Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Fler testbäddar stärker konkurrenskraften

Hård global konkurrens, brist på kompetent arbetskraft och en snabb digitalisering i omvärlden kräver omställningsförmåga i de svenska företagen. Omvärlden satsar på smart specialisering och testbäddar. Nu måste vi ta oss samman och vässa våra svenska industriella miljöer.

Publicerad: 31 mars 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EkonomiNäringslivet

Vår industri sysselsätter 600 000 personer. Inkluderas industriella tjänster uppgår antalet anställda till en miljon. Det är således viktigt att utveckla industrin. Därför har de Svenska industrikommunerna antagit ett industriellt manifest med konkreta förslag för hur svensk industri kan förstärka konkurrenskraften. Industrikommunerna har en viktig roll som platser för innovation, upphandling och framväxt av testbäddar.

Den ”Fjärde industriella revolutionen” är här med digitalisering och automatisering. Därmed skapas nya industriella möjligheter. Den industriella förnyelsen kan till och med leda till återindustrialisering i Europa och Sverige. Vår konkurrenskraft måste dock värnas med nya metoder. Med lokalt ledarskap och utvecklat samarbete mellan kommunledning och näringsliv kan Sveriges samlade industriella aktivitet öka.

De Svenska Industrikommunerna vill medverka i arbetet för smart specialisering. Detta måste också ske i ett snabbare tempo och med mera kraft. Vi kan göra det som ansvariga för lokal utbildning, organisering av praktikplatser, talangjakt, innovationsupphandlingar, testbäddar för snabbare verifiering av nya produkter och tjänster. Vi har också en roll som samverkanspartner till internationell investeringsfrämjande verksamhet.

Det är logiskt att de Svenska Industrikommunerna vill främja innovationsupphandlingar och testbäddar. Vi verkar och bor nära de industriella verkligheterna. Industrikommunerna har därför inventerat vilka testbäddar som kan utvecklas de närmaste åren. En industrikommun har i detta sammanhang en särställning för att hålla dörrarna öppna för mer av innovationsupphandlingar. Industriföretagen, stora som små, kan vinna snabbare introduktion av nya varor och tjänster genom innovationsupphandlingar och testbäddar.

I några av industrikommunerna där man ser konkreta möjligheter att skapa lokala testbäddar handlar det till exempel om:

■ ElectriVillage – Mariestad
■ Spelutveckling och digitalisering – Skövde
■ LEDutveckling och stadsomvandling (Den upplysta staden) – Kiruna
■ ignoCity – Kristinehamn
■ Datacenter – Luleå

Exemplen växer till sig utifrån den lokala kraft som finns i kombinationen av lokala eldsjälar, industriell kompetens, ny affärsutveckling och lokalt ledarskap.

För att stärka dessa lokala processer är det viktigt att de nationella myndigheterna inser möjligheterna och förmår samarbeta över sina egna invanda gränser. En testbädd bygger alltid på sin egen unika profil och sina egna komplexa värdekedjor. Då duger det inte att arbeta med standardiserade upplägg som kanske fungerat tidigare i ett mer förutsägbart affärsklimat.

Idag skapas testbäddar med långa värdekedjor i vilken innovation och gränsöverskridande samarbetsmönster utgör kärnan. Det är denna kärna som bygger konkurrenskraft och som i sin tur kan differentiera.

Testbäddarna är till för att de industriella aktörerna ska klara att snabbare verifiera sina idéer – snabbare än till exempel de utländska konkurrenterna (där testbäddarna nu också växer fram).

För att säkerställa ett snabbare beslutsfattande krävs beslutsprocesser som inte alltid är uttänkta enligt standardiserade myndighetsformulär, som låser fast processerna i åratal framåt på en helt orimlig och icke relevant detaljnivå.

Vi har idag ett managementklimat som allt starkare influeras av ett agilt tänkande. I det agila tänkandet ligger att beslutsfattandet tillåter innovationsprocessen att påverkas av nya omvärlds- och invärldsfakta. Det handlar om att ha förmåga att snabbt anpassa sig till förändring. Det gäller att kunna ta höjd för nya erfarenheter. Ett agilt management banar väg för snabbhet, flexibilitet och nyorientering. Det gamla sättet, mer format som en linjär och förutsägbar, logisk process kväver lätt den industriella förnyelsen.

Alla agila beslutspocesser trivs bäst där det finns ansvarstagande människor som är insatta, sakkunniga och kanske t o m prestigelösa inför det nya och icke färdigtänkta. Sådana egenskaper växer bäst fram i en lokal mylla där de olika aktörerna kan improvisera och ge varandra uppmuntran - trots att den ena eller andra lösningen kanske går fel.   Det är detta klimat som de Svenska Industrikommunerna vill värna om. Det är också denna frihet och ansvarstagande som utgör själva kärnan i t ex ett testbäddstänkande.

Begreppet testbädd öppnar för ett management präglat av detta agila tänkande där resultaten från ett test ligger till grund för besluten i en nästa testfas. Denna andra fas kan vara helt oväntad och ge nytt bränsle inför nästa omgång i processen.

För ett litet och exportdrivet land som Sverige, med sin mer informella managementstil, har ett agilt tänkande goda förutsättningar att bana väg för fler testbäddar.

De Svenska industrikommunerna ser positivt på regeringens initiativ:  ”Testbädd Sverige”. Med detta tänkande borde vi få ett nytt verktyg bort från de linjära och långsamma beslutsprocesserna. Det är vår förhoppning att grundbultarna bakom initiativen också gör avtryck hos många aktörer som har till uppgift att främja svenskt innovationssystem.

Katarina Jonsson, kommunalråd (M) Skövde, arbetsutskottet nätverket Svenska Industrikommunerna

Peter Wretlund, kommunalråd (S) Oskarshamn, arbetsutskottet nätverket Svenska Industrikommunerna

Anders Härnbro, kommunalråd (S) Finspång, arbetsutskottet nätverket Svenska Industrikommunerna

Christer Asplund, sekretariatet nätverket Svenska Industrikommunerna

Peter Nygårds, sekretariatet nätverket Svenska Industrikommunerna

Ted Lindquist, sekretariatet nätverket Svenska Industrikommunerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EkonomiNäringslivet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev