Socialtjänsten

Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen

Vi är cirka hundra socialarbetare och studenter som deltar i nätverket Socialistiska socionomer. Vi ser med stor oro och frustration på konsekvenserna av regeringens inhumana asylpolitik och höjer våra röster tillsammans för barnets bästa och för vår rätt att fortsätta arbeta enligt socialtjänstens intentioner.

Den 11 november 2016 skickar gränspolisen Syd en begäran till Malmö stads socialtjänst om att få ta del av uppgifter om pappereslösa personer och familjer med stöd av sekretessbrytande bestämmelser i utlänningslagen. Gränspolisens intention är att kunna verkställa beslut om avvisning/utvisning i större omfattning eftersom regeringen har krävt detta.

Efter några dagar går polisen ut med information om att det inte finns några fredade zoner vilket kan innebära att om socialtjänsten lämnar uppgifter om att papperslösa barn är på förskola så kan polisen stå utanför och vänta på att barnen hämtas.

Socialarbetare har en skyldighet att följa socialtjänstlagen och att göra bedömningar och överväganden utifrån en helhetssyn samt principen om barnets bästa. Andra externa omständigheter såsom ekonomin i kommunen, organisationen i vilken vi arbetar och andra myndigheters behov att genomföra sina uppdrag får inte vara överordnade denna princip.

Vad säger då lagen? Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Detta med respekt för självbestämmanderätt och integritet.

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. I regeringsformens första kapitel står det att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att barns rätt ska tas till vara.

I Akademikernas fackförbunds etiska riktlinjer framgår det att socionomen ska arbeta i enlighet med lagstiftningen så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Socionomen ska sträva efter att skapa förtroende för det sociala arbetet, vara öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning samt respektera varje människas lika värde. Socialhögskolan i Lund uttalade sig den 2 december och lyfte fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv och visade stöd för socionomer och studenter som organiserar sig och protesterar mot att lämna ut sekretesskyddade uppgifter om klienter.

Om vi lämnar ut information om våra klienter kommer vi att:

  • Förlora meningen med vårt uppdrag eftersom vi kommer att bryta mot: sekretesslagen och portalparagrafen i socialtjänstlagen, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, diskrimineringslagen och etiska riktlinjer i vår yrkesprofession.
  • Våra klienter kommer att tappa förtroende för oss. Indirekt kommer vi att bidra till att förstärka det hårda samhällsklimatet och den rasism som pågår i Sverige idag, där människor i nöd konsekvent får ta skulden för diverse samhällsproblem.

Om vi börjar delge information om våra klienter så kommer vi att förlora meningen med vårt uppdrag. Vidare kommer vi att bryta mot sekretesslagen och portalparagrafen i socialtjänstlagen. Vi ifrågasätter att andra myndigheter inte följer regeringsformens intentioner och beaktar barnets bästa.

Vidare ser vi en skrämmande förskjutning kring hur samtalet om utsatta grupper i samhället förs och hur villkoren för dessa människor försämras. Det är inte i denna förskjutning vi vill arbeta.

Vi lever i ett kapitalistiskt samhällssystem som präglas av ojämlikhet och orättvisor. I detta system frodas orättvisor och rasism. Vi måste höja våra röster och visa solidaritet och engagemang för de som mest behöver det.

Vi kräver att sekretess, människovärde och principen om barnets bästa ställs före utlänningslagen i alla beslut som rör barn som uppehåller sig i landet, med eller utan papper.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.