Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Bristfälliga beslutsunderlag drabbar företagen

Trots att Regelrådets granskning visar att det skett förbättringar jämfört med tidigare år kvarstår stora brister i analysen av reglers effekter för företag. Det är tydligt från resultatet av granskningen av kvaliteten på konsekvensutredningar 2016.

Publicerad: 22 februari 2017, 11:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om konsekvensutredningar blir en självklar del i arbetet med utformning av nya och ändrade regler ökar möjligheterna att väl avvägda beslut fattas från början.

Foto: Ingemar Edfalk, riksdagen


Ämnen i artikeln:

Företagsklimat

Konsekvensutredningar är nödvändiga för att säkerställa att regler, som utformas av riksdag, regering och myndigheter, uppnår sina syften utan att medföra onödig belastning för företagen. Därför har Regelrådet, på uppdrag av regeringen, uppgiften att granska kvaliteten på dessa analyser.

Under 2016 bedömde Regelrådet att 52 procent av alla konsekvensutredningar uppfyllde de kvalitetskrav som ställs. Detta är en förbättring jämfört med föregående år då 36 procent uppfyllde kraven. Det är framför allt förslag till föreskrifter från myndigheter som står för den positiva utvecklingen.

Men, resultatet för 2016 innebär också att vartannat regelförslag inte har utretts tillräckligt för att fatta välgrundade beslut om reglernas utformning. Detta bristfälliga beslutsunderlag kan i slutändan drabba företagen i Sverige.

Regelrådets granskning visar att det fortfarande är i utredningen av de kostnadsmässiga konsekvenserna och påverkan på konkurrensförhållandena där de största bristerna finns. Detta trots att regelbördan återkommande lyfts fram som ett hinder för företag att etablera sig eller att växa. Inte minst små och medelstora företag upplever regelbördan som särskilt betungande. Dessa utgör majoriteten av företagen i Sverige och är en väsentlig motor för Sveriges ekonomiska tillväxt och utveckling.

I arbetet med konsekvensutredningar är det viktigt att resurser läggs på rätt ställe. Till exempel, när myndigheter utformar sina föreskrifter behöver de förhålla sig till redan beslutade, överordnade regleringar. Av det skälet är det särskilt viktigt att konsekvenser till följd av lagar och förordningar, som beslutas av riksdag och regering, utreds ordentligt. I dagsläget är fallet ofta det omvända. För att motverka detta problem skulle Tillväxtverkets stödjande arbete med konsekvensutredningar i högre utsträckning kunna riktas mot Regeringskansliet.

Kostnaden för företagen till följd av regler måste sättas i relation till nyttan, för den enskilde företagaren men även för samhället i stort. Endast då kan det säkerställas att reglerna blir ändamålsenliga.

Regelrådet ser ett behov av fortsatt och utökat stöd till förslagsställare i deras arbete med konsekvensutredningar. Men stöd, handledningar och andra hjälpmedel kan endast förse förslagsställarna med de verktyg som behövs för att göra bra konsekvensutredningar. Förslagsställarna behöver själva lägga ner den tid och de resurser som krävs för att utreda konsekvenserna av sina förslag.

Om konsekvensutredningar blir en självklar del i arbetet med utformning av nya och ändrade regler ökar möjligheterna att väl avvägda beslut fattas från början.

Detta bidrar till ökad resurseffektivitet inom statsapparaten, då tid inte behöver läggas på justering av regler som visat sig medföra oförutsedda effekter.

Det bidrar till ökad resurseffektivitet hos företagen, som kan fokusera sin tid på att driva och utveckla sin verksamhet.

Och det bidrar till ökad resurseffektivitet för samhället i stort, som, när allt kommer omkring, är den slutgiltiga vinnaren av ett konkurrenskraftigt företagskollektiv som driver innovation, tillväxt och jobbskapande i Sverige.

Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet, ekonomie doktor & redovisningsspecialist på KPMG

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Företagsklimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev