Debatt
Arbete
1 november 2013 kl 05:30

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Våga prata öppet om psykisk ohälsa

Hjärnkolls kampanj har lyft svåra frågor om arbetslivet och psykisk ohälsa och den har fått fler människor att våga prata om detta. Framgången ligger i enskilda människors berättelser och ett starkt lokalt arbete, som kommuner och landsting nu måste bygga vidare på.

Det här är en opinionstext

Rickard Bracken
projektledare för kampanjen Hjärnkoll

Nu överlämnar kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen kring arbetet för att öka allmänhetens kunskap och motverka negativa attityder och beteenden mot personer med psykisk ohälsa. Insatserna har gett resultat, och nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt arbete. När kampanjen om drygt ett år är över måste kommuner och landsting ta ansvar för att fortsatta steg kan tas mot en ökad psykisk hälsa.

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. I dag är också psykisk ohälsa den främsta anledningen till sjukskrivning. Trots detta är det få som vågar prata öppet om ämnet. Tystnaden påverkar och försvårar för alla; utan samtal kan varken kunskap spridas eller attityder förbättras. Detta leder till att många väntar med att söka hjälp och att hinder för återhämtning skapas.

Kampanjen Hjärnkoll har på regeringens uppdrag arbetat sedan 2009 med att förbättra kunskapen samt minska negativa attityder och beteenden. Insatserna har gett resultat. Synsätten bland människor har förnyats och fler med egen erfarenhet av psykisk ohälsa vågar i dag berätta öppet om sina erfarenheter. Hjärnkolls årliga befolkningsundersökningar pekar på att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer som lever med psykisk sjukdom har förbättrats.

Ett viktigt skäl till framgångarna är att arbetet i stor utsträckning bedrivits på regional nivå. I de län som arbetat längst syns, jämfört med befolkningen i sin helhet, flera positivt signifikanta skillnader i attityder och beteenden gentemot personer med psykisk ohälsa. Andelen med negativa hållningar kring psykisk ohälsa är cirka 18 till 37 procent mindre vanliga i de län som prioriterats i kampanjen än i övriga Sverige.

Genom åtta så kallade kampanjlän och 350 ambassadörer, som själva lever med psykisk ohälsa, har över 56 000 människor runt om i landet kunnat engageras. Den bärande delen i arbetet är just ambassadörerna, som genom att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser har fått fler människor att våga prata om psykisk ohälsa. Enskilda människors berättelser, möten mellan människor och aktiviteter som skapat intresse i media har bidragit till viktiga steg mot ett samhälle där alla har samma rättigheter oavsett psykiska olikheter.

Under de två senaste åren har Hjärnkoll prioriterat frågor om arbetsliv och psykisk ohälsa. Bland annat har konkreta samarbeten med ett antal olika privata och offentliga organisationer skapats för att förebygga onödiga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Kommuner och landsting har här ett särskilt stort ansvar. Dels genom att offentlig sektor ofta påverkar och möter personer med psykisk ohälsa, men också för att kommuner och landsting är stora arbetsgivare. Därmed har de också mycket att vinna på att arbeta förebyggande och långsiktigt för att undvika sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa.

Om drygt ett år avslutas Hjärnkolls uppdrag och lokala eller regionala aktörer måste ta över stafettpinnen. För detta krävs långsiktiga hållbara strukturer för arbetet, och ett starkt samarbete mellan olika aktörer inom respektive län. Vi vill därför uppmana de kommuner och landsting som inte redan tagit initiativ till att skapa en struktur för det framtida arbetet att engagera sig. Lärdomarna är tydliga - lokala insatser ger positiva resultat.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 november 2013 kl 05:30

Skribent

Rickard Bracken
projektledare för kampanjen Hjärnkoll