Annons från SOS Alarm och Axel Group

Låt inte vardagshat bli vardagsmat

SOS Alarm och Axel Group.

Hotbilden ökar mot flera utsatta yrkesgrupper, inte minst mot våra förtroendevalda politiker i riksdag, landsting och kommuner. Åtgärder? Exempelvis planering på individnivå, rätt organisation och tillgång till smart teknik såsom personlarm.

Hatiska kommentarer på nätet, hot mot familjemedlemmar och bilar som sätts i brand. Det är bara några av de saker som de senaste åren ”kommit med jobbet” för exempelvis lärare och anställda inom Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten.
Likadant är det tyvärr med många av Sveriges tusentals förtroendevalda. Och trots att medvetenheten om detta länge varit utbredd fortsätter hotbilden att växa. I en undersökning från 2016, som gjordes på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), uppgav var fjärde politiker, motsvarande drygt 10 000 personer, att de utsatts för hot eller våld eller bär en stark oro för att utsättas. Och statistiken gällde långt ifrån bara riksdagsnivå: 25 procent av de tillfrågade ledamöterna i kommunfullmäktige ansåg sig utsatta, i landstingsfullmäktige var motsvarande siffra 34 procent.
En snabbt växande hotbild ställer krav på att exempelvis kommuner och landsting tar till åtgärder på personnivå som verkligen kan göra skillnad.

Anpassade planer för olika personer

Anders Lundqvist arbetar som säkerhets- och krisledningskonsult på företaget SKLK och har bred kunskap inom området.
– Hot väcker ilska och rädsla, därför är det jätteviktigt att vara proaktiv så att man är förberedd om något händer. Har man en grundläggande plan för hur man ska agera i ett skarpt läge skapar det trygghet som kan begränsa den första krisreaktionen, säger han.
Anders jämför det med brandövningar och planer för hur vi ska agera om branden bryter ut. Dock med den viktiga skillnaden att när det gäller personhot behöver vi anpassa planerna efter enskilda individer och deras arbetsuppgifter.
– Att bedöma hotbild och veta när ett hot ska tolkas som allvarligt är aldrig något som kan läggas på den enskilde personen. Här är det viktigt att det finns en säkerhetsorganisation runt personen som kan ta ansvar, säger Anders.

Personlarmet – ett enkelt och billigt hjälpmedel

Det handlar bland annat om att kunna bedöma individers hotbild och hur eventuella hot kan komma att se ut.
– Gör personen något i sin verksamhet som kan reta upp människor som har andra uppfattningar eller som kan missgynnas av personens åsikter och beslut?
Anders Lundqvists devis är att ju större risken är att bli utsatt, desto fler hjälpmedel bör man ha. En konkret säkerhetsåtgärd han gärna talar sig varm för är personlarm. SOS Alarms personlarm ger närhet till samhällsresurser som ambulans, räddningstjänst och polis genom samverkande teknik och väl etablerade rutiner.

Enkelhet och tydlighet är A och O

Larmen levereras av Axel Group, SOS Alarm sköter själva larmhanteringen.
– När det gäller säkerhetsåtgärder är enkelhet och tydlighet A och O. Och enligt min erfarenhet är ett personlarm den bästa lösningen vid alla konstaterade hotbilder eftersom det är så pass billigt och enkelt att använda.
Att han förespråkar personlarm har med enkelhetsprincipen att göra.– Larmet har bara en uppgift – att ta hand om dig om du blir hotad. Det innebär en trygghet för den som bär det eftersom otrygghet väldigt mycket sitter i huvudet, säger Anders.

SOS Alarms personlarm är anpassade efter olika individers behov. Larmen ger snabbt närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik och väl etablerade rutiner. Larmen levereras av Axel Group. Läs mer här!

Fakta
Ledande inom personsäkerhetslösningar

Med visionen ”Ett tryggare Sverige för alla” ser SOS Alarm till att ge rätt hjälp när vi behöver den. SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och alla Sveriges kommuner och landsting.
Axel Group är Sveriges ledande leverantör inom personsäkerhetslösningar. Verksamheten är inriktad på personsäkerhet och arbetsmiljö och arbetet utgår från arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ensamarbete och våld och hot i arbetsmiljön. Läs mer om Axel Group här.

Annons

Hela den här sidan är en annons från SOS Alarm och Axel Group.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 1 juni 2018 kl 15:16
Uppdaterad: 1 juni 2018 kl 15:26