Debatt
Infrastruktur
16 oktober 2013 kl 10:18

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Vi vill se ett cyklande Stockholm

Cyklingen behöver få mer resurser och högre status i trafiken. Det måste bli enklare att ta sig fram på cykel och den behöver bli en naturlig del av Storstockholms pendlingsstruktur, skriver 18 centerpartister i Stockholmsregionen.

Det här är en opinionstext

Centerpartiet i stockholmsregionen kommer att prioritera arbetet med att nå länscykelplanens mål om en cykelandel i pendlingen om 25 procent. För att nå dit krävs att cyklingen får både mer resurser och högre status i trafikhierarkin, och det kommer Centerpartiet i Stockholmsregionen att med all kraft arbeta för.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och står inför en stor utmaning. Den befolkningsökning som kommer att ske ställer omfattande krav på samhällsplanering och transporter. Med så många människor, begränsat gatuutrymme och en betydande klimatpåverkan är det numera få som tror att privatbilismen kommer att stå för framtidens resande i storstäderna. De allra mest yteffektiva och miljövänliga sätten att ta sig fram är kollektivtrafik, gång eller cykling. Centerpartiet i Stockholmsregionen presenterar därför ett paket för att radikalt öka cyklingen i regionen. 

För att cykeln ska bli en större del av vår pendlingsinfrastruktur krävs bättre samordning mellan länets kommuner och landstinget. Stockholmsregionen måste anamma en gemensam strategi för att knyta samman separata kommunala cykelstråk till ett sammanhängande regionalt system och knyta cykeln närmre kollektivtrafiken och därmed göra cyklandet till ett enklare sätt att ta sig fram på i Stockholmsregionen. 

Centerpartiet i Stockholmsregionen har länge arbetat för att cykeln ska bli ett mer attraktivt transportalternativt. Vi har nu samlat oss kring ett antal förslag som vi kommer att arbeta för på olika nivåer:

1. Gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. 

2. Ökade möjligheter att ta med sig cykeln på pendeltågen. Tågresan är ofta bara en del av hela resan. Genom att ta ut inredningen längts fram och längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen. 

3. Fler pendelbåtar med plats för cykel. Genom att skapa smarta genvägar där du kan ta med dig cykeln över vattnet bli den ett alternativ för fler genom att du slipper cykla långa omvägar över broar. 

4. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar. Vid stationer och hållplatser behövs större och säkrare cykelparkeringar. På så sätt kan fler välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen. 

5. Ett utbyggt lånecykelsystem. Skapa möjligheter för alla kommuner i länet att bli en del av lånecykelsystemet genom att knyta cyklarna till SL:s Accesskort. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas pendlarnas resa från dörr till dörr. 

6. Fortsatt utveckling av ”motorvägar” för cyklister, så kallade velostrador för att underlätta längre cykelpendling mellan regionens kommuner. Velostradorna ska helst byggas flerfiliga så att det blir möjligt att köra om och cykla fort på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.

Om Stockholmsregionen ska fortsätta att ligga i framkant i miljöarbetet behöver vi göra mer för att fler ska vilja välja bort bilen. Tillsammans med arbetet att bygga ut kollektivtrafiken och omställningen från fossila bränslen jobbar vi aktivt med cykelfrågan. Det gör vi inte bara för att underlätta stockholmarnas dagliga resor, utan också för att det är en fråga om hur vi ska klara regionens miljö- och klimatmål. Att minska utsläpp av farliga partiklar är en viktig hälsofråga som vi måste ta på stort allvar och att öka cykelpendlingen är en av lösningarna. 

I det pågående arbetet runt om i länet med olika cykelfrågor kommer vi centerpartister nu att arbeta för fler säkra och välutbyggda cykelbanor. Det innebär också bättre underhåll, städning och snöröjning av cykelbanor. På vissa gator kan det också innebära hastighetssänkningar för biltrafiken. Med en bättre koppling till kollektivtrafiken och med fler el-pendelbåtar med plats för cyklar blir cykeln ett pendelalternativ för fler människor. För att åstadkomma detta krävs det en ökad samordning bland alla inblandade kommuner och landstinget. Ett samlat agerande i cykelfrågor är avgörande för att en ökad cykelpendling ska komma till stånd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.