fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Tvångssparandet i balanskravet dåligt förslag

Centern välkomnar ett flexibelt kommunalt balanskrav då det leder till förbättrade ekonomiska incitament, större handlingsutrymme och ökad legitimitet, men säger nej till stabiliseringsfonden.

Publicerad: 29 september 2011, 10:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Kommunsektorn har en central roll i det svenska samhället eftersom den ansvarar för att tillgodose medborgarnas behov av en god, grundläggande service. Det är kommuner, landsting och regioner som bär upp välfärdens kärna – vård, skola och omsorg – runt om i vårt avlånga land. Samtidigt ger det kommunala utjämningssystemet förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela Sverige, utjämning av skillnader i skattekraft och medverkan till kostnadsutjämning. Premisserna för den kommunala ekonomin är grundläggande för såväl Sverige i sin helhet som för var och en av oss som bor och verkar här.

I en orolig omvärld präglad av skuldkris och finansiell turbulens har Sverige ett gott ekonomiskt utgångsläge. En viktig faktor bakom våra sunda offentliga finanser är det finanspolitiska ramverk med tydliga mål och regler som Centerpartiet initierade i mitten på 1990-talet. Ramverket har fungerat mycket väl och skapat förtroende för svensk ekonomi, vilket vi har kunnat dra särskilt stor nytta av under de senaste årens finansiella kris.

En av det finanspolitiska ramverkets centrala delar är det kommunala balanskravet, som innebär att enskilda kommuner, landsting och regioner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Balanskravet är ett minimikrav; kommunallagen fastställer att god ekonomisk hushållning ska råda i verksamheten. Balanskravet understödjer överskottsmålet för den offentliga sektorn och har därmed spelat en viktig roll för trovärdigheten för den ekonomiska politiken under senare år. Från Centerpartiets sida har vi dock framhållit en förbättringspotential – genom att göra balanskravet mer flexibelt ser vi en möjlighet att ge drivkrafter för ekonomiskt välskötta kommuner, landsting och regioner att spara pengar under högkonjunktur för att i viss mån kunna använda dem under lågkonjunktur.

Därför välkomnar vi förslaget i betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”, som presenterades den 15 september, att ge kommunsektorn ökade möjligheter att utjämna intäkter över tid – givetvis med bibehållen god ekonomisk hushållning. Utredningen föreslår bland annat att det ska ställas hårdare resultatkrav på kommuner med negativt eget kapital att få reservera medel för sämre ekonomiska tider, vilket överensstämmer med Centerpartiets linje att det måste löna sig att ha ordning och reda i finanserna. Ett ökat lokalt sparande skulle minska risken för stora konjunktursvängningar och öka handlingsutrymmet för kommunsektorn. På så sätt stärks det kommunala självstyret samtidigt som förutsättningarna för att få legitimitet för politiken ökar, vilket Centerpartiet anser är särskilt angeläget.

Det andra huvudförslaget i utredningen är att inrätta en kommunstabiliseringsfond, till vilken kommuner, landsting och regioner skulle tvingas att betala en avgift varje år för att i gengäld kunna få bidrag från fonden om en garanterad lägsta tillväxt för kommunsektorns skatteunderlag underskrids. Centerpartiet ser emellertid inget behov av en central fond, givet att ett tydligt och ändamålsenligt regelverk för ökad flexibilitet kan upprättas. Vi menar vidare att denna form av ”tvångssparande” för kommunsektorn skulle inkräkta på det kommunala självstyret. Det är inte heller kommuners och landstings beteende som på ett signifikant och systematiskt sätt bidrar till att förstärka konjunktursvängningarna i samhällsekonomin.

Sammanfattningsvis säger Centerpartiet nej till en central stabiliseringsfond genom tvångssparande, men ja till ett mer flexibelt balanskrav – för förbättrade ekonomiska incitament, större handlingsutrymme och ökad legitimitet.

Fotnot: Artikelförfattaren Carola Gunnarsson är oppositionsråd i Sala och gruppledare för Centerpartiet i SKL.

Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande (C) i Sveriges Kommuner och Landsting

Eva Nypelius, ledamot i Centerpartiets arbetsgrupp för bostadsfrågor, (C) Gotland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev