Nyhet
Korruption
13 januari 2021 kl 11:46

Jävskultur råder i Skellefteå kommun

Fyra av tio anställda på utbildningsförvaltningen upplever att det förekommer jäv. Nu ska alla anställda i Skellefteå kommun utbildas i frågan.
– Kunskap och rätt ageranden när det gäller jävsfrågor är en viktig grund för förtroendet för offentlig sektor, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

I december fick Anders Bergström, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad vid Skellefteå kommun, lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Detta sedan han varit delaktig i processen när han i våras blev närmsta chef över sin sambo, som då fick tjänsten som chef för digitalisering och innovation.

Ärendet, som anmäldes som misstänkt jäv via kommunens visselblåsarfunktion, utreddes internt. Men även en extern utredning tillsattes där revisionsbyrån EY skulle undersöka om jävsproblematiken på förvaltningen är ett kulturellt fenomen eller om det rör sig om enstaka fall.

Nu är utredningen klar och den visar att problematiken är kulturellt betingad, det vill säga en del av kulturen på arbetsplatsen, och att kunskapen kring jävsfrågor behöver förbättras.

  • 37 procent av de anställda på förvaltningen svarar att de upplever att det förekommer jäv inom deras enhet eller avdelning.
  • 39 procent av dessa uppger också att ledningen inte agerar i någon omfattning alls när det gäller jäv.

Samtidigt visar enkäten att det finns ett stort engagemang bland de anställda när det gäller att motverka jäv, men att man är osäker på vem man ska vända sig till.

– Man inser hur oerhört viktiga frågor som exempelvis  jäv och meddelarfrihet är. Ytterst handlar det om demokratin och att vi vet vilka som är våra uppdragsgivare, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Med utgångspunkt i det som EY föreslår kommer nu kommunen att ta fram en konkret åtgärdsplan som ska vara klar den 10 februari.

EY föreslår bland annat kontinuerlig och obligatorisk utbildning och fortbildning i jävsfrågor för alla anställda inom Skellefteå kommun.

De föreslår också ett systematiskt arbete för en god etisk kultur samt vidare arbete med att skapa kännedom om och förtroende för kommunens visselblåsarfunktion.

– Det är så viktigt för förtroendet för de offentliga att det finns en god kunskap om den här typen av frågor. Därför är det viktigt att hela tiden prata och diskutera kring olika dilemman om det här för det är på det sättet vi hela tiden blir bättre, säger Kristina Sundin Jonsson och fortsätter.

– Bara den här utredningen och det som har hänt i Skellefteå gör att de här frågorna diskuteras även i exempelvis grannkommunerna. Det här gör att vi höjer tonen i de här frågorna och förstår hur viktiga de är. I Skellefteå kommun har vi våra etiska principer som bland annat är objektivitet, fri åsiktsbildning och legalitet. Arbetet med dessa principer kommer att fördjupas under kommande år.

Utredningen gjordes på utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen. Tror du jävsproblematiken är lika utbredd i resten av organisationen?

– Efter det som har hänt i utbildningsförvaltningen så diskuteras det här i hela kommunorganisationen även bland bolagen. Så oavsett om vi misstänker att det är lika utbrett eller inte så kommer vi att göra liknande undersökningar i andra förvaltningar som en del i åtgärdsprogrammet.

Utredningen som gjordes under december 2020 består dels av en enkät och dels intervjuer med personer i ledningsgruppen på förvaltningen. Av de totalt 2 771 medarbetarna på förvaltningen som fick enkäten svarade 1 545 vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 13 januari 2021 kl 11:46
Uppdaterad: 13 januari 2021 kl 16:54