Annons från Svenska FN-förbundet - Glokala Sverige

Glokala Sverige ger ökad kunskap om Agenda 2030

För att stimulera arbetet med Agenda 2030 driver Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting , SKL, projektet Glokala Sverige. 
– Projektet har gjort att vi lättare fått upp hållbarhetsfrågorna på agendan, säger Mona Karila, verksamhetsutvecklare i Region Sörmland. 

En stor del av de verksamheter som regioner och kommuner ansvarar för har tydlig koppling till många av målen och delmålen i Agenda 2030, därför spelar kommunerna och regionerna en oerhört viktig roll i tillämpningen av Agenda 2030 på lokal nivå. Målen är globala, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå. Habo, ”den hållbara kommunen för hela livet”, är en av kommunerna som har anslutit sig till projektet. 
– Vi kom med i Glokala Sverige 2019 och det var helt rätt i tiden för oss. Den inledande kickoffen var jättebra och samlade både förtroendevalda och tjänstemän. Det blev som ett lite tydligare startskott för vårt arbete. Projektet hjälpte oss att knyta ihop det lokala med de stora, globala målen, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström i Habo kommun. 

Stöd till kommuner och regioner 
Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som startade 2018 och pågår till och med 2020. Syftet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i landets kommuner och regioner. Som en del i projektet erbjuds utbildningsinsatser på plats i kommuner och regioner, samt digitalt material på projektets webbplats. Deltagarna får ta del av lokala utbildningsinsatser som föreläsningar, workshops och diskussioner. De erbjuds även filmer, nyhetsbrev, webbutbildning med mera. I dag är majoriteten av Sveriges regioner med i samarbetet och drygt en fjärdedel av landets kommuner. När nästan hälften av årets utbildningsinsatser var genomförda hade drygt 2 200 personer, varav 550 förtroendevalda, deltagit. 
– Det är fantastiskt roligt att se engagemanget för Agenda 2030 och hållbar utveckling hos deltagarna, säger Ulrika Freij, projektansvarig för Glokala Sverige. 
Resultatet och responsen har varit mycket positiv. Enligt det första projektårets utvärdering har 97 procent av deltagarna lärt sig något nytt under utbildningen och hela 89 procent av alla svaranden menar att de kommer ha användning av sina kunskaper. 

Årlig konferens för kunskapsutbyte 
Att vara en hållbar kommun är inte ”bara” en viktig faktor för att öka attraktionen som arbetsgivare och som en kommun att leva och bo i. 
– Vi ser ju också att vi kan bidra till en mer hållbar och global värld som vi alla kan leva i, säger Susanne Wahlström och fortsätter: 
– Projektet har hjälpt oss att synliggöra hållbarhetsarbetet i den egna organisationen. Vi gör och gjorde redan en hel del, men det behövde knytas ihop, inte minst mellan olika förvaltningar. Region Sörmland, där Mona Karila är verksamhetsutvecklare, var med i projektet redan på pilotstadiet. 
– Vi har fått ut en ökad kunskapsnivå kring Agenda 2030 och vad hållbarhet är. Under det första året deltog vi i tre olika utbildningar och vi har även arrangerat egna. Just kommunikationsmässigt har vi haft mycket nytta av Glokala Sverige – hur man kan prata om de här frågorna, säger hon. Nyligen arrangerades för första gången den årliga konferensen Mötesplats 2030 där Glokala Sveriges deltagare hade möjlighet att delta och utbyta erfaren- heter och kunskap. Samtidigt öppnade FN-förbundet ansökningsfönstret inför nästa projektår. 
– Ju fler vi är som deltar desto bättre. Att få ett utbyte med andra kring de här frågorna är otroligt värdefullt, säger Mona Karila. 

Nu tas ansökningar emot inför projektåret 2020. Läs mer och ansök om att få delta här.

Fakta
GLOKALA SVERIGE 

Utbildnings- och kommunikationsprojektet Glokala Sverige startades 2018 av Svenska FN-förbundet i samverkan med SKL. Syftet är att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet finansieras av Sida. Nu tas ansökningar emot inför projektåret 2020.

Läs mer och ansök om att få delta här.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET OCH SKL 

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse som arbetar för ett förverkligande av de globala målen för hållbar utveckling. Vi verkar även för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

Läs mer här.

SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

Läs mer om SKL:s arbete med Agenda 2030 här.

Hela den här sidan är en annons från Svenska FN-förbundet - Glokala Sverige.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 9 maj 2018 kl 15:27
Uppdaterad: 26 september 2019 kl 16:49

Skribent

David Stark