädlingsvärde i de företag som använder geodata än i ekonomin som helhet kan tillgängliggörandet skapa samhällsekonomiska vinster om cirka två hundra miljoner (räknat som nettonuvärde). Det innebär att samhället skulle tjäna på att man tillgängliggjorde data som öppna data och istället finansierade myndighetsverksamhet på annat sätt än genom dataförsäjning.

Sannolikt är det verkliga värdet avsevärt större. Huvuddelen av dessa antas dock komma av indirekt användning av data. Det gäller både i privat och i offentlig verksamhet. Även om dessa är mycket svåra att uppskatta är det sannolikt att det här de stora samhällsvinsterna går att finna. Den offentliga sektorns storlek och omfattningen av offentliga upphandlingar (som till stor del är inom områden där geodata används) gör att även små procentuella effektiviseringar eller sänkningar av anbudspriser leder till att stora värden sparas.

Skulle exempelvis tillgång till geo-data som öppna data, genom ökad konkurrens och bättre anbud – medföra en sänkning av de genomsnittliga anbudspriserna med 1 procent skulle det innebära en besparing för det allmänna om drygt 6 miljarder årligen.

Tillgång till geodata som öppna data skulle också kunna innebära icke-monetära vinster. Det kan exempelvis handla om möjligheter till förbättrad kommunal service, exempelvis vid bygglovsprocesser, eller minskad miljöpåverkan vid anläggningsarbeten.

Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för forskningsinstitutet EHFF (Institute for Economic and Business History Research)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev