Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Skanska

Så säkrade de framgång i känsligt projekt 

2018 genomförde Skanska och Ellevio ett projekt för att säkra Stockholms framtida elförsörjning. Arbetet innebar att gräva ner tre kilometer högspänningskabel rakt genom Nationalstadsparken. Ett komplext och utmanande uppdrag där starkt engagemang och insyn var två av nycklarna till ett framgångsrikt projekt.

Publicerad: 25 november 2021, 10:24


Nationalstadsparken är ett känsligt naturområde och arbetet i parken krävde både lyhördhet, snabba beslut och smarta lösningar.

Projektet i Nationalstadsparken, som är ett känsligt naturområde, var utformat som en utförandeentreprenad där arbetet bara fick ske under vissa tider på året. Det innebar att även små justeringar i tidplanen skulle kunna innebära förseningar på ett halvår. Dessutom fanns det geotekniska utmaningar i området med många okända faktorer.

Nära samarbete mellan beställare och Skanska
Skanska insåg tidigt att en förutsättning för att lyckas med projektet var att korta ledtiderna för viktiga beslut. Därför erbjöds Ellevio egna platser på etableringen. Att sitta tillsammans i ett komplext projekt innebär att alla parter får en bättre syn på helhetsbilden. Tack vare detta kunde parterna snabbt ta gemensamma beslut som ledde till att tidplanen höll, trots att arbetet blev mer omfattande.

- I projekt med en tajt tidplan är kommunikation mellan kund och oss som entreprenör A och O. Att erbjuda kontorsplatser på själva byggarbetsplatsen är en relativt enkel och uppskattad lösning, säger Andreas Thuresson, produktionschef på Skanska.

Förorenad mark
Tyvärr visade det sig att stora delar av den mark där kabeln skulle läggas var förorenad. Dessutom upptäckte man att marken hade dålig bärighet på flera ställen. Med hjälp av Skanska Teknik togs lösningar fram som innebar att schakterna avlastades med flackare slänter och förstärkningar av ledningsbäddarna.

- Lyhördhet är en av de viktigaste faktorerna för att nå ett framgångsrikt projekt. Skanska visade ständigt en vilja att samarbeta för att nå och överträffa våra mål, säger Sanaz Lavasani, projektledare på Ellevio.

Gröna lösningar med klimat i fokus
Både Skanska och Ellevio har högt ställda mål när det kommer till klimatfrågor. Därför var det självklart att välja hållbara lösningar när det fanns möjlighet, bland annat lades Grön asfalt, med lägre fossil koldioxidbelastning, på en väg genom projektet. Nationalstadsparken var också ett av de första projekten som använde sig av ett IT-baserat logistikverktyg för att optimera nyttjandet av transporter. Bland annat koordinerar verktyget vilka massor som ska till vilka deponier, underlättar kommunikationen mellan grävmaskiner och lastbilar med hjälp av GPS samt tillhandahåller dokumenterad spårbarhet. Målsättningen är att inga transporter ska gå tomma och att effektivisera vad som ligger på flaket.

Prisbelönat säkerhetsarbete
Säkerhet är både Skanskas och Ellevios högsta prioritet och angår alla på arbetsplatsen. I projektet användes därför en app för att rapportera observationer. Över 25 olika användare var med och påverkade arbetsmiljön, vilket skapade ett unikt gemensamt fokus. Rapporteringen omfattade förutom observationer av eventuella tillbud även positiva observationer. Att förstärka positiva beteenden bidrog till ökat engagemang, teamkänsla och tillhörighet. Skanska använde sig dessutom av så kallade trygghetsbesiktningar, vilket är en metod för att sätta sig in i hur besökare upplever området. Allt för att skydda tredje man. Säkerhetsarbetet uppmärksammades långt utanför projektet och 2018 erhöll Nationalstadsparken Ellevios säkerhetspris.

Fakta: Nationalstadsparken
Mellan Ulriksdal i norra Stockholm och Fjäderholmarna i södra ligger Nationalstadsparken, ett tjugosju kvadratkilometer stort område. Här har Skanska tillsammans med Ellevio grävt ner befintlig luftledning i marken i syfte att trygga Stockholms framtida elförsörjning.

Är du intresserad av ett liknande projekt?

Läs mer om Skanskas projekt inom väg och anläggning

Texten är en annons från Skanska