Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Revisorernas oberoende behöver inte förstärkas

Det verkliga problemet finns snarare i prövningen av ansvar. Det verkliga hotet mot medborgarnas förtroende är när en enig revisionsgrupp inte vinner gehör hos sin uppdragsgivare, det vill säga fullmäktige.

Publicerad: 6 maj 2013, 06:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

Få kapitel i kommunallagen har under de senaste tio åren ändrats så mycket som 9:e kapitlet om kommunal revision. Samtliga förändringar, som jag bedömer det, har stärkt den kommunala revisionen och även bidragit till en mer fristående och oberoende kommunal revision. En av de viktigaste åtgärderna är enligt min bedömning den totala frikopplingen från politikens arenor som skedde 2011 då det inte längre blev möjligt att ha några politiska uppdrag i kommunen när man samtidigt är revisor.

Trots dessa väsentliga förändringar väcks ibland frågan om revisorernas roll och deras oberoende, nu senast i samband med presentationen av ESO-rapporten Allmän nytta eller egen vinning? Revisorerna kommer också åter belysas i samband med den pågående översynen av kommunallagen En kommunallag för framtiden som ska redovisas under våren 2015.

När det i olika sammanhang nämns att revisorernas oberoende ytterligare behöver förstärkas känner jag inte igen mig i den verklighet jag befunnit mig i under de senaste tretton åren som yrkesrevisor. I ett internationellt perspektiv och när man på pappret ser att revisorer utses från partier väcks, naturligt, vissa frågor om oberoende eftersom utgångspunkten då skulle vara att den valda revisorn från ett visst parti skulle påverkas i sin uppfattning när det handlar om att lämna kritik, anmärkningar med mera mot det parti eller den majoritet i vilket partiet ingår. I teorin låter det logiskt att så skulle kunna vara fallet.

Min uppfattning är dock att revisorerna i det verkliga livet är oberoende och att det ständigt förs diskussioner om hur viktigt oberoendet är i revisionsgrupperna. Revisorerna är eniga i den kritik som riktas, åtminstone utifrån min med fleras uppfattning. Detta vill jag påstå är en mycket stor styrka som verkligen bevisar oberoendet, det vill säga att partihänsyn inte tas i revisionsberättelsen.

Det verkliga problemet finns snarare i prövningen av ansvar. Det vill säga att det verkliga hotet mot medborgarnas förtroende är när en enig revisionsgrupp inte vinner gehör hos sin uppdragsgivare, det vill säga fullmäktige. Det är där partihänsyn i så fall tas vilket det finns exempel på runt om i landet. Även detta har lagstiftaren försökt komma till rätta med genom att fullmäktige numera är ålagd att motivera sitt ställningstagande i de fall man inte delar revisorernas bedömningar. Undertecknad ser ett behov av att centralt utvärdera hur denna motiveringsplikt bidragit till att stärka och förbättra ansvarsprövningsprocessen.

Alternativet till en enig grupp av politiskt valda revisorer skulle då enligt vissa experter kunna vara externa revisorer, från revisionsbyråer eller regionen/länsstyrelsen. Jag har svårt att se varför oberoendet skulle öka. Ett påpekande som delas av flera borde rimligen vara bättre än om en enskild revisor står ensam med denna. Dessutom finns redan i dag den externa revisorn som ett stöd åt nämnda grupp, det vill säga att sakkunskapen finns redan där.

Vidare har jag svårt att se hur en förändring av den kommunala revisionens hemvist skulle förändra kommunfullmäktiges ställningstagande i ansvarsfrågan, vilket är det forum där jag kan se tidigare nämnda brister. Min uppfattning förutsätter naturligtvis att lagstiftaren även framgent anser att ansvarsprövningen bör ske av högsta beslutande organ; kommunfullmäktige.

Senaste årens massmediala uppmärksamhet kring olika skandaler i flera kommuner har också ibland tangerat revisorernas roll och hur denna fungerar. Vi måste komma ihåg att det är varje nämnds och styrelses ansvar att säkerställa en god intern kontroll och att skattemedel används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisorernas uppgift är att granska att så sker, vilket också görs med hjälp av sakkunniga ute i kommunerna. Min egen uppfattning är att den kommunala revisionen med stort genomslag och förtroende bidragit till att öka medvetenheten kring korruption och missbruk av skattemedel runt om i kommunerna.

I utredningsdirektiven till En kommunallag för framtiden nämns tjänstemännens roll och revisionsansvar. Tjänstemän i kommunal förvaltning har i dag inget revisionsansvar vilket innebär att det alltid är fritidspolitikers ansvar. Även i de fall chefstjänstemännens tillkortakommande orsakar kommunen skada är det politikers ansvar. Till och med om en nämnd blir vilseledd av sin chefstjänsteman ligger ansvaret på politiken. Någon form av revisionsansvar bör enligt min mening övervägas, kanske likvärdig den som finns för en vd i ett aktiebolag.

I den pågående översynen av kommunallagen bör som jag ser det erfarenheter från de senaste årens förändringar gällande revision finnas med som en del i utredningen, och därmed som underlag inför eventuella förslag till förändringar.

Undertecknad har i en tidigare artikel framfört att de förtroendevaldas roll är viktig genom den kunskap som finns lokalt. Jag anser fortfarande att de förtroendevalda revisorernas kommunkännedom lokalt och de sakkunniga biträdenas kunskap om revisionsmetoder och sakkunskap inom den kommunala verksamheten gör att den kommunala revisionsplaneringen tillförs olika beståndsdelar som totalt sett ger en bättre helhetsanalys.

Avslutningsvis vill jag framföra uppfattningen att det för utomstående personer borde upplevas som en styrka att en revisionsgrupp bestående av personer valda från olika partier i så stor utsträckning visar på en enighet i sitt granskningsuppdrag. Detta stärker snarare än försvagar förtroendet för revisorerna.

Kristian Gunnarsson, certifierad kommunal yrkesrevisor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev